Kvotering enligt Diskrimineringsombudsmannen


Jag frågade DiskrimineringsOmbudsmannen vad som gäller för ideella föreningar och fick följande svar.

Som du kanske har läst så gäller förbudet mot diskriminering (i Diskrimineringslagen) enbart medlemskap el medverkan i vissa organisationer, dvs arbetstagar- arbetsgivar- samt yrkesorganisationer.

Du har rätt i att ideella föreningars verksamhet inte regleras i någon särskild lag. Däremot finns det inom dessa en grundläggande princip att de ska iaktta likhetsprincipen.

Inför arbetet med diskrimineringslagen, valde regeringen att inte låta de ideella organisationerna (eller andra) omfattas av diskrimineringsförbudet, eftersom det räckte med ovanstående för att genomföra EG-direktiven.

Detta går att läsa i förarbetena i regeringens prop. 2007/08:95