Emils kommentarer på vårmötets motioner: Principprogrammotioner


Piratpartiets vårmöte pågår just nu. Medlemmar som vill deltaga kan genom att följa Emmas härliga guide. Det som följer här är mina egna kommentarer gällande de olika motionerna i B-kategorin (principprogramförändrande motioner).

B01 Rätt till kontanter och anonyma betalmedel handlar om att partiet uttalat ska stödja pengar samt andra anonyma betalningsmedel. Det är något som skulle innebära att vi sticker ut huvudet en bit utanför vår rätt så trygga bubbla. Vi har möjligheter att skriva insändare och debattartiklar på många olika nivåer som kan locka röster. Men jag anser att vi bör bearbeta förslaget ytterligare innan vi tar det ställningstagandet. Avslag.

B02 Piratpartiets energipolitik handlar om att införa en välformulerad energipolitik i vårt partiprogram. Jag skulle visserligen vilja se ett mer genomarbetat och i partiet fastställt förslag baserat på B02, B17 samt min egna B03. Vi behöver också ta fram sakfrågor kring det föreslagna energiprogrammet för som det är nu känns texten lite väl luddigt. Avslag.

B03 Decentraliserad energiproduktion handlar om att styrelsen ska få i uppdrag att skapa ett genomarbetat energiprogram med fokus på decentraliserad energiproduktion Det är ju då min motion, så naturligtvis yrkar jag bifall till den. Jag borde dock kommentera mer i själva tråden.

B04 Medborgarlön handlar om att Piratpartiet ska ta upp frågan om Medborgarlön i sitt valprogram. Medborgarlön är ett kontroversiellt ämne som skulle göra att vi skulle kunna få massor med fokus, särskilt i media. Det är heller inte särskilt nytt och det finns massor med litteratur i ämnet, även från andra partier. Jag stödjer grundidén om medborgarlön eftersom jag anser att vi redan till stor del har det i det svenska skyddsnätet som dock är onödigt komplicerat. Dock anser jag att man bör göra nödvändiga undersökningar för att ge ett mer allmänt accepterbart förslag. Så tyvärr yrkar jag avslag till motionen.

B05 Rätt till semester för människor med A kassa handlar om att även arbetslösa med akassa ska ha möjlighet att ta semester. Jag skulle vilja att den grundidén inarbetas i ett framtida förslag om medborgarlön. Det är nämligen en sakfråga där vi borde kunna få brett stöd hos allmänheten. Dock är det en rätt smal fråga på egen hand och jag yrkar därför avslag.

B06 Lokalt starka valfrågor handlar om att lokala regioner på egen hand ska kunna välja lokalt intressanta frågor att driva. Styrelsen granskade samtliga lokala valprogram inför de lokala valen 2010 och de kom med konstruktiva argument för och emot olika delar. Jag tycker inte att det tillvägagångsättet som vi hade då är ett hinder för att köra lokalt viktiga frågor som är relaterade till vårt partiprogram. Avslag.

B07 Kollektivtrafiken handlar om att kollektivtrafiken ska subventioneras. Det är en sakfråga med hyffsad svag koppling till vårt befintliga partiprogram. Möjligtvis skulle man kunna bygga in det i ett grundläggande samhällsenligt skyddsnät motsvarande medborgarlön, men det krävs helt klart mer arbete innan vi kan gå till val på det. Dock har motionären alldeles rätt i att både Socialdemokrater och Moderater anser att kollektivtrafiken ska ta hand om sina egna kostnader. Det finns politiska poänger vi kan vinna med sådana sakfrågor, men vi behöver utveckla det bättre. Avslag.

B08 Vår vågmästarstrategi handlar om att ändra vågmästarstrategin inför valet 2014. Jag anser som jag skrivit här i tråden att vågmästarstrategin är en utmärkt praktiskt genomförbar hantering av en riksdagssituation, men som valstrategi var den mindre lyckad. Jag anser att vi bör undvika att redan nu fastställa en strategi för en eventuell situation som kan uppkomma om två år. Det finns också med formuleringarna i yrkandet som eventuellt kan bryta med fastställda regler för hur riksdagsgrupper arbetar. Diskussionen är intressant och mycket välkommen, men jag yrkar avslag.

