Motioner rörande Piratpartiets stadgar


ppstadgar

Man ska aldrig vara rädd för att föreslå en förändring av stadgar. Även om stadgar är själva grunden, och motsvarar en lagbok för föreningen, är föreningen under kontinuerlig förändring och det ska naturligtvis avspeglas i en föränderlig stadga. Att förändra grunden är så klart svårt och lite omständigt, men det innebär inte att man ska undvika att föreslå en förändring man anser är nödvändig. I en demokratisk förening kan man alltid få hjälp att formulera ändringsförslaget även om den som hjälper till inte ställer sig bakom den föreslagna förändringen. Det hävdar jag, Emil Isberg.

Piratpartiet har just nu höstmöte och inför detta har det lagts flera motioner som föreslår olika förändringar av bland annat Piratpartiets stadgar och politik. Jag kommer att försöka förklara min syn på dessa motioner och trådar samt länka till respektive motionstråd (och dess sammanfattning av yrkanden). Först ut är de motioner som gäller Piratpartiets stadgar.

Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06)
Motionen föreslår en ändring av stadgan till att medlem ska varit medlem i början av mötet för att få rösträtt under mötet.

”Den nuvarande formuleringen (§3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad) ligger placerad i stadgans kapitel 3 (Rösträtt, votering, uppdrag) därför att den reglerar alla tillfällen inom partiet då en medlem har rösträtt, inte enbart medlemsmöten.” – Andreas Bjärnemalm

Jag yrkar avslag eftersom att jag ser exakt samma problem som Andreas belyser med sin kommentar. Att ändringsförslaget gör att stadgepunkten enbart blir applicerbar på just medlemsmötet och inte tar ställning till andra omröstningar som kan ske utanför mötesform, exempelvis val till kommunledare, valkretsledning samt distriktledning.

Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11)
Motionen föreslår att en regel införs i stadgan som säger att ingen person får vara med i ledningen och styrelsen samtidigt.

Jag anser att ledning och styrelse redan är tillräckligt separerade. Det är endast styrelsens sammankallande som även sitter i ledningen, och det ser jag enbart som något som hjälper samarbetet. Dessutom hindrar förslaget oss från att relativt snabbt anpassa organisationstoppen efter vad för behov som finns, och risken är stor att framtida styrelse blir drabbad av det. Så jag yrkar därför avslag.

Motion A03: Stadgeändringar gällande budget
Motionen vill ta bort ett krav från stadgarna på att styrelsen ska redovisa budget för nästkommande år.

Jag är en av de som anser att budget och verksamhetsplan ska följas åt. En budget är för mig en samling med kontoposter som övergripande ger en bild över vilka kostnader och inkomster som planeras inom olika delar av verksamheten. Tillsammans med verksamhetsplanen visar det vad medlemmarna vill att föreningen ska fokusera på under året i hela verksamheten. Vanligtvis är det exakt vad den tidigare styrelsen har föreslagit, särskilt om styrelsen har rimlig förankring för sina verksamhetsidéer. I Piratpartiets fall har vi dock konsekvent tagit bort budgetredovisningskravet förutom denna klausul som mer skapar förvirring än ger något praktiskt användbart. Styrelsen får naturligtvis redovisa budgeten om de vill, de har bara inte stadgat krav på sig att göra det. Jag röstar därför bifall till motionen.

Motion A04: Stadgeändringar gällande fyllnadsval
Motionen föreslår att det i stadgarna styrs upp hur fyllnadsval ska göras.

Jag anser det är en bra tanke att styra upp allmänt hur fyllnadsval ska hållas. Den föreslagna ändringen tar dock ifrån ledningen möjlighet att styra över den operativa ledningen, som kan infatta förtroendevalda KL,VL och DL. Den föreslagna ändringen är också rätt långtgående i att jämställa fyllnadsval av styrelsens sammankallande (som idag är den enda posten som har krav på fyllnadsval på ett särskilt sätt) med fyllnadsval av valberedning där det ofta inte finns något direkt behov att fyllnadsvälja eftersom genomfört arbete fortfarande kan användas av de övriga (särskilt om avhopp sker strax innan valberedningens uppgift fullföljs) samt med revisor som redan enligt stadgarna har förtroendevalda ersättare som direkt ersätter. Jag skulle snarare föreslå att man har en dialog med styrelse, orggrupp, mötespresidie samt andra intresserade förtroendevalda och att man lägger ett mer genomtänkt förslag därigenom. Jag yrkar avslag på den här motionen.

Motion A05: Stadgeändringar gällande valberedningens sammankallandes avgång
Motionen föreslår att valberedningen får utse en sammankallande inom gruppen.

Jag tycker visserligen att man genom en dialog med styrelse, orggrupp, mötespresidie samt andra intresserade går igenom och ger ett mer genomgående rättelseförslag på de ställen där olika grupper behöver kunna fixa till plötsliga avhopp som de inte kan åtgärda på egen hand. Den här ändringen motsätter sig dock inte ett sådant arbete. Jag yrkar bifall.

Så nu frågar jag dig: Vad har jag missuppfattat? Vad tycker du annorlunda? Kommentera gärna.