Kunskapskommissionens rapport: Vad tycker våra medlemmar?


Vi valde att göra ett epostutskick till ett begränsat antal slumpmässigt urval befintliga medlemmar i Piratpartiet och Ung Pirat samt motsvarande bland tidigare medlemmar. När det gäller tidigare medlemmar begränsade vi ytterligare till de som var medlemmar under början av 2010 men inte var medlemmar under valdagen. Utskicken till särskilt tidigare medlemmar gav också indikationer om att båda organisationerna behöver se över rutinerna kring hanteringen kring medlemsregistret, eftersom flera hörde av sig och angav att de missat att förnya medlemskapet när de nåddes av utskicket till tidigare medlemmar samt det blev även en diskussion gällande hur felaktiga epostadresser hanterades. Det är dock inget som ingår i Kunskapskommissionens uppdrag att utreda närmare. Det som var glädjande var att ingen klagade på utskicket och att även flera av de som inte längre var medlemmar välkomnade frågorna.

Nästan hälften av våra medlemmar och tidigare medlemmar anser att namnet Piratpartiet fungerar bra eller mycket bra. Det är dock fler (strax över hälften) som tycker bra eller mycket bra om namnet Ung Pirat. 63% av de som svarat anser att Piratpartiets logga fungerar bra eller mycket bra. Motsvarande för Ung Pirats logga är dock bara 41%. Det är oklart vad skillnaden kan bero på, men man bör ta i åtanke att Ung Pirat har påbörjat byte av logga och att det kan skapa förvirring kring vilken logga vi avsåg med vår fråga. Strax över hälften av de som svarat är nöjda med den politiken som förs och endast 9% kan anses missnöjda med vår politik. Hela 84% anser att vår fokus ska vara på Integritet, mot 29% respektive 28% på Fildelning och Upphovsrätt samt IT-frågor.

De flesta verkar vara överens om att vi bör utveckla vår politik inom främst Skola och utbildning, som är en traditionellt viktig valfråga och som också hamnade högst upp i VALU-utredningen.

Vi ställde också begreppet Kunskapssamhället i relation till flera andra begrepp för att få en uppfattning om vilken syn våra medlemmar har av det ord vi ofta använt som om det vore självklart. Det är tydligt från svaren att begreppetKunskapssamhälle absolut inte är självklart ens bland våra egna. Visserligen kan många hålla med om att exempelvis Folkhemmet samt Teknokratiska samhället är helt orelaterat till begreppet Kunskapssamhället, men det är trots allt inte ens hälften som har den åsikten. I sammanhanget bara 59% anser att Övervakningssamhället är en direkt motsättning mot Kunskapssamhället, samtidigt som 58% anser att det Öppna samhället stämmer bra in på Kunskapssamhället. Det behövs alltså en bättre förklaring till vad begreppet Kunskapssamhälle innebär, kanske också ett par böcker i ämnet, innan vi använder det som vi har gjort hittintills.

En fjärdedel svarade att de inte kände till Vågmästarstrategin som vi byggt upp större delen av vår valkampanj kring. Det innebär att vi misslyckats att utbilda våra egna medlemmar om det vi vill att alla väljare ska känna till. Visserligen är det bra att majoriteten är positivt inställda till strategin, men vi måste fortfarande kunna nå ut med kunskapen om varför vågmästarstrategin är så bra till väljarna.

Väldigt många tycker varken att Piratpartiets eller Ung Pirats organisation har påverkat dem i deras kampanjande. Även om det till viss del kan bero på att de kanske inte varit särskilt aktiva i kampanjandet är det ändå rätt anmärkningsvärt. Ungefär hälften av de svarade bor i en kommun där det finns åtminstone en lokalavdelning (Ung Pirat-förening) och det borde alltså gå att utläsa en större skillnad, men även där har majoriteten svarat att samarbetet varit varken bra eller dåligt. Överlag verkar det som om vi behöver bli bättre på att samarbeta med varandra och andra.