B09 Människor i FAS 3 handlar om att arbeta mot företag/organisationer som utnyttjar systemet med FAS3. Det här är ett mycket bra ställningstagande som dock snarare borde vara ett publikt (lokalt) utspel. Det är i dagsläget oklart om FAS3 kommer vara kvar särskilt länge även om det troligtvis ersätts av något annat som på liknande sätt kan utnyttjas. Jag skulle snarare vilja se ett generellt ställningstagande mot utnyttjandet av sjukskrivna och arbetslösa som subventionerad arbetskraft i vinstdrivna organisationer. Sakfrågan är viktigt och vi borde absolut arbeta på bred front med sådana frågor. Jag kan dock inte stödja någon av yrkandena då de är specifierade på just FAS3. Avslag.

B10 Undersök Socialliberalism handlar om att partiet ska utreda möjligheten att bredda politiken att inkludera socialliberalism. En mycket bra idé och något som jag anser är bättre än motsvarande motion om humanism. Men det är svårt att bifalla något som inte ens svarar på varför motionären vill detta och inte heller svarar på vem som ska göra undersökningen. Nu anser jag inte att det ska krävas någon större konsekvensanalys för att lägga en motion utan normalt kan man utveckla det hela tillsammans under själva mötet, men i det här fallet finns det mer matnyttigt i avslagsrekommendationerna än i motionen. Avslag men återkom gärna.

B11 Tidsram för sakpolitiskt program handlar om att tidsbestämma planerna för ett sakpolitiskt program baserat på Principprogram 4.0. Jag anser visserligen att det inte är något som behövs gå som motion, men fördelen är att det förankras på en högre nivå än om ledningen beslutat det på egen hand. Bra initiativ. Jag bifaller båda yrkandena.

B12 Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund handlar om exakt det som står i titeln. Min åsikt är att det här kommer som en respons på Liberaldemokraterna och inte med tillbörlig eftertanke. Vill vi verkligen definiera oss som något så oklart som humanism? Det finns också befintliga organisationer som använder sig av begreppet humanism som motsats till religion, exempelvis exkristen. Det finns alltså en risk att det uppfattas som ett ställningstagande mot religion även om det specifieras att vi är religionsneutrala. Jag tycker inte att vi bör definiera oss eller vår ideologiska grund som humanister, även om jag välkomnar diskussionen kring förslaget. Jag yrkar avslag.

B13 Skolpolitik för Piratpartiet handlar om att Piratpartiet ska utveckla partiprogrammet till att infatta skolpolitik. Jag kan enbart berömma motionstexten och hoppas oavsett bifall att styrelsen arbetar vidare med idéerna som presenterats. Skolpolitik är en av de kärnämnen som väljare alltid rankar högt och vi har, som det påtalats i tråden, faktiskt drivit skolpolitiska frågor trots att det inte har funnits med i principprogrammet. Det är absolut något vi måste arbeta vidare med på många olika sätt. Jag yrkar bifall på yrkande 48, 188 samt 110.

B14 Näringspolitik för Piratpartiet handlar om Piratpartiet ska ha en näringspolitik. Motionens bakgrundstext innehåller till mycket stor del kritik mot storföretagens subventioner och lobbyism. Den kritiken kan jag inte ställa mig bakom, för faktum är att stordrift har ett antal fördelar samhällsmässigt och praktiskt. Däremot stödjer jag själva yrkandet att det behöver definieras att vi har en näringspolitik. Jag anser också att många av de sakpolitiska frågor vi har drivit är näringspolitik även om vi inte hittills har kallat det så. Bifall.

