Ibland har man faktiskt försökt påverka #piratpartiet, trots kritiken i efterhand


Styrelsen skyller i huvudsak på valberedningen som orsak till varför man vill vänta med att införa vissa ändringar i andraläsningen av stadgarna.

Årsmötet beslutade att alla personval skulle hållas på det här mötet (förslag 1) om andraläsningen bifalls. Det ställer till med stora problem både formellt och planeringsmässigt på ett sätt som vi inte förutsåg då: hur ska en valberedning kunna arbeta utifrån att man tar på sig ett uppdrag vars parametrar kanske eller kanske inte förändras långt efter uppdraget är accepterat, och då med obefintligt varsel (till och med under sittande möte)?

Inte minst har en skrivelse inkommit från valberedningen där den i all enkelhet förklarar att den inte är redo att presentera förslag till personval enligt det uppdrag den fick på årsmötet. Det är ett mycket tungt vägande skäl att flytta fram personvalen. Denna skrivelse bifogas styrelsens rekommendation.

Vi konstaterar också att vi inte förutsåg att vi helt enkelt inte skulle vara beredda på ett styrelseval (och andra personval) vid den här tidpunkten. Valrörelsen tog all vår energi och det blir helt fel att hasta fram personval när de inte haft en sportslig chans att diskuteras och förankras. Det bäddar för stora konflikter helt i onödan att ha så bråttom med personvalen just nu.

För att svara på styrelsens direkta fråga ”hur ska en valberedning kunna arbeta utifrån att man tar på sig ett uppdrag vars parametrar kanske eller kanske inte förändras långt efter uppdraget är accepterat, och då med obefintligt varsel (till och med under sittande möte)? med en fråga: När accepteras själva förtroendeuppdraget? Nomineringen accepteras i samband med att valberedningen ställer frågan, men accepteras själva förtroendeuppdraget då? Hmm, när det gäller andra förtroendeuppdrag gäller det att omgivande faktorer kan påverka uppgiften. Ett exempel är att partiets inkomst påverkar styrelsens budgetrörlighet. Men för valberedningen skulle jag säga att det är hyffsat enkelt att se att det är på mötet som tillsättandet faktiskt sker som man har sista möjligheten att säga om man accepterar uppdraget eller ej. Och valet i det här fallet skedde rent tidsmässigt efter att uppdraget hade definierats. Sedan kanske man kunde önskat att styrelsen, den tidigare valberedningen eller någon annan hade haft sinnesnärvaro och informera de nominerade att premisserna ändrats, men det går inte alltid att förutsäga hur sådant ska gå till.

Gällande det tungt vägande skäl att flytta fram personvalet är det tydligen inte alla i styrelsen som är överens om det. Vår partiledare anger att organisationen inte är redo för val just nu och att det skulle orsaka onödiga konflikter, lågt valdeltagande samt att legimiteten går att ifrågasätta, fast hänvisningen går till ovanstående styrelseformulering.

  1. Valberedningens förslag kommer att saknas men är inte nödvändigt för att genomföra ett personval. Rick lade en motion för ett halvår sedan att avskaffa valberedningar med hänvisning till att de är dolda maktcentra.
  2. Onödiga konflikter sker hela tiden, särskilt om man tar upp orelaterade begrepp. Det är i sig inget hinder för att genomföra ett val eller ett tecken på att organisationen inte är redo. Hur ser man förresten att en organisation är redo för val??
  3. Lågt valdeltagande har vi haft så länge jag kan minnas, och framförallt motverkas det inte genom att ta upp orelaterade begrepp eller känsloargumentation som gör att medlemmarna tror att det inte spelar någon roll om de medverkar eller ej.
  4. Legitimiteten går alltid att ifrågasätta men om man har gjort sitt bästa att förankra det hela och ser till att så många som möjligt sprider information och försöker väcka intresset för att medverka undviker man att det finns något verkligt att ifrågasätta. Dessutom är det bara val, man kan alltid riva upp dem och göra om dem om de blir fel.
  5. Organisationen är inte redo för val just nu. Är en organisation någonsin redo för val? Alla förändringar är jobbiga för en organisation. Det skapar konflikter och diskussioner. Men om man tar hänsyn till detta bör man kunna minimera svårigheterna. I det här fallet med övergångsregler.
  6. Kan vi genomföra valen? Kanske inte, men det beror i så fall på att styrelsen och den operativa ledningen inte har gjort som de själva föreslog och årsmötet fastställde.

Det är alldeles för lätt att kritisera i efterhand. Fast vad kunde jag ha gjort för att undvika situationen som vi är i nu? Jag har försökt påverka men styrelsen och de som tog fram stadgeändringsförslaget var inte överens med mig.

A01. Motion om direktdemokrati vid personval

Motionen beskriver problematiken med att en valberedning genom sin funktion kan anses påverka föreningens framtida vägval och yrkar att valberedningen avskaffas till förmån för fri kandidering. Många föreslår istället en ökad transparans på valberedningens arbete och förklarar den nytta valberedningen också kan tillföra valet. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar avslag eftersom jag inte anser att avskaffande av valberedningen minskar risken att valet påverkas utifrån intressegrupperingar och att den hjälpen en valberedning kan bidra med är ovärderlig om man som medlem inte själva har möjlighet, tid eller lust att ställa frågor till alla kandidater.

A16. Motion om komplett revidering av partiets stadga

Motionen belyser problemet med att stadgan inte har hängt med organisationens utveckling trots att den lappats och lagats och yrkar på att en helt komplett ny stadga antas som partiets stadgar. Det är massor diskussion om olika delar av förslaget, bland annat i ett separat forum. Sammanfattande av yrkanden.

Jag yrkar bordläggning till nästa års ordinare årsmöte eftersom det har funnits alldeles för lite tid för diskussioner kring lagda stadgeändringsförslag. Jag anser att ett så stort ingrepp i partiets stadgar behöver vara på bordet minst ett halvår innan årsmötet/medlemsmötet ska besluta om det. Jag tycker också att det är styrelsen som borde stå bakom en sådan komplett revidering även om de naturligtvis kan låta en arbetsgrupp ta fram underlaget till styrelsen. Det blir problem när en grupp under lång tids tystnad arbetar med förändringar som är grundläggande för samtliga medlemmar, även om syftet är gott.

Är det försent att göra något? Nej absolut inte. Som jag föreslår i min kommentar till valberedningens brev kan man bordlägga andraläsningen till ordinarie årsmöte, och på så sätt lösa en hel del problem. Man skulle också kunna helt rösta ned förslaget för att ge styrelsen tid att genomarbeta stadgeförslaget ytterligare en vända (och låta den förankras hos medlemmarna) och sedan rösta igenom det med ordentliga genomtänkta övergångsregler.

Och man kan försöka plåstra om övergången genom att låta vissa delar av nya och gamla stadgarna att existera samtidigt precis som vi alltid gjort hittintills.

Några idéer eller kommentarer?


Ett svar till “Ibland har man faktiskt försökt påverka #piratpartiet, trots kritiken i efterhand”