Beslut på medlemsmötet: En sammanfattning med kommentarer


the lion sleeps tonight

Nu närmar vi oss finalen på medlemsmötet och alla voteringar är avklarade. Jag sammanfattar här de beslut som skett, och ger mina kommentarer på några av besluten. För att det är så det ska gå till, tycker jag Emil Isberg.

Propositioner

Jag kommenterade propositionerna och utlovade en separat bloggpost om kombinationen budget och verksamhetsplan. Som styrelseledamot ville jag inte påverka mötet med i mitt tycke faktiskt orelaterade kommentarer. Så den kommer när livet har lugnat ner sig lite.

Budget för 2012.
Det känns lite förvirrat att besluten som tagits under budgetpropositionen bara är riktlinjer, men det beror ju på att partiet sedan tidigare har valt att lägga budgeten helt på styrelsens bord. Man kan läsa mer om det i stadgeändring gällande budget. Utöver att föreslå ändringar i budgetpresentationen ökades budgetkostnaden med 50 tusen kronor så att utefrån propositionen kommer vi att göra ett ordentligt minusår. Styrelsen och ledning får se över hur vi kan göra om budgeten så att den motsvarar de riktlinjerna men fortfarande kan göra en ordentlig valkampanj 2014.
Om politiska program
Utöver ursprungsyrkandena bifölls even ett närliggande uppdrag att styrelsen ska till vårmötet ta fram ett sakpolitiskt nav. Det borde vara görbart, särskilt om vi blir klar med den nya hemsidan.
Om lokala föreningar
Medlemsmötet beslutar att uppmuntra partiets medlemmar att bilda lokala föreningar. Det tål att upprepas många gånger. Utöver rent formella ändringar av stadgar och regler så finns det också ett uppdrag till styrelsen att lägga ett förslag till regelverk gällande hur man kan ställa upp i andra val än kommun och landsting. Väl värt att tänka på och något som alla medlemmar gärna får hjälpa till med.
Om kandidatlistor inför valet 2014
Värt att notera är att det är ett viktigt datum, 30e juni 2012, där styrelsen ska ha kriterierna klara gällande euvalskandidaterna.
Om mötesordning som stadgebilaga
Nu har vi en stadgad mötesordning att hålla oss till under medlemsmötena. Yay oss.
Verksamhetsplan
Det finns numera ett hårt styrt krav att vi under 2012 ska avsätta 15% av omsättningen till en separat fond. Det kommer att bli intressant att se om vi lyckas med det, särskilt när budgeten ser ut som den gör (beräknat att göra ett minusresultat på 50000 kr).

Stadgemotioner

Läs gärna mina tidigare kommentarer på stadgemotionerna.

Stadgeändring gällande när man är röstberättigad på mötet.
Avslag, men diskussionen kring motionen var mycket konstruktiv och jag hoppas att styrelsen kommer med en proposition till vårmötet.
Separering av styrelse och ledning
Bifall. Jag anser att det kan orsaka problem för styrelsen, men det får vi lösa om det uppkommer.
Ta bort stadgekravet på budgetredovisning
Bifall. Det krävs dock bifall även på nästa medlemsmöte för att ta bort det stadgade kravet på att styrelsen redovisa budgeten.
Uppstyrning av hur fyllnadsval görs
Bifall. Under diskussionen kom det fram ett mycket bättre förslag som tog hänsyn till bland annat min tidigare kritik. Det krävs dock bifall även på nästa medlemsmöte för att styra upp hanteringen av fyllnadsval.
Valberedningens sammankallandes avhopp
Bifall. Valberedningen väljer ställföreträdare inom gruppen till dess att fyllnadsval kan hållas.

Politikmotioner

Läs gärna mina tidigare kommentarer på politikmotionerna. Även här har jag utlovat en separat bloggpost som jag skjuter på till efter mötet. Politik-kategorin är den jag tycker är absolut roligast eftersom den visar vilka underbara idéer som finns bland våra medlemmar. Även om jag inte ställer mig bakom alla motioner så älskar jag att idéerna finns. Så ta det inte som något negativt att jag har föreslagit avslag, försök istället att berätta för mig och andra hur underbar just din idé är och varför vi ska bifalla den. Detsamma gäller naturligtvis om medlemsmötet avslår motionen, läs igenom diskussionen kring motionen och diskutera ämnet vidare. Se till att vidareutveckla argumentationen kring varför vi ska driva frågan.

Avkriminalisering av narkotikabruk
Avslag. Bra diskussion även om jag hade önskat att den var något mer konstruktiv. Finns möjlighet till förbättring kring både underlag och argumentation.
Humanism som ideologisk grund
Avslag, men inte med mycket. Det är glädjande att det finns så brett stöd för människofokuserande värderingar i partiet. Det kommer att oavsett fortsätta genomsyra partiets politik.
Bolånepolitik
Avslag. Det fanns flera olika syn på motionen, jag själv såg mer generellt gällande konsumenters konsumtionsvantor medan andra såg kapitalismens förfall. För att en liknande motion ska gå igenom behöver man formulera ens egna syn bättre samt också på ett bättre sätt sammankoppla det med befintliga kärnfrågor. Jag hoppas absolut att det arbetas mer med dessa intressanta frågeställningar.
Ansvar för socialbidrag
Avslag. Det är inte helt lätt att föreslå stora ändringar som påverkar både kommuners och landets ekonomi. Det framkom ett intressant förslag att låta regeringen utreda möjligheten till en sådan hantering, men vi får se hur det går framöver. Jag gillar förslaget och hoppas på att man arbetar vidare med det, även om jag tror det är svårt att få fram egentligt underlag för att stödja argumentationen.
Rättsäkerhet: Bevisbörda och rättsprinciper
Avslag. Diskussionen kring motionen har varit mycket konstruktiv, men det behövs ytterligare utveckling av motionens aspekter för att få till ett färdigt koncept. Jag hoppas dock att jag ser mer av frågeställningen framöver.
Modernisera och värna om allemansrätten
Avslag. Jag pratade med några advokater och juridikstudenter gällande allemansrätten för ett tag sedan och de ansåg också att allemansrätten behöver förtydligas. Frågan är dock hur man får det till idépolitik. Allemansrätten rä så allmängiltigt att det är svårt att se något visionärt med det. Oavsett tror jag nog att det kommer att finnas med i arbetet kring principprogrammet på något sätt.
Ta bort stycket om vågmästarstrategin från principprogrammet
Bifall. Vågmästarstrategin är bra tänkt, men den hör inte hemma i principprogrammet.

SistMenInteMinst motionerna

Den kategorin som jag kallar för SistMenInteMinst är de motionerna som inte riktigt passar in under stadgemotioner eller politikmotioner. I många avseenden är de motionerna faktiskt viktigare än övriga motioner, även om de i många fall kräver mera arbete på olika sätt.

Behov av långsiktig finansieringsplan för partiet
Avslag. Behovet finns även om motionen avslogs, och det syns också i verksamhetsplanen.
Efterjustering av årsmötesprotokoll
Bifall. Mötet borde även ha uttalat ett starkt tack till Andreas Bjärnemalm för det enastående arbete att återskapa protokollen. Fast 98%igt bifall är väl just det egentligen.
Organisationsgruppens formalisering
Bifall. Styrelsen fick i uppdrag att utvärdera behovet av organisationsgruppen.

Nästa medlemsmöte påbörjas första veckan i april 2012. Då kommer det massor med härliga motioner och propositioner att ta ställning till. Kanske du har en idé om vad som skulle förbättra Piratpartiet och vår politik?


Ett svar till “Beslut på medlemsmötet: En sammanfattning med kommentarer”