Nej, Radiotjänst i Kiruna AB har fel om tv-licensen


En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. – Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

När Radiotjänst får frågan om vad en TV-mottagare ger de exempel Tv, Digitalbox, Dator, Surfplatta, videobandspelare med kanalväljare, samt inspelningsbar dvdspelare. RIKAB har fel. Varken dator, surfplatta eller mobil är på något sätt avsedda att ta emot utsändning av TV-program. Först och främst behöver de internetanslutning för att överhuvudtaget kunna ta del av en utsändning, precis som med videobandspelaren var det inte alla som kom med möjlighet att fungera som Tv-mottagare.

Radiotjänst gör helt enkelt en dålig tolkning av lagen. I lagtexten står det klart och tydligt att utrustningen måste vara avsedd för att ta emot Tv-utsändningar. Men, säger den erfarne, man kan inte enbart läsa lagens kalla text man också se till lagstiftarens kommentarer för att se hur lagtexten bör tolkas.

I likhet med utredningen anser regeringen att det inte är meningsfullt att vare sig i lagen eller i förarbetena definiera utrustningen genom en teknisk beskrivning. Tekniken för mottagning av TV är under ständig utveckling och en lagstiftning som bygger på en närmare beskrivning av tekniken för mottagning av TV riskerar att ganska snart bli inaktuell.

En TV-mottagare bör definieras som sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. På samma sätt som tidigare bör utgångspunkten vara att utrustningen tekniskt sett skall vara en anordning avsedd för mottagning av rundradiosändningar som förmedlar rörliga bilder.

Med utsändning eller vidaresändning avses i enlighet med vad som gäller enligt 1 kap. 1 § radio- och TV-lagen (1996:844) en sändning som är avsedd att tas emot av allmänheten och som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den (rundradiosändning). TV-tjänsten beställ-TV (video on demand) omfattas således inte av definitionen. En sådan tjänst är inte riktad till allmänheten eftersom den sändande inte utan särskild begäran från mottagaren riktar sändningen till vederbörande. Utsändning av IP-TV kan ske bland annat genom s.k. IP-multicastteknik eller IP-broadcast. Dessa tekniker för utsändning eller vidaresändning får jämställas med rundradiosändning (”broadcasting”) i lagens mening.

Med TV-program avses ett samlat schemalagt programutbud i form av hela programtjänster, t.ex. hela SVT1:s eller hela Kanal 5:s utbud etc. Härmed omfattas inte utsändning av vissa utdrag, t.ex. enskilda program eller programinslag, i likhet med de sändningar som i dag sker på Internet eller inom ramen för en mobiltelefonitjänst. Prop. 2005/06:112

För att bedömas som en TV-mottagare bör emellertid den tekniska utrustningen vara avsedd för att ta emot TV-program även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Bedömningen av om den tekniska utrustningen är avsedd för att ta emot TV-program torde i de flesta fall inte förorsaka större problem. Därmed avses huvudsakligen vanliga TV-mottagare (analoga och digitala eller en analog TV-mottagare kopplad till en digital-TV-box) eller annan utrustning som är avsedd för att ta emot och förmedla rörliga bilder och som har separat tuner, bildskärm och högtalare, ungefär på det sätt stationära ljudanläggningar ofta har, med vars hjälp TV-program kan återges. Exempel på utrustning som är avsedd för att ta emot TV-program men som även kan användas för annat ändamål är t.ex. moderna s.k. mediacenter. Ett mediacenter kan förutom att användas som en vanlig dator, t.ex. användas för att titta på TV, video och DVD. De kan också utnyttjas för att lagra och visa digitala bilder och för att lagra och spela upp musik.

Den definition på TV-mottagare som införs kan på sikt innebära en utökad anmälningsskyldighet vid yrkesmässig överlåtelse eller uthyrning av TV-mottagare i detaljhandeln enligt 8 § andra stycket lagen om TV-avgift. Prop. 2005/06:112

Som lagstiftaren har skrivit torde det inte vara några problem att avgöra om en teknisk utrustning är avsedd för att ta emot TV-program, men Radiotjänst har tydligen stora problem med just det. Som jag ser har Radiotjänst vänt på tolkningen, så att om en utrustning kan ta emot Tv-utsändningar trots att utrustningen är avsedd för annat så tycker Radiotjänst att man ska betala Tv-avgiften.

Den uppmärksamma känner säkert till att det finns ytterligare en proposition som har förändrat Tv-avgiften, bland annat döpt om avgiften till Radio- och Tv-avgift. Och där fanns det långgående förslag från både utredare och vissa remissinstanser (Copyswede, KLYS samt Teaterförbundet) att utveckla begreppet till att gälla alla utrustningar som har teoretisk möjlighet att ta emot Tv-sändningar. Dock valde regeringen en annan väg.

