SistMenInteMinst-motioner hos Piratpartiet


change

Piratpartiet är mycket mer än bara regelrytteri och politiska frågor. Vi diskuterar mål och fokus, samt naturligtvis hur man kan förbättra det som borde kunna fungera bättre. Har man en idé så är det alltid välkommet att diskutera. Det tycker jag, Emil Isberg, är jättebra.

Piratpartiet har just nu vårmöte och inför detta har det lagts flera motioner som föreslår olika förändringar av bland annat Piratpartiets stadgar och politik. I många avseenden är SistMenInteMinst-motionerna viktigare än övriga motioner, även om de i många fall kräver mera arbete. Jag kommer att försöka förklara min syn på dessa motioner samt länka till respektive motionstråd.

Motion C01: Distriktsledare, valkretsledare och kommunledare
Sammanfattning: Motionen föreslår att vi ser till att den operativa ledningsstrukturen är aktuell inför valen 2014. Min åsikt är att man inte ska motionera om självklarheter. Bättre att antingen göra det själv, eller kontakta någon som har sådant ansvar och framföra ens synpunkter. Om motionären varit i kontakt med styrelse eller ledning hade svaret blivit att vår Lokal Samordnare håller på med just det.

Avslag

Motion C02: Skåne som eget distrikt
Sammanfattning: Motionen föreslår att man ska frångå den operativa indelning som hittintills använts. Jag håller med. Alla håller med. Det finns inget direkt behov att ta ett sådant beslut på medlemsmöte. Den operativa indelningen ska vara baserat på hur vi effektivt når vårt mål. Och det innebär framförallt att den ska vara lätt att förändra efter behov. Att ta ett beslut utan att diskutera med de som drabbas av beslutet är generellt dåligt och bör undvikas.

Avslag

Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten
Sammanfattning: Motionen föreslår att vi ska ha fysiska möten med ombud istället för det mötessätt vi har idag. Jag tycker om fysiska möten, dialogen blir lättare och man kan avhandla flera ämnen genom en enklare dialog. Dock kostar fysiska möten massor med pengar, särskilt om man ska vidhålla principen att varje medlem ska komma till tals vid medlemsmötet. Det finns också en risk att medlemmars motioner inte får tillräckligt med utrymme i mötet. Jag hoppas på att vi framöver kan hitta en mötesform där vi både har det fysiska mötets fördelar samt de fördelar vi har med nuvarande mötesform.

Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget
Sammanfattning: Motionen föreslår att vi ska ha som målsättning att lägga en skuggbudget 2018. Visionärt, och budget är lätt att referera till. Dock kräver skuggbudget massor med arbete. Hur vet vi att vi verkligen har det? Jag tycker att det är en jättebra idé som vi dock bör börja arbeta på först efter valen 2014. Det är alldeles för tidigt att redan nu lägga ett sådant praktiskt mål.

Avslag

Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor
Sammanfattning: Motionen föreslår att vi tar en helhetsyn gällande integriteten i samhället, och ger som exempel ett fåtal sakpolitiska ställningstagande. Det här är visionärt och jättebra, och det viktiga är att undvika att i onödan definiera de sakpolitiska åsikterna för då tappar man just helhetsynen. Det här kan man dock bygga sakpolitik på, oavsett om byggande förslag sker av medlemmar eller av exempelvis styrelsen.

Bifall

Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten
Sammanfattning: Motionen föreslår att Piratpartiet inte ska låta utomstående kontakta partiet via epost. Jag förstår att motionären har haft problem vid kontakt med andra partier, och det är naturligtvis olyckligt. Jag tycker dock att man ska förändra något utifrån synvinkeln att göra det bättre än andra. Det ska alltid vara lätt för andra att kontakta Piratpartiet och därmed ska man ha många möjliga kontaktytor, och man bör alltid få bra svar på epost inom rimlig tid. Det är sådant som både ledning och styrelse jobbar med att förbättra. Att begränsa möjligheten att använda epost skulle snarare vara ett hinder än vara möjliggörande.

Avslag

Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen.
Sammanfattning: Motionen föreslår att partiet använder sig av personer i fas3. Jag tycker att det är ett något som absolut behöver övervägas, men jag ser vårmötet som fel plats för frågan då medlemsmötet kan enbart säga ja eller nej baserat på den informationen som har presenterats. Bättre hade varit att lyft frågan i styrelsen (där två av motionärerna är ledamöter) eller frågat ledningen direkt.

Avslag, men jag driver gärna frågan vidare

Motion C08: Rättsskydd för små och medelstora företag
Sammanfattning: Motionen föreslår ett ökat immaterialrättsligt skydd för mindre företag. Yrsprungsyrkandet var alldeles för omfattande och detaljstyrt och det hade varit bättre om brödtexten innehåller den informationen. Yrkande C08-Y03 från Torbjörn Wester är fullt tillräckligt.

Bifall C08-Y03

Nu har jag sagt vad jag tycker. Vad tycker du? Berätta för mig var jag tycker fel. Vad har jag missat?