Motioner rörande Piratpartiets stadgar


ppstadgar

Man ska aldrig vara rädd för att föreslå en förändring av stadgar. Även om stadgar är själva grunden, och motsvarar en lagbok för föreningen, är föreningen under kontinuerlig förändring och det ska naturligtvis avspeglas i en föränderlig stadga. Att förändra grunden är så klart svårt och lite omständigt, men det innebär inte att man ska undvika att föreslå en förändring man anser är nödvändig. I en demokratisk förening kan man alltid få hjälp att formulera ändringsförslaget även om den som hjälper till inte ställer sig bakom den föreslagna förändringen. Det hävdar jag, Emil Isberg.

Piratpartiet har just nu vårmöte och inför detta har det lagts flera motioner som föreslår olika förändringar av bland annat Piratpartiets stadgar och politik. Jag kommer att försöka förklara min syn på dessa motioner och trådar samt länka till respektive motionstråd (och dess sammanfattning av yrkanden). Först ut är de motioner som gäller Piratpartiets stadgar.

Motion A01: Stadgeändring gällande budget (andraläsning av höstmötets motion A03)
Motionen vill ta bort ett krav från stadgarna på att styrelsen ska redovisa budget för nästkommande år.Jag är en av de som anser att budget och verksamhetsplan ska följas åt. En budget är för mig en samling med kontoposter som övergripande ger en bild över vilka kostnader och inkomster som planeras inom olika delar av verksamheten. Tillsammans med verksamhetsplanen visar det vad medlemmarna vill att föreningen ska fokusera på under året i hela verksamheten. Vanligtvis är det exakt vad den tidigare styrelsen har föreslagit, särskilt om styrelsen har rimlig förankring för sina verksamhetsidéer. I Piratpartiets fall har vi dock konsekvent tagit bort budgetredovisningskravet förutom denna klausul som mer skapar förvirring än ger något praktiskt användbart. Styrelsen får naturligtvis redovisa budgeten om de vill, de har bara inte stadgat krav på sig att göra det. Jag röstar därför bifall till motionen.
Motion A02: Stadgeändringar gällande fyllnadsval (andraläsning av höstmötets motion A04)
Motionen föreslår att det i stadgarna styrs upp hur fyllnadsval ska göras. Jag anser det är en bra tanke att styra upp allmänt hur fyllnadsval ska hållas. Det resulterande yrkandet som vårmötet beslutade om är mycket bättre än det som ursprungligen låg. Även om jag fortfarande är skeptiskt till behovet så anser jag att riskerna är minimerade och kommer därför troligtvis att rösta bifall.
Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande
Motionen föreslår att ta bort specialhanteringen av valberedningens respektive styrelsens sammankallande i stadgan. Traditionellt utser man en person till sammankallande för att kunna ha större ansvarsutkrävande på den personen än vad man kan ha mot övriga gruppen. Det innebär normalt inte att det krävs större mandat eller speciella befogenheter. Piratpartiet är dock allt annat än traditionellt. Jag tror att det är ett stort problem att valberedningen och styrelsen sammankopplats i en motion och det hade nog varit bättre om motionärerna skrivit två separata motioner istället. Idén är intressant och man bör absolut diskutera det mer, men jag röstar avslag.
Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel
Motionen föreslår att man kräver att ett visst minimiantal av medlemmar som skriver under motionen för att mötet ska ta upp. Jag tycker det är fel att hänvisa till trepiratersregeln som är formulerad för aktivism och opinionsbildning. Jag tycker även att det är att frångå en stadgad princip om att en medlem har en röst. Det stämmer visserligen att det inkommer många motioner som kanske borde ha bearbetats ytterligare en vända, men det är oavsett antalet personer som skrivit på en motion. Det går inte att säkerställa att bara för att tio personer skrivit under en motion är den bättre än vad någon har jobbat ensam på sin kammare. Man borde snarare se över om Liquid Feedback skulle kunna vara en variant att använda oss av mellan möten. Det är dock viktigt att varje medlem fortfarande har fri motionsrätt och fri yrkanderätt. Jag röstar avslag.
Motion A05: Stadgeändringar gällande ansvarskedjan
Motionen föreslår att det stycke i stadgan som beskriver ansvarskedjan (§3.3.7) tas bort. Motionärerna har misslyckats med motionens brödtext, läs hellre Ansvarskedjan används inte, Ekonomi och ansvarskedja samt Att fördela ansvar som jag själv skrivit om ansvarskedjan. Jag röstar bifall.
Motion A06: Ändring av stadgebilaga gällande krav på riktiga namn vid lämnande av förslag till medlemsmöte
Motionen föreslår att man alltid ska använda det namn som står i folkbokföringen när man yrkar, nominerar eller på annat sätt föreslår under mötet. Intressant idé. Dock ser jag varken något problem som löses, något som underlättas av det, eller ens någon ökning av tydligheten. Vi som är del i Internetgenerationen vet att namn sällan betyder något. Anonymous har samma möjlighet att lägga kreativa förslag som någon annan. Jag röstar avslag.
Motion A07: Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar
Motionen föreslår att reglerna kring skapandet av lokala föreningar styrs upp gällande hur kallelsen sker samt att styrelsen godkänner dem. I stort inga konstigheter. Ett av yrkanden förenklar en paragraf på ett i mitt tycke ogenomtänkt sätt, men övriga yrkanden kommer jag att rösta bifall till.
Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar
Motionen vill att de i styrelsen för lokala föreningar ska vara valbara till lokala val samt inte hjälpa till i andra styrelser. Jag har nog en helt annan upplevelse av situationen runt om i våra mindre kommuner än vad motionärerna har då jag ser att det finns klara fördelar att inte begränsa styrelseledamöterna på det föreslagna sättet. Jag röstar avslag.
Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte
Motionen föreslår att flytta reglerna om beslut kring ordningsfrågor från stadgans §4.8.8 till stadgebilagan Mötesordning för medlemsmöten. Man kan naturligtvis ha vissa synpunkter på enskilda formuleringar, men i grunden är det enbart en strukturering om hur ordningsfrågor går till. Jag röstar bifall.

Så nu frågar jag dig: Vad har jag missuppfattat? Vad tycker du annorlunda? Kommentera gärna.