Motioner rörande Piratpartiets politik


principer

Piratpartiets politik utvecklas av medlemmar och för medlemmarna. Det innebär att vem som helst kan föreslå för medlemmarna vad Piratpartiet ska fokusera på när det gäller principer eller sakpolitik. Det är så det ska fungera. Det hävdar jag, Emil Isberg.

Piratpartiet har just nu höstmöte och inför detta har det lagts flera motioner som föreslår olika förändringar av bland annat Piratpartiets stadgar och politik. Jag kommer att försöka förklara min syn på dessa motioner samt länka till respektive motionstråd. Politik-kategorin är den jag tycker är absolut roligast eftersom den visar vilka underbara idéer som finns bland våra medlemmar. Även om jag inte ställer mig bakom alla motioner så älskar jag att idéerna finns. Så ta det inte som något negativt att jag föreslår avslag, försök istället att berätta för mig och andra hur underbar just din idé är och varför vi ska bifalla den. Med saklig argumentation övertalas jag gärna.

Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger
Sammanfattning: Baserat både på Berlin-piraternas samt flera internationella rapporter vill motionären Martin Ekdahl vill att Piratpartiet driver frågan om att tillåta exempelvis cannabis.

Jag föreslår bifall på motionens båda att-satser. Vetenskapligt samt medicinskt finns det inte något som helst stöd för den drogpolitik som Sverige för idag samt mycket som tyder på att polisens insatser snarare förvärrar situationen med bland annat långtgående integritetskränkning av kulturproducenter och personer vid kulturevenemang.

Motion B02: Humanism som ideologisk grund
Sammanfattning: Precis som på vårmötet föreslås att definiera vår ideologiska grund som enligt det tvetydiga begreppet humanism.

Jag föreslår att motionen avslås, precis som på vårmötet. Faktiskt är det så att det är exakt samma motion som på vårmötet, ingen hänsyn har tagits till någon av de konstruktiva synpunkter som framfördes under vårmötet och naturligtvis har man inte arbetat något på att förankra motionens mening inom partiet, åtminstone inte i någon öppen och transparant process. Ursprungsmotionärerna har inte skrivit något ytterligare om motionen och inte heller har de verkat för att motionens mening utvecklas mer. Jag kommer att skriva ett specifikt blogg-inlägg om just denna motion och varför den bör avslås.

Motion B03: Bolånepolitik
Sammanfattning: Peter Johansson föreslår ett genomgående förändringsarbete för att gå från ett konsumtionssamhälle baserat på allehanda lån till ett där den enskilda konsumenter betalar med egna pengar. Förarbete finns i forumet.

Jag föreslår bifall. Om man kommer ihåg Spara och Slösa från barndomen borde det vara självklart att utgå ifrån människans vilja att slösa och fokusera på subventioner som får individen att vilja spara istället.

Motion B04: Ansvar för socialbidrag
Sammanfattning: Peter Johansson vill underlätta för människor att bo i en kommun och verka i en annan med bibehållet försörjningsstöd (socialbidrag) från den kommun man är verksam i. Kritik framförs också mot att vissa handläggare tvingar personer att flytta till andra kommuner. Förslaget är att lyfta ansvaret för socialbidraget till nationell (statlig) nivå. Förarbete finns i forumet.

Jag föreslår bifall. Jag skulle helst vilja se en sammanslagning av samtliga myndigheter som har hand om olika försörjningsstöd bland annat akassorna, försäkringskassan, socialstyrelsen samt CSN. Det skulle innebära en genomgående förenkling av överblicken och omöjliggöra att personer flyttas om i syfte att statistiken ska se bättre ut. Jag förespråkar också en förbättring av det sociala skyddsnät som vi bör ha i samhället. Denna motion ser jag som ett led i detta.

Motion B05: Rättsäkerhet: Bevisbörda och rättsprinciper
Sammanfattning: Christoffer Eldengrip vill att Piratpartiet arbetar för att rättsäkerheten för den enskilda medborgaren stärks inom Skattefrågor. Särskilt bör man införa oskuldspresumtion när det gäller skattemål, att det förutsätts att man har försökt göra rätt för sig om inte annat kan bevisas.

Jag föreslår avslag. Även om jag i grunden är för ett stärkande av medborgarrättsäkerheten så gör Skattemyndigheten mycket för att utbilda den enskilda medborgaren i hur skatten ska skötas. Det går att sitta ner med en handläggare och diskutera upplägget både före och efter att en viss skattesituation har skett. Jag tycker alltså att den enskilda redan idag får mycket hjälp av myndigheten. Snarare är det integriteten som bör stärkas eftersom ett antal begränsningar för den enskildes hantering av ekonomin på grund av Skattemyndighetens behov av bevis när det gäller pengatvätt. Därför avslag.

Motion B06: Modernisera och värna om allemansrätten
Sammanfattning: Christoffer Eldengrip anser att allemansrätten är under angrepp från många håll och vill att Piratpartiet ska arbeta för en stärkande av befintlig allemansrätt samt utvecklande av en moderniserad allemansrätt som bättre kan passa in i vårt moderna samhälle.

Jag föreslår bifall. Även om jag anser att det är en dåligt underbyggd motion genom att det saknas förklaring varför vi ska stödja en allemansrätt så anser jag att det finns en mycket bra grund att jobba vidare på i arbetet kring både principprogram och sakpolitik. Allemansrätten finns inskriven i regeringsformen men det finns ingen förklaring i lag vad allemansrätten är, och det ger utrymme till långtgående tolkningar och otydlighet för både markägare och besökare i naturen. Jag anser också att Sverige bör exportera allemansrätten inom EU.

Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet
Sammanfattning: Motionärerna Nils Agnesson, Mikael Holm, Ola Andersson samt Andreas Bjärnemalm anser att Piratpartiets vågmästarstrategi skapade mycket frågor från allmänheten under Piratpartiets tidigare valrörelser samt att det var otroligt svårt att bygga förtroende hos väljarna med den strategin.

Jag föreslår bifall. Ung Pirats Kunskapskommission kom också fram till samma slutsats, att vågmästarstrategin var en begränsande faktor i valet 2010 och att Piratpartiet behöver se över användandet av sådana begrepp. Vågmästarstrategin bör absolut inte vara med i vårt principprogram.

Så nu frågar jag dig, vad har jag missuppfattat? Vad tycker du annorlunda?