Kvotering i förhållanden till Diskrimineringslagen


Jag snubblade över en åsikt om att kvotering är olagligt och kunde inte låta bli att besvara frågeställningen.

Som alltid finns det gråzoner i lagstiftningen, negativ särbehandling är förbjudet och positiv särbehandling är tillåtet i vissa avseenden. Svårigheten är vad som skiljer särbehandling från särbehandling? Kvotering är en form av just särbehandling. Diskriminering är när en särbehandling missgynnar någon direkt eller indirekt eller när det gäller olika former av trakasserier.

Diskrimineringslag (2008:567)


4 § I denna lag avses med diskriminering

 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
 3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
 4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
 5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

Kvotering faller under ”indirekt diskriminering” då någon missgynnas genom ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att missgynna personer med ett visst kön. Dock anses generellt kvotering av ett underrepresenterat kön falla under ”berättigat syfte … nödvändiga för att uppnå syftet,”.

Dock är det därmed inte sagt att all kvotering är positiv särbehandling.
Högsta domstolen fällde Uppsala Universitet under december 2006 för olaglig etnisk diskriminering då man inte jämfört meriter.
Året därpå fälldes universiteten i Karlstad och Örebro i tingsrätt för olaglig könsdiskriminering. Där hade man vikt platser åt manliga sökande på olika vård- och hälsoutbildningar. Sökanden med bättre meriter, men ”fel” etnisk bakgrund eller kön nekades plats.

Jag har även fått information om att Sveriges Lantbruksuniversitet har använt sig av olagliga metoder vid antagning till veterinärutbildning. Mot bakrund av det faktum att fler kvinnor än män läser till veterinär ville SLU öka andelen manliga studenter. För att fördela platserna bland sökanden använde sig SLU av en ”viktad lottning” där män har haft upp till 38 gånger så stor chans att få en utbildningsplats som kvinnor vilket ledde till att enbart män antogs.

Även om jag inte har hittat några domslut än med hänvisning till Diskrimineringslagen kan man anta att de domar som finns med den tidigare lagstiftningen (exempelvis mot diskriminering inom skola) är vägledande.

Notera också att Diskrimineringslagen är formulerad för att begränsa myndighets- och yrkesmässig diskriminering. Det innebär dock inte att lagområdet är oreglerat bara för att man inte är myndighet eller har en yrkesmässig organisation. Snarare kan man säga att lagstiftningen är rådgivande även för andra områden.

Orsaken, enligt förarbetet till lagen, att Diskrimineringslagen anger samhällsområdena är att det kan finnas olika diskrimineringsgrunder inom olika områden. Dock är själva ordförklaringen för vad som är diskriminering något jag skulle anse vara generell, oavsett vad det är för områden det rör sig om.

Om man är intresserad av att lära sig mer om likabehandling (som jag anser är mer korrekt än orden jämställdhet och jämlikhet i det här avseendet) rekommenderar jag att man läser in sig på både förarbetet till lagen (2007/08:AU7) samt motsvarande EUdirektiv.

Förresten snubblade jag över Transportgruppens sammanfattning av Diskrimineringslagen där följande fanns med:

Positiv särbehandling

Detta innebär att kvotering inte är tillåten. Det kännetecknande för kvotering är just att den egenskap som premieras -kön- är automatiskt utslagsgivande.


Jag är emot all slags kvotering eftersom jag anser att ändamålet inte helgar medlen.
Även om man kan hävda undantagsfall anser jag att det är att behandla ett symptom istället för hantera samhällsorsaken.


9 svar till “Kvotering i förhållanden till Diskrimineringslagen”

 1. Symptomen är delvis medskyldiga till samhällsorsaken, så det kan vara en idé att behandla på två fronter, som när man har värk som förvärras av att man spänner sig av smärtan…

 2. Jag håller delvis med om att det kan vara värt att behandla symptomet också, men man kan inte enbart behandla symptomet.

  • Anders, jo det stämmer. Vi får se om det går ännu längre. Det är ju ett princip-ärende… Var går gränsen mellan positiv och negativ särbehandling?

  • Centrum för Rättvisa fokuserar i princip uteslutande på myndighet och stat och är alltså mindre intressant ur ett vidare samhällsperspektiv (även om de precis som Piratpartiet var engagerade kring FRA-frågan).