Kommentarer till TP-målet


Ungefär 44’163’328 kr (varav ränta 12’015’803 kr) i skadestånd anser Tingsrätten att de fyra åtalade solidariskt skulle betala. Utöver detta ska de även solidariskt betala 3’702’300 kr för målsägarnas rättegångskostnader. Det innebär i praktiken att det blir Carl Lundström som betalar hela summan (plus sina egna advokaters rättegångskostnader).

När det gäller nedanstående kommentarer till den sammanfattning jag tidigare skrev bör man tänka på att jag inte är jurist eller advokat.

(1) Jag håller inte med om Tingsrättens tolkning av ansvar vid upphovsrättsbrott

 • För att fängelsestraff ska kunna utdömas för faktiskt upphovsrättsbrott krävs enligt 53 § att brottet ska vara uppsåtligt eller genomfört av grov oaktsamhet. Man kan nog finna många olika anledningar till varför en enskild person skapar och laddar upp en torrent-fil till exempelvis The Pirate Bay, men man kan inte förutsätta att alla har varit medvetna om att det skulle anses vara ett lagbrott. Det finns visserligen krav på att varje svensk medborgare skall känna till vilka lagar och regler som gäller, men det är inte ens teoretiskt möjligt att alla har kunskap om alla regeländringar som sker. Så varken uppsåt eller grov oaktsamhet går att ta som självklart.
 • 53 § anger också att för försök eller förberedelse till faktiskt upphovsrättsbrott skall brottsbalkens 23 kap användas. Tingsrätten missar att det endast gäller ”försök eller förberedelse” och att de ogillade åtalet gällande just förberedelse till upphovsrättsbrott.
 • Brottsbalkens 23 kapitel 4 § skriver om att för faktiskt brott som kan ge upphov till fängelsestraff ska även medhjälp vara straffbart. Till synes kan Tingsrätten alltså använda sig av Brottsbalkens generalitet änd. Fast i upphovsrättslagen är det enbart uppsåtligt brott eller vid grov oaktsamhet som fängelsestraff kan utdömas, och det ska användas (enligt förarbeterna) endast när brottet är att anse som grovt.
 • Det finns ingen som blivit dömd för att på The Pirate Bay ha laddat upp torrent-filer. Det finns alltså ingen rättsprövning vad som skulle anses som grovt brott mot upphovsrätten och alltså ge fängelsestraff.
 • Det ger att medhjälp enbart borde kunna användas när ett faktiskt brott har blivit prövat och fängelsestraff har blivit utdömt.

(2) Till vissa delar förvirrad beskrivning av torrent-skapande och uppladdning

 • Den som skapar en torrent-fil behöver inte vara den som laddar upp torrenten till The Pirate Bay.
 • Den som skapar torrent-filen behöver inte först göra en kopia utan det går naturligtvis lika bra att göra det från ett orginalverk. Dock behöver man för vissa verk göra förberedelser för att det ska vara enkelt att överföra eller för den delen ändra format som gör det lättare för mottagaren att använda filen. Exempelvis kan man dela upp en större fil i mindre rar-filer.
 • Tingsrätten missar också jämförelsen mellan en URL (länkar på hemsidor) och torrenter (länkar för fildelning). En URL (exempelvis http://www.facebook.com/note.php?note_id=74624828737) anger vilken server programmet ska ansluta mot (www.facebook.com) och vad som ska anges som referens (/note.php?note_id=74624828737) för att få tillgång till det efterfrågade medan en torrent-fil anger oftast en eller flera trackers (servrar) programmet ska ansluta mot och vad som ska anges som referens (hash-värden) för att få tillgång till det efterfrågade. Tingsrätten anger dock på andra ställen att torrent-filer är en hänvisning så de har inte missat det helt.
 • Utöver detta missar Tingsrätten att torrent-filen kan hänvisa till flera filer och att namnet inte behöver överenstämma med någon enskild fil som torrent-filen hänvisar till.
 • I övrigt är dock Tingsrätten förvånansvärt väl insatt i BitTorrent-tekniken och poängerar faktiskt att det är ett krav att både ursprungsseedern och de som försöker få tillgång till hänvisat verk behöver använda sig av ett separat program för detta. Jag kan inte låta bli att fundera över hur rättegången hade genomförts om åklagaren haft motsvarande kunskap.

