Kunskapskommissionens rapport: Generella råd


I vårt arbete gick vi igenom flera andra partiers valutvärderingar för att få idéer och jämföra våra resultat med andra. Miljöpartiets valutvärdering sammanfattade ett antal råd till kommande valrörelser som kan vara aktuella även för Piratpartiet och Ung Pirat.

 • Läs och begrunda valutvärderingen. Se den som en inspiration i kommande valrörelser.
 • Var ute i god tid. Påbörja redan nu valplaneringen inför 2014. Ta fram tidplaner och utse valansvariga. Beakta möjligheten att samordna planering inför Euparlamentsvalet i juni 2014 med kommun-, landstings-, och riksdagsval i september samma år.
 • Diskutera, förankra och besluta om mål och strategi. Verka samfällt inom hela partiorganisationen för att de genomförs.
 • Påbörja i god tid (minst ett år innan) planering och förberedda politiska utspel till valrörelsen.
 • Beakta partiledningens behov av att vara utvilade och väl förberedda inför de fyra sista veckornas dygnetruntåtaganden.
 • Ta fram (uppdatera) checklistor (lathund) till såväl riks som lokalavdelningar för alla delar i en valrörelse.
 • Ta fram (uppdatera) rutiner för rollfördelning mellan de centralt valansvariga.
 • Ta fram (uppdatera) rutiner för personvalrörelser.
 • Ta fram (uppdatera) utbildningsprogram med inriktning på valet 2014.
 • Ta fram (uppdatera) rutiner för att få igång lokalavdelningar i alla landets kommuner.
 • Ta fram (uppdatera) rutiner kring såväl förebyggande, som hjälp vid konflikter i lokalavdelningar.
 • Ta vara på intresse, engagemang och erfarenheter från alla nya och ”gamla” medlemmar genom att erbjuda deltagande i aktivteter.
 • Ta vara på det ansvar och mö jlighet som de många nya maktpositionerna i kommuner och landsting ger. Och se det dagliga lokala arbetet, som ett infriande av 2010 års vallöften (genomförande av partiets politik), och samtidigt som en del av valrörelsen 2014.
 • Ta fram (uppdatera) rutiner för att kommunicera hur partiet verkar för sin politik och sina väljargrupper.
 • Ta fram (uppdatera) rutiner för att bredda väljarbasen ytterligare. Framförallt i de delar av landet där stödet är lägst.
 • Ta vara på den kraftigt stärkta oppositionsrollen i riksdagen och använd den som en del av valrörelsen 2014.
 • Ta fram (uppdatera) rutiner för samarbete med andra idéburna organisationer.
 • Ta fram (uppdatera) rutiner för att förmå andra lämpliga opinionsbildare att samarbeta med och gå med i partiet.
 • Ta fram (uppdatera) rutiner för att det läggs budgetar (på alla nivåer i partiet) vilka sträcker sig fram till valet 2014 och som tar hänsyn till de ökade anslagens mö jligheter och behov av samordning och resursfördelning inom partiet. Fokus bör läggas på att punkterna ovan
  genomförs.
 • I många avdelningar avsätts under mandatperioden en klumpsumma till en så kallad valfond. Denna bör redan nu med 2010 års val i färskt minne kunna specificeras (i mycket större utsträckning än brukligt).
 • Ta fram (uppdatera) strategier och rutiner för intern och extern kommunikation.

Hela rapporten går att läsa på http://tinyurl.com/3me52j5. Pingat på Intressant.


3 svar till “Kunskapskommissionens rapport: Generella råd”

 1. Det här är jättebra! Tack Emil!
  Men hur ska det bli med politiken? Ska vi komma med något som folk röstar på? Typ ”välfärd” ”sänkta skatter”!
  MVH
  Laszlo

  • Mycket av det allmänheten röstar på är formuleringar som låter bra. Alla partier har väl något som kan formuleras som ’välfärd’ och ’sänkta skatter’. Men vår utvärdering kunde inte visa något entydigt när det gäller hur vi ska utforma valstrategin inför 2014 utan det kan lämnar till styrelse och ledning.