Radiotjänst blir återbetalningsskyldig genom dagens dom


I dagens dom från Högsta Förvaltningsdomstolen står att Radiotjänst i Kiruna AB ska betala tillbaka den erlagda radio- och Tv-avgiften. Det ger påverkan på alla de Tv-avgifter som utfärdats på grund av Radiotjänsts felaktiga tolkning.

Radiotjänst stödjer sig på att förvaltningsdomstolen enbart har hand om enskilda fall, att Högsta Förvaltningsdomstolen rivit upp just det här överklagande ärende påverkar inte något av de övriga beslut som Radiotjänst gjort baserat på den felaktiga tolkningen om datorer som Tv-mottagare. Radiotjänst håller tyvärr på med en omfattande upprensning av deras hemsida, för att dölja alla spår av deras felaktiga tolkning så tyvärr har jag inte några bra garanterat stabila länkar att använda mig av. Jag fick följande via twitter:

Avgifter påförda under perioden 2013-02-01 — 2014-06-13

Högsta Förvaltningsdomstolens beslut innebär ny praxis fr o m 2014-06-13. Fram till detta datum har rättssystemet bekräftat tidigare praxis. Detta innebär att tidigare avgifter är korrekt påförda och kan ej återbetalas.

 

Radiotjänsts åsikt är i sak fel. Även om Högsta Förvaltningsdomstolens beslut faktiskt enbart rör ett enskilt mål, så innebär det också att rättssystemet knappast har kunnat bekräfta tidigare praxis. Även om lägre instanser vid granskning har gett Radiotjänst rätt så gäller det även i det fallet som nu Högsta förvaltningsdomstolen har tagit beslut om. Radiotjänst kan alltså varken hävda praxis eller att rättssystemet har bekräftat praxis.

Högsta förvaltningsdomstolen har sagt att Radiotjänsts tolkning är fel. Tolkningen att datorer skulle räknas som Tv-mottagare är felaktig. Det handlar inte om någon praxis. Alla de konsumenter och småföretagare som Radiotjänst i Kiruna AB har beslutat ska betala radio- och Tv-avgift på grund av deras innehav av dator har därför rätt till återbetalning enligt 16 § i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

Återbetalning av avgifter

Överstiger en inbetalad avgift vad som skall erläggas enligt beslut som har vunnit laga kraft, skall överskjutande belopp betalas tillbaka.

Enligt dagens beslut är dator inte en Tv-mottagare, avgiften är alltså 0 kr. Det gäller visserligen enbart i det ärende som Högsta Förvaltningsdomstolen prövat, men är vägledande för alla beslut som görs även på lägre instanser och även hos Radiotjänst. Alla som drabbats av Radiotjänst felaktiga tolkning har därför principiell rätt till att kräva återbetalning från Radiotjänst.

Eftersom Radiotjänst knappast vill betala ut alla dessa miljoner som de redan rapporterat till politikerna i Riksdagen kommer det dock krävas att konsumenter och småföretagare är påstridiga och överklagar till Förvaltningsrätten i Luleå med hänvisning till Högsta Förvaltningsdomstolens beslut 7368-13.

Beslutet: Högsta Förvaltningsdomstolens nyhetssida.
Media: ComputerSweden, SvD, Aftonbladet, SR, DN, GP, Expressen, Metro, IDG, Nyteknik, VA, Börsforum
Bloggar: HAX, Christian Engström, Bahnhof

Edit: Enligt justitierådet Erik Nymansson till Västerbottens-Kuriren så är HFD-beslutet en prejudicerande dom.

Erik Nymansson, justitieråd på Högsta förvaltningsdomstolen, menar att Radiotjänsts resonemang inte håller.

– Det här är ett prejudikat och ett prejudikat anses alltid ha gällt, säger Nymansson.

–  Radiotjänst har följt de domar som dömts i förvaltningsrätten och kammarrätten, men de domarna har aldrig vunnit laga kraft och vi har nu upphävt de domarna, så det är inte så mycket att stödja sig på, säger Nymansson.

– Vår dom gäller ju ett specifikt fall men som nu kommer att fungera som prejudikat. Om Radiotjänst ska betala tillbaka till alla, det är något som kan bli en fråga för en annan domstolsförhandling.

 


3 svar till “Radiotjänst blir återbetalningsskyldig genom dagens dom”

 1. Hej igen.
  Vad måste man göra nu? Informera radiotjänst om att jag inte har tv?Igen.Jag har överklagat beslutet flera månader senare(sista instanser var förvaltningsrätten.Nu betalar jag tv avgift.nästa faktura har datum att betala 25.06.Vad måste man göra att få pengarna tillbaka?Skriva domstolen eller skicka ett brev till radiotjänst?Tack

 2. Hej! Du som har betalat TV-avgift felaktigt för dator, mobiltelefon eller surfplatta med Internetuppkoppling och som INTE innehar TV-mottagare skall endast göra följande:
  Skriv följande brev!
  Till Radiotjänst i Kiruna AB
  981 80 Kiruna
  Med anledning av att Högsta Förvaltningsrätten genom dom 2014-06-13 i mål 7368-13 mellan Nicklas Nygren, Malmö och Radiotjänst i Kiruna AB den 13 juni 2014 beslutat undanröja kammarrättens och förvaltningsrättens tidigare domar mellan parterna , har Radiotjänst ålagts att återbetala det felaktigt betalda beloppet till klaganden Nicklas Nygren.
  Radiotjänst har utan lagligt stöd yrkat och erhållit felaktig betalning för icke avgiftspliktig utrustning.
  Högsta Förvaltningsrättens dom är prejudicerande och innebär att Radiotjänst över huvud taget ej haft rätt att inkräva TV-avgift för datorer, mobiltelefoner eller surfplattor med Internetuppkoppling.
  Eftersom även jag tydligen felaktigt blivit debiterad TV-avgift och dessutom betalat in beloppet X kronor, yrkar jag nu att återbetalning omgående görs till mitt konto XXXX.
  Görs inte återbetalning senast inom 8 dagar kommer jag att ansöka om betalningsföreläggande mot Radiotjänst vid domstol.
  Jag avser inte heller att inbetala ej ännu förfallna belopp till Radiotjänst.
  Eftersom ifrågavarande utrustning, dvs datorer, mobiltelefoner eller surfplattor med Internetuppkoppling, genom Högsta Förvaltningsdomstolens dom ej ansetts vara TV-avgiftspliktiga anser jag dessutom att jag därför inte heller behöver avanmäla något innehav för framtida avgiftsbefrielse jämlikt TV-avgiftslagen.
  Med vänlig hälsning