(3) Konstig avslutning

 • Från en relativt korrekt beskrivning av fildelning gör Tingsrätten en grov förenkling där de skriver att fildelningstjänsten (underförstått The Pirate Bay) innebär en tillgängliggörande för allmänheten utan någon begränsning till antalet individer som kan ta del av verket. </il>

(4) Tingsrätten gör vissa konstiga utlåtanden gällande de verk som tas upp i åtalet.

 • Vad har de fyra åtalade för kunskap att avgöra om ett spel eller datorprogram är orginellt, individuellt samt tillräckligt självständigt att det inte skulle kunna framställs utan nuvarande rättighetsinnehavare? Jag kan själv bara avgöra om ett spel verkar kul. Ibland känns vissa spel väldigt lika varandra så jag kan inte uttala mig om verkshöjd.
 • Det vittne som angett att spelen är förhållandevis avancerade program är anställd av Antipiratbyrån som var part i målet. Någon som kan stava till jäv?
 • Har det någon egentlig relevans i något annat än ett mål gällande faktiskt brott mot upphovsrätten?

(5) Rättighetsinnehavararna har inte hörts alls.

 • Tingsrätten anser att målsägandebolagen innehar rättigheterna. Ja enligt de dokument som målsägandebolagen har tillhandahållit rätten. Men har man gjort ett försök att oberoende kontrollera dokumenten? Det var åtminstone en artist som inte hade gett sitt tillstånd till ett av målsägandebolagen trots att hans namn användes. Kan det finnas flera som inte känner till att deras namn och verk har använts som tillhygge.
 • Det jag funderar på om alla som använder sig av någon av de i åtalet angivna verken kan kontakta dem och höra om de verkligen vet om att deras namn används i Tingsrätten?

(6) (7) (8) Jag är inte överens med Tingsrätten om tillgängliggörandet

 • Tingsrätten anser att uppladdning av en torrent-fil till The Pirate Bay är samma sak som att ladda upp själva verket till en hemsida.
 • De missar att Internetanvändare normalt behöver installera ett separat program för att överhuvudtaget kunna fildela.
 • Frågan är också om det kan anses vara en överföring till allmänheten om man behöver installera specialprogram manuellt för att kunna få ta del av överföringen.

(9) (10) (11) Jag vill att Tingsrätten ska ha rätt gällande straffbarheten

 • Vi skulle äntligen kunna få TV3 och Kanal5 med flera att sluta bryta mot svensk lagstiftning genom att sända reklam riktat till barn under 12 år som de idag kan då de sänder från England.
 • Tyvärr har det visat sig i andra domar att det enbart går att döma för brott i ursprungslandet. I annat fall skulle inte sändningslandet påverka reklamavbrottens frekvens och innehåll.
 • Notera också att sidans språk och tilltänkt målgrupp inte alls kan anses spela någon roll i just det hänseendet. TV3 sänder visserligen engelskspråkiga program emellanåt, men de är i så fall alltid textade på svenska.
 • Dessutom är det oklart om ett brott kan anses ha begåtts bara för att trafiken gått via en router eller server i Sverige. Särskilt som ingen faktiskt mellanlagring av trafiken görs.

(12) (13) Oklarheternas medhjälp

 • Om man obetydligt har främjat något, hur kan man då ha underlättat för genomförandet?
 • Om det inte är klarlagt bortom all rimlig tvivel att ett faktiskt brott har genomförts av någon, hur kan man ha underlättat för tillvägagångssättet?
 • Jag anser inte att åklagaren objektivt har visat att alla fakta pekar på att det genomförts upphovsrättsbrott till den grad som åtalet gäller.

(14) En bra och användarvänlig hemsida är alltså orsaken till 1 års fängelse?

 • Överföringen sker genom en separat tracker-tjänst. Överföringen sker inte genom hemsidan i sig.
 • Naturligtvis borde inte ens Tingsrätten döma en hemsida på grund av att den är användarvänlig. Det borde vara en självklarhet att användaren kan använda den hemsida som de vill använda.
 • Tingsrätten/åklagaren har inte visat att en torrent-fil har sådan verkshöjd att uppladdningen till The Pirate Bay skulle innebära ett upphovsrättsbrott och då bör naturligtvis inte hemsidan ens vara med i åtalet.
 • Det sekundära i stycket, men det primära i överföringen, är trackern som anses kopplad till hemsidan eftersom hemsidan hämtar uppgifter från trackern.
 • Jag kan inte se att åklagaren eller Tingsrätten på ett tydligt sätt har visat på hur The Pirate Bay har underlättat vid ett upphovsrättsbrott.

(15) (16) (17) Gemensamt ansvar för medhjälp?

