Kunskapskommissionens rapport: Vad tycker allmänheten?


Vi ville ha synpunkter från personer utanför Piratpartiets och Ung Pirats direkta kontaktkanaler för att i möjligaste mån undvika snedfördelning kring svaren. Vi ville helt enkelt ha ett underlag utifrån hur de faktiska väljarna ser på Piratpartiet. Vi tänkte först använda oss av ett externt bolag för att få motsvarande underlag som exempelvis Socialdemokraterna tog fram, men det visade sig rätt snart att inget marknadsundersökningsföretag kunde genomföra en sådan undersökning som vi hade budget till. Till slut valde vi att använda oss av Facebook, Twitter samt att delta i ett IDG-utskick för att få in synpunkter utanför vår egna bekantskapskrets.

Gruppen övriga har vi tidigare kallat för oberoende-gruppen eftersom de inte ska vara direkt anslutna till någon av Piratpartiets eller Ung Pirats kontaktnät, men då det inte gick att få ett urval som var helt enligt med en statistisk fördelning av svenska folket är det svårt att få ett helt oviktat urval.

Vi tänkte initiallt använda oss av något befintligt marknadsundersökningsföretag som vi hoppades skulle kunna ge ett rimligt pris för att ställa frågorna till allmänheten. Vi vände oss till alla marknadsundersökningsbolag som vi kunde hitta, men då kostnadsförslagen hamnade på någonstans mellan 200 tusen och strax över 300 tusen fick vi försöka hitta andra lösningar. Vi funderade på att använda aktivister att ställa frågor på gator och torg, men det var inte praktiskt möjligt. Kunskapskommissionen fick därmed ge upp tanken på att få in svar från helt oberoende personer.

Vi övervägde att använda Postens tjänst Reklamfixaren.se samt Svenskt Adressregister (PAR) för att nå konsumenter brevledes, men kostnaden hamnade långt över budget med större arbetsbörda samtidigt som det innebar ett stort chanstagande att försöka få personer att manuellt skriva in en adress i webbläsaren genom direktreklam. Det kan dock vara ett alternativ i valsammanhang.

Facebook har många besökare som är relativt erfarna av Internet och sociala medier. Den genomsnittliga Facebook-användaren motsvarar visserligen inte genomsnittsväljaren, men som grupp är Facebook inte en kanal som är direkt relaterat till Piratpartiet eller Ung Pirat och vi anser alltså att vi fått in relativt kvalitativa svar. Samma sak gäller twitter som dock inte gett mer än något enstaka svar och vi kommer därmed kalla den kombinerade Facebook- och twitter-enkäten för Facebook-enkäten och de svarande för Facebook-gruppen. Reklamen på Facebook kostade 4000 kr, visades för drygt 4 miljoner Facebook-användare, orsakade att 674 klickade sig vidare samt
har slutligen resulterat i 65 svar.

IDG gör ett epostutskick en gång i månaden till ungefär 100000 unika epostadresser som är teknikintresserade samt relativt aktiva forum-användare. Målgruppen är alltså något mer tekniskt insatt än vad genomsnittsväljaren kan anses vara. De som svarat via det utskicket har vi i vår rapport kallat för IDG-gruppen. IDG-utskicket gick till ca hundra tusen teknikintresserade samt relativt aktiva forumanvändare. Det kostade 14000 kr att vara med i ett utskick och det är oklart hur många som har sett vår reklam. Utskicket resulterade i 52 svar.

Totalt svarade 117 personer på undersökningen och en tredjedel av de som svarade kom ifrån Stockholm och Uppsalatrakten. Könsidentiteten på dem som svarade var 79,4% män och 19,6% kvinnor. Medelvärdet på deras ålder var 29,3 år. Nästan hälften av IDG-gruppen har en Ingenjör/natFakutbildning, medan den största gruppen (en tredjedel) av Facebook-gruppen saknar högskoleutbildning. Trots olikheten i urval kan ma joriteten av båda grupperna tänka sig att rösta på PP och är även positivt inställda till Piratpartiet.

