Föreningsmöte i #piratpartiet – införandet av de nya stadgarna


Alla medlemmar är välkomna att delta och varje person som varit medlem i partiet i minst två månader har en röst. Mötet äger rum under hela helgen för att ge utrymme för diskussioner och tydliga intervall då omröstning sker. Tanken är att man inte ska behöva närvara hela tiden, utan kunna delta i de punkter man är intresserad av.

På medlemsmötet kommer vi att genomföra den andra läsningen av den totala stadgerevision som påbörjades på årsmötet i våras. Vi kommer också besluta om vilka övergångsregler som ska gälla i samband med införandet av den nya stadgan. Enligt årsmötets beslut i våras ska medlemsmötet också välja personer till de val som enligt den nya stadgan ska ske på ett höstmöte. Detta under förutsättning att stadgerevisionen bifalles i en andra läsning. Skulle andra läsningen av stadgerevisionen avslås sker inte heller några val på detta mötet.

Att stadgeförslaget ska behandlas i en andra läsning innebär att det krävs en upprepning av årsmötets beslut att anta den nya stadgan i sin helhet innan den kan träda i kraft. Därmed kan inga ändringar göras i stadgeförslaget på detta mötet, eftersom det då inte längre handlar om en andra läsning.

En komplett dagordning och preliminär tidsplan hittar ni lite längre ner. Observera att inga andra ärenden än de som nämns i dagordningen här nedan kommer att behandlas på detta medlemsmöte.

Valberedningen har meddelat att den, på grund av valens eventuella tidigareläggning i år, inte hinner få klart ett förslag till styrelse i tid för mötet och styrelsen föreslår därför mötet att samtliga personval skjuts upp ifall den andra läsningen av nya stadgan bifalles av mötet.

Dagordningen hålls uppdaterad i forumet.

Fredag 29:e oktober
18.00 Mötet öppnas
18.00 – 21.00 Diskussion och nomineringar till mötespresidium
18.00 – 21.00 Diskussion och nomineringar till protokolljusterare
18.00 – 21.00 Diskussion om mötets behörighet
18.00 – 21.00 Diskussion om tidsplanen för mötet
18.00 – 21.00 Diskussion om mötesordning
18.00 – 21.00 Diskussion om föregående mötesprotokoll
21.00 – 24.00 Votering: Val av mötespresidium
21.00 – 24.00 Votering: Val av protokolljusterare
21.00 – 24.00 Votering: Frågan om mötets behörighet
21.00 – 24.00 Votering: Fastställande av mötets tidsplan
21.00 – 24.00 Votering: Fastställande av mötesordning
21.00 – 24.00 Votering: Justering av föregående mötesprotokoll

Lördag 30:e oktober
00.30 – 14.00 Diskussion om övergångsregler för införandet av de nya stadgarna
00.30 – 23.30 Diskussion om andra läsningen av de nya stadgarna
14.30 – 19.00 Votering: Övergångsregler för införandet av de nya stadgarna

Söndag 31:e oktober
00.00 – 12.00 Votering: Andra läsningen av de nya stadgarna
08.00 Sluttid för nominering till de eventuella valen
00.00 – 13.00 Diskussion om nomineringar till val (eventuell punkt, se nedan)
13.00 – 21.00 Votering: Val (eventuell punkt, se nedan)
21.30 Mötet avslutas

Notera att jag är nominerad till styrelsen och kommer att svara på frågor i kandideringstråden.
Nu verkar det som om styrelsen vill skjuta upp valen till vårens möte, så att valberedningen ska ha tid att förbereda valen på bästa sätt. Jag ser inte direkt något sådant behov då det rör sig om en mindre utökning av antalet personer i styrelsen samt formalisering av styrelsens praxis (att suppleanter alltid närvarar oavsett ordninarie ledamöters närvaro). Dessutom finns det risk för långtgående övergångsregler i och med att de nya styrelseledamöterna blir valda på 2,5 år istället för på helår.

Det finns en liten rolig risk med forumbaserade årsmöten, och det är att vissa har mer tid att lägga på forumtrådar än andra. Kanske kan det påverka själva möjligheten att påverka? Jag vet att jag kommer att vara borta under hela den tiden när det diskuteras övergångsregler, men jag ska försöka förbereda så mycket som möjligt innan dess.

Häng med i forumet, dra med en piratkompis, kommentera, påverka och rösta.

Pingat på Intressant.


Ett svar till “Föreningsmöte i #piratpartiet – införandet av de nya stadgarna”