Kunskapskommissionen: En översikt.


På Ung Pirats förbundsstämma 25-27 mars presenterades rapporten från Kunskapskommissionens utvärdering av Piratpartiets valresultat. Jag har sedan pressmeddelandet skickades ut presenterat de olika delarna i Kunskapskommissionens rapport samt naturligtvis artikeln i Fria Tidningen. Medlemmarna i Kunskapskommissionen har presenterats tillsammans med bakgrundsbeskrivningen.

För att förtydliga är detta ungdomsförbundet Ung Pirats utvärdering. Piratpartiets ledning gjorde en enklare utvärdering direkt i anslutning till valdagen. Piratpartiet utsedde också Henrik Alexandersson samt Mikke Svensson att leda en mer omfattande undersökning och granskning av bland annat valkampanjandet. Jag har stor förhoppning om att de snart ska presentera sin egen rapport och ser fram emot att se om några delar stämmer överens.

Vi i Kunskapskommissionen försöker att ge en rättvisande bild av den mångfacetterade erfarenheter och synpunkter som många varit generösa att delge oss, utan att alltid ge heltäckande, definitiva eller helt entydiga svar. Förhoppningsvis känner ansvariga för kommande val att de därigenom får ett underlag som ger dem möjlighet att själva göra ändamålsenliga bedömningar och dra för dem relevanta slutsatser till planering, strategier och genomförande.

Piratpartiet upplevs som modernt och öppet men också som ett smalt parti för några. Det innebär att vi behöver utveckla oss och vår politik, samt kanske också vårt språkbruk, för att bli mer förståbara för alla. Vi behöver exempelvis se över användandet av begreppen kunskapssamhället samt vågmästarstrategin eftersom vår undersökning visar att få har svårt att se begreppen som fungerande alternativ.

Vi behöver också bli bättre på att planerat och fokuserat nå ut med våra politiska frågor för att öka allmänhetens kännedom kring dem, även om utspel naturligtvis är viktigt för att skapa uppmärksamhet kring frågorna. Man bör se till att informationen finns primärt tillgänglig på en plats för översiktens skull. Kanske kan man genom samarbete med andra politiska ungdomsförbund redan nu öva genom att be att få komma till skolor och debattera.

Hela rapporten går att läsa på http://tinyurl.com/3me52j5. Pingat på Intressant.