B15 Piratpartiet bör inta en mer EU-kritisk linje handlar om att vi ska vara EU-kritiska. Jag anser att motionen går från fel håll. Vem som helst kan säga sig vara EU-kritisk, men det är allmänhetens uppfattning som spelar faktiskt roll. Om vi säger oss vara EU-kritiska, men inte har någon saklig kritik mot EU så blir uppfattningen att vi nog inte är särskilt EU-kritiska trots allt. Istället är det bättre att ta fram saklig kritik mot EU och på så sätt verkligen vara till högre grad EU-kritiska. Jag anser inte, som kanske andra kandidater, att vi ska träda ur EU. Jag anser inte att det är en praktisk möjlighet. Däremot finns det flera frågor inom EU som jag skulle vilja förbättra/förändra, exempelvis öka transparansen och allmänhetens medverkan. Jag tycker om förslaget att CE bör försöka få fram en lista på sakpolitiska områden som Piratpartiet kan göra utspel kring, men frågan är om mötet verkligen kan uppdra åt CE att göra det? EU har rätt hårda regler om att parlamentsledamöter inte ska kunna påverkas av partier. Avslag.

B16 Ändring av Piratpartiets principprogram avseende patentpolitik handlar om att ta bort kravet på att vi på sikt ska avskaffa patent. Vi har fått en hel del kritik för vår hårda ståndpunkt att vi vill avskaffa patent. Men frågan tillhör trots allt också det som är absolut lättast att försvara. Jag ser inte att försöken att omformulera ställningstagandet lyckas göra det lika enkelt och tydligt som det vi redan har. Jag anser snarare att vi ska samla på oss sakfrågor där patent bör avskaffas, samt undantag där vi ser att patent till viss del kan behövas om så är fallet. Bra diskussion i tråden dock. Avslag.

B17 Antagande av sjökort om Energi handlar om att vi ska bredda politiken att även innefatta energipolitik. Överlappar till vissa delar B02 och går att kombinera med min egna B03. Det föreslagna sjökortet innehåller vissa formuleringar som kan tolkas som att det går emot sig själv. Är exempelvis vind- och solenergi långsiktigt säkrat? Jag har inte bestämt mig än om jag vill bifalla motionen. Skulle helst vilja se att texten omarbetas och är osäker på om antagande är rätt väg.

B18 Ändring av skyddstid för upphovsrätt handlar om att öka från fem till 20 år i formuleringen för upphovsrätten. Fem år har kritiserats tidigare, både inom partiet och exernt, för att vara godtyckligt. Dock anser jag att 20 år är lika godtyckligt valt. Det har också i tråden föreslagits 10 och 15 år, med lite olika formuleringar. Som det också kommenterats i tråden finns det forskning som visar optimala tidsgränser, men det är för oklart vad för underlag som förslagen refererar till. Därför blir samtliga förslag också godtyckliga. Det jag skulle vilja se är ett medlemsutskick med faktareferenser vad olika forskare/utredare har kommit fram till tillsammans med en kort enkät. På så sätt får man mer förankrat fram en lämplig tidsperiod som kan användas i principprogrammet. Som det är nu anser jag att det är bättre att behålla det befintliga och avslå motionen.

B19 för bredare definition av integritet och privatliv handlar om att Piratpartiet ska ta ställning mot sexköpslagen och andra morallagar som oftast saknar offer. Formuleringen på yrkandet är sådant att det även täcker in drogliberala ställningstagande. Vi borde istället ta fram konkreta frågor som vi verkligen vill kämpa för och utifrån dem formulera generella ställningstagande. Avslag.

B20 Angående fördjupning av Piratpartiets politik vad gäller Arbetsliv, Skolor och Äldrevård handlar om breddning av vår politik enligt vad titeln beskriver. Jag anser att huvudfrågor för breddning borde vara Skola och utbildning, Sysselsättning, Svenska ekonomin, Sjukvården, Sociala välfärden, Äldreomsorgen samt Barnomsorgen eftersom SVTs vallokalsundersökning VALU pekar på att det är väljarnas viktigaste frågor. Yrkandet utesluter dock inte att en breddning sker med flera områden än de som är angivna i titeln. Bifall.