Regeringen anser i och för sig att utredningens syfte med förslaget är eftersträvansvärt. Utredningens förslag har emellertid vissa nackdelar.

Förslagets effekter skulle också kunna uppfattas som slumpmässiga och orättvisa.

Programföretagen och RIKAB har föreslagit att definitionen på TV-mottagare skulle kunna ändras till ”utrustning som kan eller är avsedd för att ta emot utsändning eller vidaresändning”. Detta förslag skulle i och för sig innebära att avgiftsskyldigheten inte blir beroende av en bedömning av mottagningsförhållandena, men skulle inte innebära att utredningens syfte att snäva in begreppet TV-mottagare uppnås. Därför bör definitionen inte heller ändras i enlighet med detta förslag. Prop. 2008/09:195

Såvitt jag kan se av den resulterande lagtexten på notisum.se och lagen.nu så är det också så det blev. Definitionen blev inte ändrad i förslaget.

Radiotjänst har en informationsplikt för vad som gäller och eftersom de har missuppfattat lagstiftarens intentioner, så riskerar ärenden behöva gå till domstol innan Radiotjänst inser att det är fel. Ett fall i Örebro tog fem år innan Radiotjänst insåg sitt misstag.

För de flesta privatpersoner och företag är det dock ingen större skillnad mot idag, oavsett antalet tv-mottagare betalar man bara en avgift per hushåll. Problemet är ju först när du inte har tv men du har någon utrustning som Radiotjänst tolkar som tv-mottagare, då blir det nog lite mer trakasserier. Och vad gäller de caféer och liknade som tillhandahåller trådlöst Internet? Gäller det att om ägaren till utrustningen som visar Tv-sändningen är den som ska betala Tv-avgiften eller kommer det att utkrävas även för Café-ägaren som endast tillhandahåller Internet?

För nog är det väl så att just mobila enheter tar man med sig.

För företag som inte idag betalar Tv-avgift och inte vill betala Tv-avgift framöver så rekommenderar Radiotjänst att man ber sin Internetoperatör blockera Tv-sändningarna och skickar in skriftligt underlag till RIKAB om att så har skett. För privatpersoner gäller dock andra regler, där har RIKAB åtminstone tidigare hävdat att oavsett om Internet är blockerat (exempelvis med Bahnhofs TV-stopper) ska Tv-avgiften betalas men nu verkar den sidan vara borttagen från RIKABs hemsida. Eventuellt innebär det att om Internetoperatörer kan blockera kundens anslutning till Tv-sändningar så borde det vara legitimt. Dock hade det varit bra med ett förtydligande från RIKAB.

Läs gärna mer: Anna Troberg – Nu blir det tv-avgift på mobilen också, Tommy K Johansson – SVT sänder live på webben, TV-licens även för dator och surfplatta, Per Starbäck – TV-avgiften


52 svar till “Nej, Radiotjänst i Kiruna AB har fel om tv-licensen”

 1. Tycker det resonemang känns helt korrekt. En generell dator är inte _avsedd_för att ta emot TV, lika lite som den är _avsedd_ för att tex mixa ljud, styra sateliter eller någon annan specifik arbetsuppgift.

  Man skulle även kunna argumentera baserat på att utrustning avsett för något visst ändamål rimligen bör skilja sig från utrustning som inte är avsedd för detta ändamål. Eftersom den generella datorn i allt väsentligt haft samma grundkonstruktion sedan långt innan SVT eller någon annan sysslade med att sända ut TV-sändningar på nätet, så kan den rimligt vis inte vara _avsedd_ för att ta emot sådana utsändningar.

 2. Borde inte SVTs live sändningar kunna jämstallas med vod-tjänster, det är ju faktiskt ingenting som dyker upp på min mobil/pc/surfplatta utan att jag gör en särskild begäran i min webläsare och går in på svtplay? Eller är särskild begäran juridisk lingo för en tjänst som jag aktivt väljer att betala för när den används?

 3. Min största invändning mot TV licensen är att den är riktad till varje hushåll som om det vore väggarna i ett hus som lysnar på nyheterna? Varför ska en fattig singel betala dubbelt så mycket som 2 vålbetalda i ett parförhållande?

  Om dessutom denne singel inte alls är intreserad av den propaganda SVT sprider medans paret är väldigt intreserad av det SVT vill programera sina medborgare med.

