Fyra argument till att Radiotjänst har fel


Ibland hör privatpersoner av sig och ber mig läsa deras Radiotjänst-överklagan. Följande argument kommer från en fransk folkmusiker som flyttade till Sverige för tio år sedan. Personen har valt att vara anonym tillsvidare och jag har därför skrivit om texten till att vara mer fokuserad kring huvudargumenten.

Retroaktivitet är förbjudet enligt Regeringsformen 2 kap 10 och Europakonventionens artikel 7

Radiotjänsts juridiska grupp anser att det är den enskildes ”val att ha eller inte ha utrustningen i dagsläget avgör avgiftsskyldighet” samt att ”även om datorn är inköpt innan det utvidgade begreppet anses avgiftsskyldig för innehavet av avgiftspliktig utrustning.”

Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen att det finns särskilda skäl för det, får en lag dock innebära att skatt eller statlig avgift tas ut trots att lagen inte hade trätt i kraft när omständigheten inträffade, om regeringen eller ett riksdagsutskott då hade lämnat ett förslag om det till riksdagen. – Regeringsformen 2 kap 10 andra stycket

Ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid tidpunkt då den begicks inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell rätt. Inte heller får ett strängare straff utmätas än som var tillämpligt vid den tidpunkten då brottet begicks. – Europakonventionens artikel 7 första stycket

 

Diskriminering av privatpersoner jämfört med företag (de som inte delar hushåll med privatpersoner)

På Radiotjänsts hemsida kan man läsa att det faktiskt finns ”en möjlighet att plombera en tv-mottagare för att den på så vis inte ska vara avgiftspliktig. För en dator gäller samma regler som för en tv, att den ska göras obrukbar för att se på utsändningar med”. Och ”olika tekniker kan användas”.

Men snabbt förstår man att den här möjligheten INTE är tillåten för en privatperson, utan får användas bara av ett företag. I en demokratisk stat ska lika fall behandlas lika. Man får inte ha olika regler för olika grupper. Och det är precis vad Radiotjänst gör: Några får använda möjligheten att ”plombera” datorer, andra får inte.

 

Negativ avtalsbindning (Att tvinga människor att betala för något de inte beställt och inte använder) är olagligt i Sverige.

EU direktiv 2005/29/EG föreskriver att leverans av tjänster som inte har beställts är en otillbörlig affärsmetod. Genom att lägga ut sina program på internet tillgängligt för alla, använder SVT en ”otillbörlig” affärsmetod eftersom SVT vill ha in TV-avgifter för det som jag och många andra inte har beställt. Radiotjänst tar ytterligare ett steg mot bedrägeri genom att tvinga folk att betala någonting de inte har beställt och samtidigt förbjuda dem att använda möjligheten att plombera datorn för att slippa få vad de inte har beställt!

 

Felaktig benämning att kalla dator för Tv-mottagare

När Radiotjänst skriver att en dator är en  TV-mottagare i juridisk mening, försummer den med vett och vilja att det är bara en tolkning av lagen. Lagen säger inte att en dator med internet är en TV-mottagare. Lagen beskriver tekniskt vad är en TV-mottagare. Gunnar Karlsson, Professor i teletrafiksystem, chef av avdelningen för kommunikationsnät i Kungliga Tekniska Högskolan, skriver i sin rapport att Radiotjänsts tolkning baseras på selektivt urval av längre resonemang och är tekniskt felaktig.

Jag tycker att professor Gunnar Karlsson har högre tekniska kompetenser i ämnet än Radiotjänsts jurister och dessutom är han tydligen opartisk och mer objektiv än Radiotjänsts jurister som har för uppdrag att fylla i kassan… Jag konstaterar att Radiotjänst juridiska gruppen, i sina brev om omprövningsbeslut, inte skriver ett ord om Gunnar Karlssons rapport trots att jag hade bifogat den till min begäran om omprövning. Saknar Radiotjänsts jurister tekniska kompetenser och alltså argumenter att ställa mot?

 

 

Ovanstående är folkmusikens överklagan, mycket förkortad och jag har heller inte med professor Gunnar Karlssons rapport. Jag har försökt hålla det så ordagrant som möjligt.

RIKAB - Nejtack


4 svar till “Fyra argument till att Radiotjänst har fel”

  1. Dom är så jävliga.. nu skulle jag säga bort rt och dom hotade med att komma hit, jag sa att det är bara att komma, så hotade hon med att om dom hittar något så Blir det polisanmälan.. Men det är väl bara att inte öppna dörren? Och dom försvarar varandra..

    • Hot är vardagsmat hos Radiotjänst, trots att deras egna regler säger att de inte kommer att tvinga sig in i något hushåll. Det saknas också lagstöd för att använda polis/husrannsakan för att verifiera innehav av Tv-mottagare. Jag önskar att någon lyckas fånga Radiotjänsts hot på inspelning, för Radiotjänst i Kiruna AB borde granskas bättre.

  2. Radiotjänsts tolkning att ”plombering” inte gäller för privatpersoner har inget stöd i lagen. Lagen gör ingen skillnad mellan företag och privatpersoner i det avseendet. Att det inte gäller privatpersoner är en ren bluff från Radiotjänsts sida, de ljuger rakt upp och ner.

    • Det stämmer. Det är nog en kvarleva från tidigare. Lag 1989:41 §5 gör ingen skillnad på vem innehavaren är: ”Skyldighet att betala radio- och TV-avgift finns inte vid innehav av TV-mottagare som finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program.”