I undersökningarna så ställde vi ett flertal frågor om olika saken gällande Piratpartiets politik, Ung pirat och även blockfrågor. Vi började med att fråga våra svarare om de kan tänka sig att rösta på Piratpartiet och hela 69% svarade på att dom skulle kunna tänka sig det och 71% av de svarande yttryckte sig i en skala från ett till sex på övre halvan att vi är ett “nyskapande idérikt parti”.

Vi frågade sedan vilka frågor som var viktiga för deras val i riksdagsvalet så var det förhöjda världen i politiken inom jobb, miljö, skola, sjukvård, integritet, upphovsrätt och IT politik. Det som var förvånande i denna del var av att integritet var den aboslut starkaste valfrågan där hela 53% noterade frågan som mycket viktigt. Vi frågade även vad dom tyckte om hur Piratpartiet driver utveckligen mot kunskapssamhället och vad dom tycker om begreppet kunskapssamhället med resultatet att 66% tyckte att Piratpartiet hade ett halvbra driv eller ett bra driv i utvecklingen och 59% av de svarande tycker om begreppet Kultursamhället.

I vår undersökning tog vi även med de två ledande partierna i Sverige det vill säga Moderaterna och Socialdemokraterna och frågade vilket parti som var bäst inom de olika områderna, Områderna var jobb, Miljö, Skola, Integritet, Högre utbildning, IT-politik och Upphovsrätt. Resultatet blev att Socialdemokraterna hade bäst politik enligt vår undersökning på alla valfrågor förutom högre utbildning där moderaterna vann med 5% övervikt.

I en av våra avdelningar frågade vi vilka påstående som passade in på Piratpartiet. Våra flervalsalternativ var: Öppet, Slutet, Modernt, Omodernt, Ett brett parti för många, Ett smalt parti för några, Seröst, Oseriöst, visonärt och icke-visionärt. De som flest valde för Piratpartiet var: Modernt (69%), Ett smalt parti för några (64%) och Öppet (61%), De som valdes minst var: Omodernt (8%) Icke-visionärt (18%) och Slutet (18%).

Vi ställde olika begrepp i relation till kunskapssamhället för att se vad man tolkade in i begreppet. Som motsättning hamnade Övervakningssamhället. Orelaterat blev Folkhemmet, Industrisamhället, Det representativdemokratiska samhället samt det anonyma samhället. Det som ansågs vara mer ingående i begreppet kunskapssamhället är Det globala samhället, Frimarkandssamhället, Det uppkopplade samhället, Högre utbildning, Det rättvisa samhället, Det miljövänliga samhället, De teknologiska samhället, De direktdemokratiska samhället och Det öppna samhället.

Nästa steg var att kolla om gruppen kände till vågmästarstrategin och i så fall vilka begrepp förknippas med strategin? 36% svarade att dom inte visste om den, medan 34% var positivt inställda till den, de resterande 24% tyckte varken eller. När det sen kommer till att beskriva vår vågmästarställning så blev resultatet av de som svarade som följande: Möjliggörande (49%), Smal (48%), Flexibel (38%), Begrännsande (33%), Osympatisk (27%), Sympatisk (25%) och Bred (16%), Oflexibel (16%).

I undersökningarna hade vi även med frågor om de svarande visste om vilken politik vi driver och har drivit. De svarande ansåg inte att vi drev frågorna om Fri invandring samt Avskaffande av terroristlagstiftningen och få ansåg att vi drev frågan om En dator per elev i skolan. Majoriteten ansåg att vi drev frågorna om Förstärk säkerheten, Stöd till wikileaks, Stöd till The Pirate Bay, Långsiktligt avskaffande av patentlagstiftning, Minskad övervakning för icke-misstänkta, Reformerad upphovsrättslagstiftning och Internet som en mänsklig rättighet.

