Motioner rörande Piratpartiets politik: del 2


principer

Piratpartiets politik utvecklas av medlemmar och för medlemmarna. Det innebär att vem som helst kan föreslå för medlemmarna vad Piratpartiet ska fokusera på när det gäller principer eller sakpolitik. Det är så det ska fungera. Det hävdar jag, Emil Isberg.

Piratpartiet har just nu vårmöte och inför detta har det lagts flera motioner som föreslår olika förändringar av bland annat Piratpartiets stadgar och politik. Politik-kategorin är den jag tycker är absolut roligast eftersom den visar vilka kreativa idéer som finns bland våra medlemmar. Även om jag inte ställer mig bakom alla motioner älskar jag att idéerna finns. Då det rör sig om 28 motioner har jag delat upp motionerna i tre bloggposter, och här kommer andra delen.

Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa
Sammanfattning: Motionen föreslår att för att åtgärda den kraftigt växande mängden deprimerade ungdomar bör man införa regelbundna träffar med kurator för att tidigare hjälpa de som mår dåligt. Jag är inte helt överens om att fler psykologer är rätt väg att gå. Alla kan inte må bra alltid, och det finns risk att åtgärderna blir för att normalisera individer istället för att hjälpa dem utvecklas. Men jag har ärligt talat inget bättre alternativ.

Bifall, för något måste göras och snabbt.

Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket
Sammanfattning: Motionen föreslår att man ska vidareutveckla biblioteksersättningen och biblioteken. Jag håller helt med. Biblioteken behöver ta en fortsatt stor roll i samhällsutbildningen, och en förändring av biblioteksersättningen enligt motionens yrkanden skulle bidra till det.

Bifall

Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation
Sammanfattning: Motionen föreslår att när kultur- och idrottsbidrag ges till verksamhet där det finns personer som uppbär lön ska verksamheten/framträdandet/matchen dokumenteras och utan drm spridas (exempelvis via videosida) för att allmänheten som bekostad verksamheten lättare ska kunna ta del av den. Jag är något tveksam här, antagligen för att jag är gammal och tycker att man ska delta i verksamhet istället för att titta på dumburken. Grundtanken är bra att dokumentera och publicera, men jag tror att det kan finnas risk att vissa inte vill delta i verksamheten när det dokumenteras. Man behöver utveckla sakpolitiken att ta hänsyn till både transparansen och den personliga integriteten.

Tveksamt bifall

Motion B14: Bostadspolitik
Sammanfattning: Motionen ger ett antal förslag till hur den allmänna bostadssituationen i storstäder kan förbättras. Jag håller helt med. Även om det är väldigt många yrkanden är varje yrkanden tydlig.

Bifall

Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader
Sammanfattning: Motionen föreslår att göra det enklare för mindre och nya partier att komma in i exempelvis riksdagen. Jag håller med om att dagens system gynnar de etablerade partierna, partier som även utan partistöd och valmyndighetens hjälp har resurser att hantera både valsedelsdistribution och valkampanjer. Att öppna upp för gräsrotskampanjer samt förbättra personvalssystemet innebär att representationen och ansvarsutkrävande hamnar närmare de som faktiskt röstar.

Bifall

Motion B16: Vårdpolitik
Sammanfattning: Motionen föreslår en modernisering av vård- och journalhanteringen. Jag håller principiellt med. Särskilt journalhanteringen är massor eftersatt ur ett integritetsperspektiv. Naturligtvis ska bara den som ska behandla eller hantera en vårdhavare ha rätt att ta del av relevanta delar av patientens vårdjournal. Det är också självklart att man behöver transparans i hur en vårdinrättning hanteras.

Bifall

Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet
Sammanfattning: Motionen föreslår att man avskaffar det särskilda stöd till trossamfund som finns i lag och förordning. Jag håller med motionären att lagen är orimligt skriven, eftersom systemet gynnar de som inte behöver stöd. Däremot är jag inte överens om att avskaffa lagen är rätt väg att gå. Jag skulle snarare se till att man lägger krav på öppenhet, transparans och tolerans hos de trossamfund som efterfrågar stödet för att påverka samfunden.

Avslag

Motion B18: Mer rymdpolitik
Sammanfattning: Motionen föreslår att öka satsningen på rymdpolitk, bland annat genom en månbas. Jag håller med. Fokuseringen på forskning kommer även i närtid ge både arbetstillfällen och revolutionerande uppfinningar.

Bifall

Motion B19: Supporterkultur
Sammanfattning: Motionen föreslår att man principiellt erkänner supporterkulturen som en egen kulturform. Det är ett klart tankeväckande förslag, men jag håller absolut inte med om grundtanken att supporterkulturen är självständig från idrottsevenemanget. Jag har varit på ett otal idrottsevenemang, och det är en engagerande och förstärkande effekt till upplevelsen. Men det är inte självständigt.

Avslag

Motion B20: Tillstånd för kameraattrapper
Sammanfattning: Motionen föreslår att samma regler som gäller kameraövervakning också ska gälla för att sätta upp attrapper. Attrapper påverkar precis som vanlig kameraövervakning människors beteende och därmed påverkar även attrapper brottsstatistiken. Kameraövervakning innebär dock en integritetskränkning, som användande av attrapp inte innebär. Jag ser därmed inte något direkt behov att man ska behöva tillståndspröva attrapper.

Avslag

Har jag tänkt fel? Vad tycker du annorlunda?


2 svar till “Motioner rörande Piratpartiets politik: del 2”

    • Jag tror du har fel i att självcensur automatiskt följer på kamerans närvaro. Jag tror snarare att man anser att det drabbar andra och inte en själv eller möjligtvis att man går någon annanstans så länge man har möjlighet. Det jag är helt säker på är att kameraattrapper inte hindra brott.