Kunskapskommissionens valutvärdering: Bakgrund


Efter valet 2010 var många i Piratpartiet frustrerade och hade olika idéer om vad som hade gått fel. Piratpartiets ledning gjorde tidigt en enklare utvärdering. Men ofta fanns det mer konstruktiva förslag utanför våra egna linjer.

Ung Pirat såg här en roll att fylla, att tillsätta en oberoende och opartisk kriskommission, det vill säga en grupp bestående av dem som inte sitter i förbundsstrelsen, PP styrelsen eller PP ledningen. Rätt omgående i diskussionerna kring valutvärderingen valdes det att fokusera på framtiden, istället för det som varit, och valde därför namnet Kunskapskommissionen.

Jag utseddes till kommissionens sammankallande och tillsammans med kopimisten och filosofen Isak Gerson, valkretsledare Jonas Sandberg, supportgruppens Rickard Wahlander, samt regionansvariga Tobias Jernér och Malin Ahnberg påbörjade vi arbetet. Hela gruppen bestod alltså av doers från olika delar av Piratpartiet samt Ung Pirat och det visade sig vara en mycket givande kombination.

Ung Pirats förbundstyrelse tog fram en uppdragsbeskrivning som grund för vårt arbete. Utan att på något sätt begränsa vårt arbete gav det utgångspunkt och stöd till det arbete som vi genomförde.

Ung Pirat har utvecklats sedan starten och har stöttat Piratpartiet i valrörelsen inför både europaparlamentsvalet 2009 och riksdagsvalet 2010. Piratpartiet hade ett bra resultat i europaparlamentsvalet men i jämförelse ett uruselt resultat i riksdagsvalet. Vi behöver samla kunskap, tankar och funderingar kring varför det gick så. Utifrån verksamheten under åren 2009 och 2010 kommer kunskapskommissionen fokusera på händelser och vägval för att om möjligt se hur Ung Pirat kan hjälpa Piratpartiet framöver. Viss vikt kommer att läggas vid den idépolitiska- och organisatoriska utvecklingen för att utifrån den se hur Ung Pirat kan utvecklas för att komplettera Piratpartiet. Piratpartiet och Ung Pirat är på många sätt sammankopplade och detta samarbete bör naturligtvis analyseras.

Ung Pirats förbundsstyrelse utsåg Kunskapskommissionen att granska piratpolitikens praktiska genomförande, analysera valens siffror, samt också utvärdera organisationen inom både Ung Pirat och Piratpartiet.

Vi valde att genomföra vårt uppdrag genom att i huvudsak utgå från svaren på enkäter som vi har skickat till befintliga och tidigare medlemmar, andra partier och ungdomsförbund samt den grupp som vi valt att kalla för övriga.

  • Vi skickade den mest omfattande enkäten till ett slumpmässigt valt urval av våra befintliga och tidigare medlemmar. Tidigare medlemmar fick utöver befintliga medlemmars frågor också svara på varför de valt att avsluta medlemskapet samt om de är aktiva inom något annat parti. Vi valde att skicka enkäten till medlemmar som avslutat sitt medlemskap under 2010 för att få aktuella synpunkter och svar.
  • Dessutom skickade vi frågor till partier och förbund för att se hur de etablerade politikerna ser på Ung Pirat och Piratpartiet, särskilt i hur vi skötte oss under valkampanjen. Vi använde oss av SCB för urvalet av kommuner och fick leta en hel del efter kontaktadresser på respektive parti och förbunds hemsidor.
  • Gruppen ’övriga’ var den som det blev mest problem kring. Vi ville ha synpunkter från personer utanför Piratpartiets och Ung Pirats direkta kontaktkanaler för att i möjligaste mån undvika snedfördelning kring svaren. Vi ville helt enkelt ha ett underlag utifrån hur de faktiska väljarna ser på Piratpartiet. Vi tänkte först använda oss av ett externt bolag för att få motsvarande underlag som exempelvis Socialdemokraterna tog fram, men det visade sig rätt snart att inget marknadsundersökningsföretag kunde genomföra en sådan undersökning som vi hade budget till. Till slut valde vi att använda oss av Facebook, Twitter samt att delta i ett IDG-utskick för att få in synpunkter utanför vår egna bekantskapskrets.

Utöver enkäterna har vi även analyserat röstningsinformationen som finns tillgänglig på Valmyndighetens webbplats, läst ett antal bloggares åsikter samt försökt att ta del av så många åsikter som det varit praktiskt möjligt. Vi har dessutom sett över både Piratpartiets och Ung Pirat organisationshantering för att se hur det påverkat engagemang och medlemsinflytande.

Vi försöker att ge en rättvisande bild av den mångfacetterade erfarenheter och synpunkter som många varit generösa att delge oss, utan att alltid ge heltäckande, definitiva eller helt entydiga svar. Förhoppningsvis känner ansvariga för kommande val att de därigenom får ett underlag som ger dem möjlighet att själva göra ändamålsenliga bedömningar och dra för dem relevanta slutsatser till planering, strategier och genomförande.

Hela rapporten går att läsa på http://tinyurl.com/3me52j5.

Pingat på Intressant.