  Läg kostnaden på statsbudgeten och sluta tracka unga fattiga singelstudenter med en avgift om 2200:- / år för någonting dom kanske inte alls vill ha. Skulle det vara någon likhet inför detta skulle politikerna betala 300.000:-/år för TV licensen för att dom närmelsevis skulle drabbas lika av TV avgiften som de sämre bemedlade i samhället.
  Skit samma om det är eller inte är en TV mottagare, Jag vill inte ha skiten inte heller Licensavgiften för att kunna surfa på nätet och använda min yttrandefrihet. och opponera mig mot det överförmynderi som SVT bedriver på våran bekostnad. Behöver inte flera kanaler för att förmedla viktig information till folket, inte heller en massa dyra anställda som sitter i kirruna och jagar fattiga för att inte betala den förhatliga TV-licensen när dom knappt har råd att få mat på bordet i slutet av månaden.

  • Instämmer helt! Hur rättsvidrigt med detta RABATT-FRÄLSE . I sitt rymliga tjäll har gifta/sambor dessutom ofta flera apparater (typ vardagsrums-plattis, köksmini, sovrums-upphängd.),så att i praktiken alla kan se på sitt eget. Så sällsamt fräckt och diskriminerande mot ensamstående, HEL AVGIFT för samma service! Måste vara ILLEGALT !

 4. Jag är så ledsen…. Pluggar på universietet håller på med min uppsats 30 hp… Eftersom jag har internetkonto på universitetet är jag skyldig att betala licens, kvinnan från radiotjänst LADE PÅ LUREN I ÖRAT PÅ MIG… Måste söka extra arbete nu..

 5. Radiotjänst borde inhämta vad deras uppdragsgivare skriver på http://www.government.se/sb/d/16343/a/196534 ”The resolution also affirms the importance of the internet to global development and all states are urged to promote access to the internet, both to infrastructure and content.” På vilket sätt understödjer Svenska Staten sina medborgares internet-tillgång genom att införa en avigift för en tjänst som SVT på eget bevåg tillhandahåller utan att man bett om det eller ens ges möjlighet att välja bort?

 6. Med detta tvingade hon oss med jurist på RIKAB att betala 2076 kr, för att vi har en gammal Toshiba Satellit. Med XP som inte går att se film på utan att det hackar. Då svarar hon:
  ”-Men du kan väl höra på radio?”

  Hej Lars

  Jag skickar ditt mail till Radiotjänst.
  Det finns en lagstiftning som stipulerar att en dator som kan ta emot en hel tv-kanal, oavsett om det är kanal 5 eller SVT, är att räknas som tv-mottagare. Den lagen rår varken jag eller Radiotjänst över.

  Hoppas att du och din hustru lyssnar på Sveriges Radio, om ni nu aldrig ser på tv. SRs program betalas nämligen också via radio-och tv-avgiften.

  Vänliga hälsningar

  Eva Hamilton

 7. Du är inte ensam över att ha funderat över hur Radiotjänst resonerar med tekniken. De har gjort det extremt enkelt för sig och verkar missat grundskolans utbildning hur en dator fungerar. Hårdvara respektive mjukvara är inte specificerat överhuvudtaget utan endast om datorn kan kopplas upp till internet. Det betyder i praktiken att din gamla 486:a med DOS och 56K modem i Radiotjänst tekniska beskrivning är licenspliktig. De som har Xbox och Playstation med ansluten bildskärm eller projektor bör även de falla under yxan då onlinespelandet nyttjar internet och ibland kan surfas med. Ty även om utrustningen är avsedd att spela med finns möjligheten att modifiera maskinerna till TV-mottagare. *suck*

  Det senaste kryphålet i lagen om att företaget står för utrustningen borde kunna användas av landets frigymnasier, högskolor och universitet som kan erbjuda en bärbar dator till studenterna.

  Jag är så fruktansvärt förvånad över hur Radiotjänst förvandlat en dator till en TV-mottagare utan att den tekniska biten är klarlagd till fullo. STV-play säger på sin hemsida att du behöver Flashplayer 10.1 för att kunna se deras sändningar. En dator som INTE är utrustad med mjukvaran som krävs för att vara en TV-mottagare borde sålunda fortfarande endast vara en dator. Men det här har Radiotjänst mörkat och gör det enkelt för sig.

  Valet att inte kryptera sina signaler likt TV4 Premium och andra aktörer har endast sitt ursprung i att tjäna pengar. Tekniken finns och är enkel att nyttja men istället för att göra det väljer de att göra privatpersoner, företag och föreningar till kassako. I slutändan betalar alla föregående och då talar vi om skatt istället för avgift.

