Kunskapskommissionens rapport: Vad tycker andra partier och ungdomsförbund?


Piratpartiet och Ung Pirat är relativt nya på banan och vi har inte tidigare erfarenhet av olika ibland väldigt underförstådda regler för hur valkampanjer ska skötas. Så vi ville ta kontakt med det etablerade partierna samt deras respektive ungdomsförbund för att höra hur de ser på Piratpartiet, Ung Pirat samt valkampanjen.

För att kunna analysera hur vi som parti uppfattas på lokal nivå valdes femton kommuner ut. Valet av kommuner skedde med avseende till att vi i första hand ville ha en geografisk och storleksmässig spridning på kommunerna vi valde. Vi försökte också att få med ungefär lika många kommuner där man ställt upp i kommunval som där man inte ställt upp i kommunval och lika många kommuner där vi har en aktiv Ung Pirat-avdelning som där vi inte har en aktiv Ung Pirat-avdelning. Vi försökte även att få alla av de nio typer av kommuner som SCB tar upp i sin
statistik över befolkningsmängd per kommun representerade.

När dessa femton kommuner valts ut samlade vi in mailadresser till sjuklöverpartierna och deras respektive ungdomsförbund och mailade en uppsättning frågor i enkätform som handlade om deras inställning till oss, deras åsikter om oss, deras kunskap om oss och deras åsikter om vår vågmästarställning. Dock var det svårt att nå alla kommuner, då många partier och ungdomsförbund har kontaktpersoner per distrikt och inte per kommun. Totalt svarade 17 lokala partier och 11 lokala ungdomsförbundslokalavdelningar.

Vad som generellt kan sägas är att även om vi verkligen inte framstår som kompetenta politiker har ändå många en bra inställning till oss. Vi anses av många vara både samarbetsvilliga och lockande att samarbeta med samt att vi affischerat på ett schysst sätt där vi affischerat.

Det går också att notera – särskilt av de skrivna kommentarerna – att det är många kommuner där vi inte synts alls. Det ger ett dåligt intryck hos många lokala politiker från andra partier och förbund. Där vi varit synliga upplevs vi som mycket mer positiva, och folk är mer välvilligt inställda till vår politik.

Det finns väldigt kluvna åsikter om vår vågmästarställning. Partirepresentanter är väldigt kritiska mot den, medan ungdomsförbundsrepresentanter är märkbart mer positiva. Men det är ändå så att det ord som använts mest för att beskriva inställningen till vår vågmästarställning, ”begränsande”, är ett negativt laddat ord.

Vi har lång väg att gå innan vi ses som ett jämbördigt alternativ. Fokus bör ligga på att utbilda medlemmar så att vi har representativa medlemmar vid alla debatter och områden. Som det är nu är det mycket ojämnt hur vi upplevs beroende på vem det är som representerar oss. Vi behöver också se över våra strategier och kanske i förebyggande syfte vara ute i skolor tillsammans med andra politiska ungdomsförbund för att få debattvana och samtidigt öka intresset kring Ung Pirat och Piratpartiet.

Läs gärna Googles sammanställning av de utskickade enkätena till partier och förbund. Hela rapporten går att läsa på http://tinyurl.com/3me52j5. Pingat på Intressant.


Ett svar till “Kunskapskommissionens rapport: Vad tycker andra partier och ungdomsförbund?”