Arbetsförmedlingen upphandlar säkerhetslösning


Anbudsinbjudan
Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av säkerhetstjänster, för Arbetsförmedlingens distansservicekontor i Sverige
Af 2010/169706

 1. Inbjudan, allmän information
  Arbetsförmedlingen inbjuder till upphandling av tekniska säkerhetstjänster/ system för distansservicekontor i Sverige. Arbetsförmedlingen har idag ett antal distansservicekontor (ca:150) runt om i Sverige. Dessa kontor har under senare år haft problem med inbrott och skadegörelse samt i vissa fall även hot mot personalen.
  Arbetsförmedlingen söker därför en eller flera leverantörer av tekniska säkerhetssystem i Sverige, som kan bistå Arbetsförmedlingen att komma tillrätta med problemen.
  Arbetsförmedlingen består av ett huvudkontor i Stockholm samt ett stort antal arbetsplatser, spridda över hela landet. Totalt arbetar ca 11 000 personer inom Arbetsförmedlingen. Organisationen är indelad i förmedlings- och administrativ verksamhet.
  Arbetsförmedlingens uppdrag kommer från riksdagen och regeringen och är formulerat i Förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. Uppdraget förtydligas i den årliga budgetpropositionen och i regleringsbrevet.
  Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Detta ska vi göra genom att:

  1. effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft.
  2. prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
  3. bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.

  Verksamheten ska utformas så att den bedrivs effektivt, enhetligt och rättssäkert. Arbetsförmedlingen ska erbjuda en likvärdig service i hela landet samtidigt som verksamheten ska anpassas till olika regioners och olika kunders skilda förutsättningar och behov. Verksamheten ska också leda till ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande.
  Mer information om Arbetsförmedlingen finns att hitta på hemsidan www.arbetsformedlingen.se

 2. Omfattning
  Arbetsförmedlingen avser att genom denna upphandling teckna avtal med en eller flera leverantörer för redovisade geografiska områden inom området tekniska säkerhetsstjänster/system. Anbud kan lämnas på hela eller del av underlaget. Med del av underlaget menas minst ett av de tre geografiska områdena Svealand, Götaland och/eller Norrland.

  Viktigt är att systemet/ systemen är enkla att hantera, är leverantörs oberoende samt att leverantören har stor förståelse för Arbetsförmedlingen verksamhet.
  För upphandlingen tillämpas lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091)
  Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt LOU, 15 kapitlet, 3 §.
  Avtalsperiod på 2 år, med möjlighet att förlänga i 2 år.
  Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.
  Arbetsförmedlingen kommer att anta de/det anbud med den lägsta sammanräknade totalkostnaden och uppfyller samtliga ska-krav.

 3. Val av upphandlingsform
  Säkerhetsstjänster klassificeras enligt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU, 2007:1091) som en B-tjänst vilket innebär att upphandlingen kan göras som en förenklad upphandling enligt LOU, 15 kapitlet, 3 §.
 4. Tjänsten/vara som ska upphandlas
  Arbetsförmedlingen avser att genom denna upphandling teckna avtal med en eller flera leverantörer för redovisade geografiska områden inom området säkerhetsstjänster.
  Syftet är att uppnå följande, ett larmsystem för upptäckt av inbrott eller annan skadegörelse, möjlighet att larma vid hot via överfallslarm, ett kösystem för hantering av kunder både under och efter kontorets öppettider, ett utrymningslarm för utrymning av lokalen.

Intressant?