 8. Ställde denna fråga på Twitter ”Fråga till @Aftonbladet @Expressen @dagensnyheter @SvDse har ni läst dessa fakta om tv-avgiften? http://emilisberg.wordpress.com/2013/02/28/nej-radiotjanst-i-kiruna-ab-har-fel-om-tv-licensen/ … … #svpol” Tror ni att de stora medierna i Sverige bryr sig om att förtälja sanningen till oss medborgare eller springer de radiotjänsts ärenden? Tycker att radiotjänst tolkar lagen som man målar fan på väggen. Min förhoppning är att detta ska prövas i domstol så får rätten avgöra hur man ska tolka lagen 😉

 9. TV-tjänsten beställ-TV (video on demand) omfattas således inte av definitionen. En sådan tjänst är inte riktad till allmänheten eftersom den sändande inte utan särskild begäran från mottagaren riktar sändningen till vederbörande. Utsändning av IP-TV kan ske bland annat genom s.k. IP-multicastteknik eller IP-broadcast. Dessa tekniker för utsändning eller vidaresändning får jämställas med rundradiosändning (”broadcasting”) i lagens mening.

  Vad jag vet är SVT play en unicast utsändning, dvs att detta borde tolkas som en video on demand tjänst. Där med borde inte datorer och surfplattor mm omfattas av detta.

 10. Jag läste en chat på GT (http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1153764-las-chatten-med-radiotjanst) och är fortfarande lika frågande. Exakt när blir din dator TV-mottagare?
  Enligt Radiotjänst är det all teknik som kan ta emot och visa rörliga bilder via internet. Även om du har dator med nätverkskort kan du inte göra detta utan lämplig programvara. Sålunda bör frågan om du har dator med internet vara oväsentlig i sammanhanget.

  Läser ni chatten kommer ni häpna över hur duktiga Radiotjänst är att undvika svara på läsarnas frågor.

 11. Er partiledare är för TVskatt.Jag tycker erat parti är skit.Sno från andra är OK men att tvinga på icke TV tittare TV skatt är OK.

  • Varför tycker du att vårt parti är ”skit” om samtliga riksdagspartier också är överens om att TV-skatt är vägen att gå? Enda anledningen till att det inte redan har införts är att vissa var oroliga för att det skulle upplevas som en skattehöjning (och alliansens främsta löfte var ju att de skulle sänka skatten).

   Fakta är att en skatt skulle innebära en lägre kostnad för varje skattepliktig invånare än nuvarande system. Och om man skulle se till att skatten införs på liknande sätt som kyrkoskatten så skulle man fortfarande kunna säga till att man inte har möjlighet/intresse att se på tv. Så det beror på hur man inför ”TV-skatt” huruvida den blir obligatorisk eller ej. Och naturligtvis var Piratpartiet först med att föreslå förändringarna, eftersom vi är det mest moderna politiska alternativet i svensk politik, men vi är inte ensamma om att föreslå tv-skatt.

   • Samtliga riksdagspartier? I DNs enkät till partierna, publicerad i måndags, så stödjer S och MP den nuvarande ordningen, och V pratar bort frågan. M, C, FP, KD och SD är för en skattelösning.

 12. Om alla betalar sin TV avgift så skulle vi som inte har en TV, inte tittar på SVTplay men har en dator i hemmet som vi använder för att klara vårt arbete och inte lyssnar på Radion slippa denna avgift. Självklart kan jag sitta kvar på jobbet, det är mitt val, men ett dåligt val. Tekniken finns, varför inte införa ett system att man måste logga in för att få tillgång till SVTplay? DN.se har det andra aktörer på marknaden har det. Varför skall jag behöva betala för en tjänst som jag inte efterfrågar? Varför skall man behöva höra en massa svordomar, könsord skrikas ut i Radion som om det vore helt OK? Detta måste jag betala för! Om de var sakliga och sköter sitt jobb vore det annorlunda, men man behöver inte lyssna en längre stund innan könsorden, svordomarna sprids i etern med en leende Eva Hamilton i bakgrunden, stolt över sina journalister!

 13. Kan ej se det som ett hållbart argument från RIKAB att, om du har tillgång till internet och dator/surfplatta eller smartphone, måste betala tv-licens bara för att svt och tv4 sänder direkt på internet. Då måste de börja fakturera till nästan alla människor i hela världen som också har tillgång till internet eller har jag fel?

  • Om jag minns rätt så har svt och tv4 begränsat så att det inte går att se på deras tv-utsändningar utanför Sverige.
   Men annars så håller jag med om tolkningen. 🙂

   Radiotjänst väljer dock vilka de VILL fakturera, så det är knappast jobbigt för dem.