 • Åtalet gäller medhjälp till upphovsrättsbrott och inte upphovsrättsbrottet i sig.
 • Det kan inte anses klarlagt att upphovsrättsbrott har främjats, även om det är klarlagt att det förekommit. Omfattningen spelar absolut roll här för huruvida det ska anses självklart eller ej.
 • Att arbeta för att en hemsida och ett diskussionsforum ska fungera effektivt samt tillhandahålla söktjänst är alltså att främja upphovsrättsbrott? Inte undra på att aftonbladets kommentarsfunktion och söktjänst fungerar dåligt.

(18) (19) Vad är det för omfattning egentligen?

 • Tingsrätten har vid flera tillfällen angett att andelen torrent-filer på The Pirate Bay är en viktig del i om medhjälp kan komma ifråga eller ej.
 • En anställd på Antipiratbyrån angav att genom att granska top-hundra-listorna var större del att anse som upphovsrättsbrott. Notera att vittnet inte angav vilka det var och troligtvis hade vittnet heller inte varit i kontakt med någon av rättighetsinnehavarna för att verifiera att det verkligen var ett upphovsrättsbrott. Tänk också på att Antipiratbyrån är en av målsägarna i målet.
 • Tingsrätten anser inte att en undersökning gjord av en av de tilltalade ett halvår efter tillslaget anses tillförlitligt. Kan ju anses vara intressant då Antipiratbyråns vittne gjorde sin undersökning ett antal månader innan tillslaget.
 • Åklagaren som har haft samtliga torrent-filer tillgängliga från tillslaget har inte gjort något för att ta fram vilka faktiska verk torrent-filerna hänvisade till samt om upphovsrättsbrott gällde för de olika filerna samt till vilken andel det var upphovsrättsgrad.
 • Utifrån detta anser Tingsrätten att det i betydande utsträckning förekommit torrent-filer som hänvisat till upphovsrättsligt skyddade verk som tillgängliggjorts utan tillstånd.

(20) Att betala för drift = kommersiell syfte

 • Bloggar som använder sig av reklam för (del)finansiering av bloggandet riskerar att få problem i och med det utlåtandet från Tingsrätten. Nu pratar jag inte om att man ska skatta för inkomster.
 • Som Tingsrätten själv beskrivit kom reklamen in efter att verksamheten dragits igång. Om då driften finansierats med reklamintäkter, med bidrag från användare, eller med instoppade medel från affärsänglar borde inte det ändra verksamhetens syfte? Begreppet kommersiellt syfte betyder att man vill tjäna pengar på verksamheten.
 • Varför tar Tingsrätten helt plötsligt upp utnyttjandet av verken? Det är inte relaterat till något av målets åtalspunkter. Och är inte relaterat till medhjälp heller så vitt jag kan avgöra.

(21) Jag anser att LEK gäller tjänster och inte verksamheter, men Tingsrätten verkar anse annorlunda.

 • Tingsrätten verkar sammankoppla uppladdningen av torrent-filer på The Pirate Bay med tracker-tjänsten och kalla det för fildelningstjänsten. För mig är det två helt separata tjänster oavsett eventuell informationsutbyte därimellan. Tracker-tjänsten faller klart och tydligt under 16 § och 17 § medan webbsidan faller under 18 § och möjligtvis 19 §.
 • Var och en av tjänsterna kan användas oberoende av den andre, även enligt vad Tingsrätten angivit i sina domskäl.

Sammanfattningsvis så har åklagaren knappast gjort ett bra förarbete. Tingsrätten har fått bättre inblick i tekniken och förhållandena på den tiden rättegången varit än åklagaren har gjort under de drygt två och ett halvt år (om inte ännu mer) som han har haft på sig. Trots detta har Tingsrätten tagit ett antal ”genvägar” (finns inga bättre ord) och man har ansett något bekräftat eftersom det borde vara det baserat på någon uppfattning som inte baserar sig på något framfört bevis. Målsägarna och åklagare har uteslutande använt sig av vittnen från målsägarnas egna organisationern. Målsägarna har också försökt (och verkar ha lyckats) att diskreditera de oberoende vittnen som försvaret kallat. Tingsrätten har tyvärr blivit drabbad av en rättegång enligt amerikanska mått.

Då vittnena bekräftat sina egna dokument skulle man snarare kalla det för självuppfyllande profetior. Och då har jag inte ens tagit upp uträkningen av skadeståndskraven.


6 svar till “Kommentarer till TP-målet”