Att testa en persons personlighet


Jag gjorde ett personlighetstest häromdagen. Jag vart rätt snart rätt imponerad av hur de enkla frågorna byggde upp en rätt komplex bild, men nu går jag händelserna i förväg. Varje delmoment i testet visade upp fyra påståenden och man skulle markera det som stämde bäst in och det som stämde sämst in. Påståendena återkom i olika kombinationer och testet kunde alltså få fram en mer omfattande rangordning än vad varje enskilt moment innebar.

Påståendena var dessutom grupperade eller snarare klassificerade i nio olika karaktärsdrag som man redovisade i tre huvudområden. I det fall där resultatet blev otydligt beror det på att få påståenden inom karaktärsdraget blev ordentligt rangordnade. Hade jag skapat testet hade jag försökt ordna ett tilläggsmoment för att få tydligare resultat även inom de områdena.

Resultatet ska inte tas för att vara helt absolut, men det är klart intressant och tillsammans med min bakgrund samt meritförteckning kan det skapa en bra bild om hur jag är som person. Åtminstone i min yrkesroll.

Personprofilen på de kommande sidorna beskriver ditt föredragna beteende i en yrkesmässig miljö. Beteendet beskrivs inom nio olika karaktärsdrag som vi kallar egenskaper. Beskrivningen använder en neutral och objektiv ton för att beskriva det karaktäristiska beteendet som observerats hos personer med resultat som liknar ditt. Även om du ibland anpassar ditt beteende efter olika situationer så bör du enkelt kunna känna igen ditt typiska beteende i den här beskrivningen.

 • Drivfaktorer (jag-beteende) beskriver hur personer definierar och uppfattar mål, hur man söker inflytande och hur man använder sin energi.
  • Prestationsorientering beskriver hur mål huvudsakligen definieras och uppnås.
   Resultatet visar en preferens för att definiera mål och resultat i mätbara och kvantitativa termer. Personer med detta beteende kommer främst försöka uppnå mål så snabbt som möjligt. Kan uppfattas som tävlingsinriktad och målorienterad. Föredrar oftast mål med kortare tidsperspektiv.
  • Självhävdelse beskriver hur man söker inflytande.
   Personer med detta resultat söker ihärdigt inflytande. Försöker oftast påverka åsikter och attityder i sin omgivning. Personer med detta beteende hanterar situationer med självförtroende och kan uppfattas som dominanta och resoluta. Insisterar på att ha ett bidragande inflytande.
  • Energianvändning beskriver hur energi vanligtvis används.
   Resultatet beskriver en person som ofta initierar nya aktiviteter utan att tappa fokus på de pågående uppgifterna. Personer med detta beteende uppfattas oftast som aktiva, med god förmåga att prioritera tid och insats. Trivs i ett varierande arbetstempo som tillåter att anpassa tempot till uppgiften.
 • Sociala faktorer (vi-beteende) beskriver hur personer föredrar att visa sina känslor, hur mycket kontakt man söker med andra och hur man visar förtroende och tilltro till andra.
  • Känslokontroll beskriver hur personer föredrar att visa och använda sina känslor.
   Detta resultat beskriver en person som öppet uttrycker känslor, och som samtidigt
   är medkännande. En sådan person känner av stämningen utan att låta den dominera. Uppfattas som
   känslomässigt stabil och välbalanserad. Trivs bäst i en arbetsmiljö som tillgodoser såväl individen som
   arbetsuppgiften. Resultatet är dock något otydligt. Det kan betyda att beteendet varierar och anpassas till situationen.
  • Social kontakt beskriver hur mycket kontakt personer vill ha med andra.
   Den här placeringen beskriver en person som alltid föredrar att ha sällskap av
   andra. De är normalt aktiva i att söka andras sällskap och spenderar tid på att göra det. Uppfattas som mycket
   social och utåtriktad och har lätt för att kommunicera med andra. Trivs bäst i situationer som främjar nya
   kontakter.
  • Tilltro beskriver hur personer vanligtvis visar förtroende och tillit till andra.
   Resultatet beskriver personer som oftast visar förtroende för andra och deras avsikter. Försöker upprätthålla goda relationer när det finns grund för det. En person med denna preferens försöker utvärdera om det är nödvändigt att ta konflikt. Uppfattas som tillmötesgående med en sund skepticism. Trivs bäst när kritik kan ges öppet och konstruktivt.
 • Arbetsstil (jobb-beteende) beskriver sättet att ta sig an arbetsuppgifter, hur man fattar beslut och personens intresse för utveckling och nya idéer.
  • Detaljorientering beskriver hur personer föredrar att ta sig an arbetsuppgifter.
   En person med denna preferens föredrar vanligen att arbeta med helheten, även om man är medveten om hur viktiga detaljerna är. Delegerar, eller ännu hellre, undviker uppgifter som kräver uppmärksamhet på detalj. Kan uppfattas som en person med god överblick, men med känsla för detaljer. Trivs bäst med ett varierat arbete.
  • Säkerhet beskriver hur personer föredrar att fatta beslut.
   Resultatet visar en preferens för spontanitet och ofta en snabb beslutsprocess. Tar gärna risker i beslutsfattandet. Kan uppfattas som en snabb beslutsfattare, som agerar kvickt. Trivs med uppgifter som kräver många beslut.
  • Abstrakt orientering beskriver personers intresse för utveckling och nya idéer.
   Resultatet beskriver personer som är innovativa, uppfinningsrika och som gärna söker alternativa lösningar. De låter sig gärna inspireras av teorier och okonventionella idéer. Ifrågasätter gärna befintliga riktlinjer. Uppfattas oftast som utvecklingsorienterade. Trivs med arbetsuppgifter som kräver kreativt tänkande utanför befintliga ramar. Resultatet är dock något otydligt. Det kan betyda att beteendet varierar och anpassas till situationen.

OM TESTFÖRETAGET
Master Management levererar bedömningar och information om individer och grupper i ett yrkesmässigt sammanhang. Informationen hanteras i enlighet med de etiska riktlinjer som är fastslagna för branschen i hanteringen av test och återkoppling för att säkra den bästa matchningen mellan individen och företaget. Vi tror att god etik är ett sätt att säkra en konstruktiv dialog mellan individ och företag.


Ett svar till “Att testa en persons personlighet”