Att ta tillfället i akt utan att veta vad man gör.


På grund av kärnkraftsolyckan i Japan har det börjat diskuteras om kärnkraft i politiska kretsar igen. ”Ingen kan väl gå oberörd efter det som händer i Japan för tillfället.” som Matilda Ernkrans nämnde i riksdagen tidigare. Ingen kritik mot Matilda Ernkrans, det är bra med diskussion så klart, men det man bör fundera på är vad var det som gick fel samt skulle det kunnats förhindrats genom att inte använda kärnkraft? Och är det särskilt rationellt att ta upp katastrofen i Japan som en orsak till varför man ska minska på kärnkraften i Sverige?

Om man ser tillbaka på hur situationen var när socialdemokraterna en gång införde kärnkraft inser nog de flesta att vi har nått rätt långt tack vare kärnkraften. Vi i Sverige förbrukar idag mer energi per hushåll än vad det görs på många andra platser i EU, och det beror naturligtvis till stor del på grund av tillgången på energi och att vi är i framkant på den teknologiska utvecklingen. Det vore nog inte helt orimligt att anta att den teknologiska utvecklingen till stor del beror på just tillgången på energi. Och om vi ser tillbaka på hur energitillgången såg ut bara för ett tjugotal år sedan innan vi i någon ordentlig skala började använda oss av solenergi, vågenergi samt vindkraft var energiproduktionen fokuserad på vattenkraft i norr och kärnkraft. Sedan dess har den alternativa energiproduktionen ökat ungefär i samma takt som vår energiförbrukning samtidigt som vi har marginellt har minskat på kärnkraft samt förvånansvärt nog också vattenkraft (på grund av lokalekologiska skäl). Så även om andelen alternativ energiproduktion kraftigt har ökat har inte kärnkraften avvecklats i motsvarande grad. Det går alltså inte att säga att vi idag direkt kan göra oss oberoende av kärnkraften.

Om solenergi, vågenergi, vindkraft samt vattenkraft ska kunna ersätta kärnkraft inom de närmsta åren måste man helt omprioritera lokala beslut. Exempelvis är en tiondel av Sveriges yta helt borttaget från att kunna användas av vindkraft på grund av försvarspolitiska skäl. Och jag har redan nämnt lokalekologiska skäl som grund för varför användandet av vattenkraften gradvis har minskat.

Vissa jämför det som hände i Tjernobyl 1986 med Koriyama-kraftverket, men det är en fullständigt felaktig jämförelse. Tjernobyl var byggd i grafit som innebar att när det blev härdsmälta gick explosionen rakt upp och skapade radioaktivt nedfall på långt håll. Det finns en sådan risk även i ett modernt kärnkraftverk, men även Fukushima Daini-kraftverket som byggdes innan Tjernobylkatastrofen på ett annat sätt där den största risken är att en eventuell härdsmälta ska gå ner i jordskorpan. Det var dessutom elbrist som orsakade problemen vid Fukushima Daini, så att ta upp katastrofen som en anledning till att minska kärnkraftsanvändningen är minst sagt ironisk.

Kärnkraft är långsiktigt dåligt för vår planet. Globalt och lokalt. Det går nämligen inte att förutse hur slutförvaringen fungerar långsiktigt. Slutfarvaringen ska ju hålla under hundra tusen år. Kristus dog för 2000 år sedan, kunde man då förutse hur världen skulle utveckla sig till idag? Kan vi idag verkligen förutse hur jordskorpan kommer att bete sig om två hundra år? Kärnkraft är endast en kortsiktig lösning.

Dilbert - Green Energy Tech 110329

Ny teknik kommer. Precis som Dilbert anger kan man kanske inte helt lita på alla pressutskick om nya framsteg och man ska särskilt inte basera långsiktiga prognoser på förväntade framsteg, men så länge vi fortsätter att sträva framåt och inte låsa fast oss vid en viss lösning kommer det ny teknik. En del produkter kanske fungerar i plushushåll medan andra kanske fungerar bättre i stordrift eller kollektiv.

Kärnkraften är det enda fungerande alternativet som vi har idag. Oavsett elcertifikat behöver vi mer lokalpolitisk samstämmighet för att långsiktigt kunna ersätta kärnkraften. Vi behöver fler kraftverk spridda över landet som samverkar och kompletterar varandra samt massor med elproducerande produkter som fungerar i plushushåll.

Hur intressant är kärnkraftsfrågan för dig?