Några kommentarer, även utanför enkäterna, nämnde att just rövarspråket borde vi hålla oss ifrån när det gäller annonser. Å andra sidan bör man inte särskilt hårt definiera vad man får och inte får göra när det gäller affischer. Till exempel kan man nämna en kampanj som går just nu som Plötsligt stavar fel, inplastar reklampelare och gör allt möjligt får att väcka uppmärksamhet. Nytänkande är inte att följa en given form för affischer och annonser även just DN-tävlingsannonsen blev mindre lyckad än vad vi hade hoppats.

Annonsen med Sandra Grosse och Anna Troberg var också mer uppskattad bland besökare vid valstugor och runt om än vad som enkätresultatet visar. Förhoppningsvis kan enkätbedömningen av valaffischerna vara en bra grund inför framtida affischeringskampanjer. Vår enkätundersökning visar att bland de som svarade tyckte de flesta att rövarspråksannonsen samt de mer klassiska Integritet, Kultur, Kunskap och Vi bygger kunskapssamhället är jättebra. Sedan kan det finnas viss tveksamhet till vilka affischer som vi har efterfrågat och det kan ha påverkat resultatet.

Det är alltid lätt att vara efterklok och så är det även i det här fallet. Vi i Kunskapskommissionen håller med de som kommenterat om att vi borde haft med ett “Vet ej”-alternativ på många av frågorna, samt att vi skulle vara tydligare med att vi ställde frågorna till både medlemmar i Ung Pirat och Piratpartiet (det finns trots allt en liten skillnad). När vi frågade om affischer och loggor hade det kanske också hjälpt om vi hade haft med bilder på det vi frågade om. Dock belyste kommentarerna att Piratpartiet är dålig på att lyfta upp Ung Pirats frågor (med informationen att det kommer från just Ung Pirat). Det verkar som vi behöver bli bättre på att samarbeta rent informationsmässigt också så att våra respektive medlemmar får kännedom om våra frågeställningar.

Att alla våra medlemmar inte känner till Kunskapssamhället och vågmästarstrategin är mycket dåligt. Piratpartiet och till viss del Ung Pirat måste se över hur vi får ut viktig kunskap till våra engagerade medlemmar. Att ha ett ställe för information, samt kontinuerlig utbildningsplan, är en bra början men frågan är om det är tillräckligt? Mer utredning skulle nog behövas för att skapa övergripande strategi på enskildas kreativa idéer.

Till mycket stora delar överenstämde också svaren från tidigare medlemmar med vad befintliga medlemmar tycker, men naturligtvis finns det frågor där åsikterna skiljer sig mellan grupperna. Till exempel anser bara en tiondel av tidigare medlemmar att Ung Pirat haft någon betydande roll för den politiska utvecklingen inom Piratpartiet, mot 30% bland befintliga medlemmar. En tredjedel av de tidigare medlemmarna är missnöjda med den förda politiken mot endast 6% av de befintliga medlemmarna. Dock anger fortfarande en femtedel av tidigare medlemmarna att de är nöjda med politiken och där finns det alltså andra orsaker till att de inte är kvar som medlemmar.

Då man kan också se klart större missnöje bland tidigare medlemmar när det gäller organisationsfrågor borde Piratpartiets ledning närmare utreda om organisatoriska orsaker finns till avhopp. Exempelvis anger närmare en tredjedel av de tidigare medlemmarna att Piratpartiets organisation hindrat eller begränsat deras kampanjande och motsvarande gäller också för Ung Pirat. Bland befintliga medlemmar finns det fortfarande visst missnöje mot organisationsformerna, men det är en större del som anser att organisationerna varit bra för kampanjandet.

Läs gärna Googles sammanställning av den utskickade enkäten. Hela rapporten går att läsa på http://tinyurl.com/3me52j5. Pingat på Intressant.


Ett svar till “Kunskapskommissionens rapport: Vad tycker våra medlemmar?”