Kunskapskommissionens rapport: Analyser


Naturligtvis skulle det inte vara mycket till granskande av piratpolitikens praktiska genomförande om vi inte gjorde analyser baserat på de svar vi fått fram.

Kunskapssamhället

Kunskapssamhället betyder olika saker beroende på vem man frågar. Till exempel får man på Piratpartiets huvudsida reda på att Kunskapssamhället är steget bort från patentsystemet samtidigt som det lokalpolitiskt innebär att ta bort inlåsningen på den mjukvara skolan använder sig av. Baserat på de svar vi fått på våra enkäter är det också tydligt att begreppet sammanblandas med Informationssamhället. Vi fick också stor kritik till att vi i frågorna kring Kunskapssamhället inte hade med alternativet “Vet ej”. Att definiera vad kunskapssamhället betyder är inte en uppgift som Kunskapskommissionen kan ta på sig. Det behövs en större diskussion inom både Piratpartiet och Ung Pirat för det. Det vi tydligt ser i enkätsvaren är att både medlemmar och andra har svårt att förstå vad som menas med Kunskapssamhället. Det innebär att väljarna absolut inte har förstått visionerna kring kunskapssamhället.

Politiken

Endast en fjärdedel av de som svarat anser att Ung Pirat urskiljer sig mot Piratpartiet, så det verkar inte Ung Pirats ställningstagande gällande politiska visioner nått ut till väljarna, och knappt ens till medlemmarna. När det gäller utvecklingen av principprogrammet uppfattas Piratpartiet fortfarande som ett enfrågeparti. Vi associeras till stor del till just frågan om fildelning och det innebär att få väljare har uppfattat att vi har ett mycket bredare principprogram idag än vi hade inför EUvalet.

Satsningarna på lokala val verkar ha fungerat bra, i flera regioner har vi fått ett lokalt resultat som åtminstone motsvarar riksdagsresultatet. Dock går det inte att se att kommun- och landstingsfrågorna på något sätt har påverkat resultatet i riksdagsvalet. Det finns en viss osäkerhet om lokala kandidaters kampanj lokalt kan ha påverkat, men eftersom vi har haft lokala kandidater på riksdagslistorna bör inte det ha påverkat heller.

Namnfrågan

Många medlemmar och övriga påpekar att just Pirat-delen i namnen innebär att vi automatiskt uppfattas som oseriösa, särskilt som det förknippas med just “piratkopiering” och illegal fildelning. Dock är det absolut inte säkert att det är just namnen som orsakar att stämpeln som oseriösa, eftersom flera också har kommenterat att medlemmar som framträder i TV, på torg och i debatter uppfattas som tafatta och okunniga. Det kan alltså inte anses klarlagt att organisationerna skulle uppfattas på ett annat sätt om vi byter namn utan det är något som behöver undersökas på djupet.

Utspel

Partiledarnas utspel har absolut spelat roll för allmänhetens uppfattning om politiken och partiet. Det är många som utanför enkäterna har tagit upp enskilda uttalande som förklarande varför de har en viss uppfattning om Piratpartiet. Dock är det osäkert om förbundsordförandens, förbundstyrelsens eller partistyrelsens utspel har fått samma utrymme. Åtminstone har Kunskapskommissionen inte nåtts av några kommentarer som kan tyda på det.

Ungdomsförbundets påverkan

Om man ser till de senaste årens politiskt utvecklande motioner ser man ofta att författare är Piratparti-medlemmar som också är medlemmar i Ung Pirat, som exempel kan nämnas det så kallade Framtidsklustret, men det är dock inte klarlagt att det är i rollen som Ung Pirat-medlemmar som de valt att påverka Piratpartiets politik. Utifrån våra enkäter går det heller inte att klart se en allmän uppfattning om vilken påverkan som Ung Pirat bidragit med, troligtvis på grund av Ung Pirats väldigt nära samarbete med Piratpartiet.

Blockpolitiken

Blockpolitiken har varit ett tydligt hinder, särskilt som vi inte har haft ett komplett partiprogram att ställa som ett alternativ till blocken. Enligt många kommentarer har osäkerheten kring hur vågmästarstrategin påverkar Piratpartiets blockstöd orsakat att de inte vågat lägga sin röst på Piratpartiet. Blockpolitiken innebar också att två sidor ställdes mot varandra i media och vi fick därmed inte något utrymme där.

Hela rapporten går att läsa på http://tinyurl.com/3me52j5. Pingat på Intressant.


Ett svar till “Kunskapskommissionens rapport: Analyser”