När det kom till affischering och synlighet för våra affischeringar så var alla av majoritet “inte sett” vilket är ett mycket tråkigt och negativt svar.

Slutligen ställde vi några frågor kring Piratpartiet och Ung pirats loggor och namn samt frågor om Ung Pirat i ren allmänhet. När det kommer till Piratpartiets namn är det väldigt spridda skurar när det kommer till vad som tycks men toppen är ändå på två ställen, den ena är Byt logga (22%) (nr. 1 på en 1-6 skala) och Namnet fungerar jättebra (21%) och en topp i mitten nr. 4 på skalan (21%) medan loggan har fungerar jättebra, däremot Ung Pirats namn har en liten fördel med 38% (bra namn) emot 35% (byt namn) medan Ung Pirats logga röstas ner med 31% emot 29%, Själva förbundet Ung Pirat i sig dock har mest en positiv inställning emot sig även om det är med ganska små marginal. Det som även kom fram var att för svararna så förknippas Ung pirat med Upphovsrätt (50%) och Integritet (20%) och endast en fjärdedel (25%) anser att Ung Pirat skiljer sig från sitt moderparti Piratpartiet.

IDG-gruppen ansåg inte frågan om Arbetslöshetsförsäkringen vara viktigt. Facebook-gruppen ansåg dock att frågan om Arbetslöshetsförsäkringen är viktigt. En tolkning är att det beror på att en större del av IDG-gruppen har fast anställning sedan flera år och alltså känner sig trygga i sin löntagarroll. IDG-gruppen lutade generellt åt höger när det ställdes blockspecifika frågor, medan Facebook-gruppen föredrog vänster särskilt i frågan om Integritet. Båda grupperna ansåg integrationsfrågan som mycket viktig. I just miljöfrågan var det dock ingen tydlig skillnad mellan grupperna. Hälften av IDG-gruppen anser att barnomsorgsfrågan saknar betydelse. Facebook-gruppen hade ett så jämt resultat som det inte går att dra några bestämda slutsatser ur resultet.

Majoriteten av de tillfrågade ansåg att frågan om RUT-avdraget inte var viktig. De ansåg däremot att miljöfrågan var mycket viktig, detsamma gäller även jobben. En ma joritet av IDG-gruppen och Facebook-gruppen ansåg sjukvården mycket viktig och detsamma gäller skolfrågan.

Sjukförsäkringsfrågan var mycket viktig för en stor del av både IDG och FB-grupperna. Äldreomsorgsfrågan var mycket viktig för både IDG- och Facebookgruppen, över 50% ansåg frågan som viktig. Integritetsfrågan var en fråga där IDG-gruppen och Facebookgruppen var eniga, en stor majoritet ansåg frågan som mycket viktig. Upphovsrättsfrågan var också en fråga där båda grupperna tyckte likadant, en ma joritet med 53% ansåg den frågan viktig. Inga större skillnader mellan grupperna i frågan om upphovsrätt kunde uppmätas. Varken IDG-gruppen eller Facebook-gruppen ansåg att kulturfrågan var viktig. Däremot ansåg en stor andel av IDG-gruppen att biblioteksfrågan var mycket viktig. Facebook-gruppen ansåg inte att den frågan var viktig. IDG-gruppen hade fler svarande som ansåg att jobbfrågan var mycket viktig än vad Facebook-gruppen hade. IDG-gruppen hade dessutom fler personer som ansåg att bredbandsutbyggnaden var viktigare. På frågan om IT-politiken var viktig, var båda grupperna eniga i att frågan är mycket viktig. Hela 79% av IDG-gruppen ansåg den som viktig. Hela 78% av Facebook-gruppen angav att de visste om att vi stödjer TPB och det var något mer än IDG-gruppens 48%.

Läs gärna Googles sammanställning av den utskickade enkäten. Hela rapporten går att läsa på http://tinyurl.com/3me52j5. Pingat på Intressant.


Ett svar till “Kunskapskommissionens rapport: Vad tycker allmänheten?”