Kunskapskommissionens rapport: Piratpartiets och Ung Pirats organisation


Förbundstyrelsen uppdrog åt Kunskapskommissionen att även utvärdera organisationen inom både Ung Pirat och Piratpartiet.

Samarbetet mellan Ung Pirat och Piratpartiet

Piratpartiet och Ung Pirat har ett mycket nära samarbete i både den lokala delen och den rikstäckande delen. I mycket stor del överlappar medlemsbasen och det underlättar naturligtvis samarbetet. I flera fall är det också överlappande funktionärsroller, exempelvis att samma person sitter på lokalt ekonomiskt budgetansvar inom både Ung Pirat och Piratpartiet, som också underlättar för övergripande samarbete mellan Ung Pirat och Piratpartiet. Det finns dock kommentarer om att samarbetet inte fungerar lokalt, särskilt bland Ung Pirats och Piratpartiets tidigare medlemmar men det verkar ha att göra med vem som sitter på en bestämd post och har inget med samarbetet mellan organisationerna att göra.

Samarbetet med andra organisationer

Överlag verkar det som om samarbetet har fungerat mellan Ung Pirat och andra partiers ungdomsförbund. Även om det naturligtvis har funnits konkurrans om väljarna har man lyckats hålla det på en bra nivå. På många platser delar där det finns lokalavdelning delas lokaler med andra ungdomsförbund. Dock behövs en större fokuserad undersökning för att utreda hur effektivt samarbetet fungerar då våra frågor endast ger en indikation om att det fungerar bra.

Överlappande funktionärsroller

Vi har även sett över de områden där samma person sitter på roller både inom Ung Pirat och Piratpartiet. Vi kan inte se att det på något sätt påverkat valen, men det är tydligt att det sliter mycket på de personernas engagemang med den ökade arbetsbörda det innebär att inneha flera roller. I många fall är det på grund av nödvändighet som enskilda behöver ta på sig extra roller, men det bör alltid ses som en tillfällig åtgärd och målet bör vara att lämna över rollen så snart någon tillräckligt lämplig finns att tillgå.

Effekter av organisation på lokalnivå

Vi har inte kunnat avgöra effekten av Ung Pirats respektive Piratpartiets organisation på lokalnivå eftersom vi helt enkelt har haft fått för lite underlag och alldeles för tvetydiga svar. Påverkan verkar mer bero på vem som sitter på vilken post huruvida det är lyckosam snarare än vad det finns för lokal organisation. Det man kan se är att många lokala UP-avdelningar faller i dvala på ungefär samma sätt som organisationen i andra kommuner där det saknas UP-avdelning. Det finns helt klart för lite underlag för att se den långsiktiga påverkan av Ung Pirats respektive Piratpartiets organisation på lokalnivå.

Medlemsinflytande i Ung Pirat och Piratpartiet

Medlemsinflytandet i Ung Pirat följer en traditionell förbundsmodell där påverkan generellt sker i den lokala föreningen för att sedan “flyta” vidare till förbundsnivå genom ombud på förbundsstämma. Piratpartiet har å andra sidan en mer direktdemokratisk påverkan som snarare verkar hindra påverkan. Flera kommenterar att det är svårt för en enskild medlem att följa med i flera twitter-flöden, forum, ett otal Skype-kanaler och liknande, och då saknas också underliggande kunskap om hur man ska föra fram frågeställningar samt vem man ska vända sig till för att utveckla en idé. Påverkan kommer därmed mer från redan aktiva engagerade medlemmar som heller inte störs av enskildas överenergiska kommenterande på exempelvis forum. Det är också svårt för medlemmar i styrelsen att lyssna på exakt samtliga medlemmar samtidigt och det är lätt att uppfattas att man inte lyssnar. Här hade vi dock gärna sett en mer utvecklad dialog med förbundstyrelsen och partiledningen för att få in synvinklar från deras sida.

Hela rapporten går att läsa på http://tinyurl.com/3me52j5. Pingat på Intressant.


Ett svar till “Kunskapskommissionens rapport: Piratpartiets och Ung Pirats organisation”