Har jag fel? Har jag rätt? Gör just din röst hörd i Piratpartiets vårmöte.


3 svar till “Emils kommentarer på vårmötets motioner: Principprogrammotioner”

 1. ”Min åsikt är att det här kommer som en respons på Liberaldemokraterna och inte med tillbörlig eftertanke.”

  Där har du fel.

  Personligen har jag ställt mig bakom motionen för att jag anser den vara ideologiskt rätt, inte för att det skulle vara ett pluttligt taktiskt ställningstagande. Jag har tidigare föreslagit att Piratpartiet borde utvecklas i en mer liberal riktning (as in frihetlig, inte LD, FP eller annan distinkt högerriktning, läs tex http://fullmentalstraightjacket.wordpress.com/2010/10/16/piratpartiet-populism-eller-ideologi/ ) och jag anser fortfarande att det behövs någon slags ideologi i ”botten” av partiet så att säga. Någonting vi kan ha som ett ramverk, även om det är ofullständigt.

  Så för mig är det här ingen ny tanke och den är rätt oberoende av LDs vara eller icke vara för, ärligt talat, jag skiter fullständigt i LD. Dessutom, att dra fram en humanistisk motion på medlemsmötet som en motreaktion mot något parti så vore det i såna fall mer naturligt att det var en motreaktion mot inte LD utan snarare SD, eftersom de är det enda parti vars partiprogram är distinkt anti-humanistiskt..

  Personligen finner jag det för övrigt intressant hur du så glatt sågar humanismmotionen som bara en motreaktion mot LD men samtidigt säger att en breddning mot socialliberalism är ”en mycket bra idé”. För mig ter det sig snarare som att socialliberalism är en -ism som snabbt riskerar att exkludera många pirater medans humanism inte på något sätt behöver vara religionsexkluderande som du påstår.

  Det finns tex gott om starka humanister som samtidigt är aktivt religiösa, vilket kan tas som empiriskt bevis på att det inte finns ett automatiskt motsatsförhållande mellan de två, men däremot så är socialliberalism definitivt en -ism som kommer innebära att PP kommer börja ge sig på de enskilda sakfrågorna, vilket kommer vara slutet på PP:s blocköverskridande politik.

  • Jag tycker att humanism också är en mycket bra idé även om jag kanske inte var lika tydlig om det där. Jag anser dock att båda -ismerna har sina svagheter som grundideologi eftersom det definierar just vad vi utgår ifrån. Det är i sammanhanget direkt onödigt. Dessutom finns det risker med att utan eftertanke välja att kalla oss som (sprungna ur) humanism/socialliberalism på grund av att allmänheten inte nödvändigtvis ser det som lika positivt som vi kanske gör.

   • Som Qeruiem skriver, idéströmningen bakom motionen för humanism som värdegrund har väldigt lite med Liberaldemokraternas upptåg att göra. Arbetet med att försöka identifiera piratrörelsen ideologiska hemvist började redan en tid innan det första Parley som anordnades hösten 2009. Det diskussionsunderlag vi hade då såg ut så här:
    http://bloggsam.mindrelease.net/2009/08/05/fran-piratideologi-till-en-bredare-piratpolitik/

    Efter det har en hel del tankar kring piratrörelsen ideologi uttryckts, bl.a. genom blogginlägg som det Queriem länkade, men också mitt egna lilla bidrag:
    http://www.bloggsam.se/2010/10/28/piratpartiet-humanisterna/

    Varför vi behöver en ideologisk utveckling handlar om vilka värderingar våra framtida politiska ställningstaganden ska grunda sig i. Det finns ingen långsiktighet eller möjlighet till utveckling i vår politik genom att bara ha sakfrågor och utifrån dem försöka utröna vad som eventuellt kan tänkas höra till. Det bäddar bara för populistisk pragmatism och godtycklighet som verkar direkt skadligt för vår trovärdighet. Att det dessutom skyddar oss mot den sortens opportunism som vissa Liberaldemokrater visat prov på i sina försök att göra Piratpartiet till sin nya liberala dröm är en bonus.