   • Ingen annan än jag, har utan mitt samtycke, rätt att teckna/ ingå avtal med en motpart. (Förutsatt att inte jag tilldelats godeman/förvaltare.) Så om RIKAB tecknar ett abonnemang i mitt namn utan mitt samtycke, så måste de väl göra sig skyldiga till identitetsstöld? Eller är jag ute och cyklar i periferien…

    • Nu är det visserligen inte något avtal med Radiotjänst i Kiruna AB utan RIKAB är bara en indrivningstjänst åt en statlig avgift. De behöver bara verifiera att du (enligt deras godtyckliga tolkning) uppfyller kraven i lagen så kan de driva in avgiften. Du blir inte kund eller avtalspart till Radiotjänst i någon traditionell mening.

 14. Hej! jag har precis blivit påtvingad en tv licens faktura efter att radiotjänst ringde upp och fick reda på att jag har internet.. jag läste lite på deras hemsida om vad som kan ses som ”avsedd” utrustning.. definitionen av avsedd är ju att det är något specifikt, gjord för, avsiktligt, lämpad för, riktad till, osv… och som jag ser det, så kan en dator inte ses som avsedd för tv mottagbning om det inte finns tv-kort installerat… och min dator är definitivt inte avsedd för tv, den är ett hemma bygge med komponenter avsedda för musik produktion, jag har internet, men det förändrar ju ingenting egentligen, det förändrar inte vad min dator är avsedd för… att generalisera och säga att en dator med internet är avsedd för tv mottagning är som att säga att en tv egentligen är avsedd som värme element, för att den tekniskt sett kan fungera som det… jag vet inte om det kan funka som försvar för mig, jag vill verkligen inte behöva betala för något som jag varken vill ha eller använder.. tycker det är extremt fula metoder de använder sig av.. och bara det att inte ge ut information till folk som köper bredband, att de då också måste betala tv-licens, och sen hoppa på folk som inte har en aning om det då de inte fått information om det.. är riktigt lågt.. men de verkar inte skämmas alls för hur de går till väga :/ …det roliga är att när jag googlade ”definiera avsedd” så kom den här sidan upp som första förslag, smått förvånad då det inte finns något sammanhang med radiotjänst i sök orden.. som sagt, jag tror att radiotjänst medvetet ignorerar lagen och vad som kan definieras som ”avsedd”

 15. Någon juridiskt kunnig som vill fakturera de högre uppsatta på Radiotjänst? Tänker mig att nakenbild läggs ut på nätet = alla kan se den. Jag vill nu ha betalt! Ni KAN ju se min bild.

 16. fick precis svar på ett email jag sände till radiotjänst där jag ville göra en avanmälan, svaret var:

  ”En avanmälan kan du göra till Radiotjänst den dagen du inte längre innehar dator med internetuppkoppling i hushållet. Vi har inte uppsägningstid”

  ….hur bevisar jag ens att jag inte har internet? eller tar de del av privat information från internet leverantörer huruvida folk har internet eller ej? nu tänker jag inte säga upp mitt internet, men det jag tycker är sjukt är att enligt dem räcker det med att man har internet för att det ska förändra icke avsed utrustning till att vara avsedd, men det är ju så fel det kan bli…

  och jag hade kanske inte hade skaffat bredband om jag hade fått information vid brebands köpet att jag ”från och med nu” även måste också betala tv avgift som extra utöver internet räkningarna… men de har istället kommit som en tredje part och med förvriden logik tvingat sig på mig…

  för det de gör är ju egentligen ingen skillnad från att tvinga folk som har badkar att betala båtlicens.

  ”öhhh, jag ser ju att du har badkar, det kan tekniskt sett möjligtvis användas som båt, så jag väljer att tolka det som att ditt badkar är avsett som båt, därför ska du också betala båtlicens, det har ingen betydelese om din båt även kan användas till att bada i” …jo det låter ganska vettigt!

  • Du behöver inte bevisa något för Radiotjänst. Det räcker med att säga att du inte längre har datorn.
   Det är många som väljer den utvägen eftersom då betalar de bara licenskostnaden för cirka 1 månad.

   Vid nästa kontroll riskerar man att få betala Tv-licensen igen samt då också eventuella böter.
   Min rekommendation är att man istället begär omprövning eftersom man inte har någon Tv-mottagare och tar ärendet till Förvaltningsrätten.

 17. P.S.
  Ja de felaktiga domarna har nu fallit. Domaren i förvaltningsrätten (FR) har våldfört sig på lagtext, förarbeten och enskilda. Enligt klar legaldefinition i lagtext och lagmotiv är det bara så feldömt. Men FR har plockat vad som passat dem till domslutet, helt godtyckligt. FR kommenterar inte kravet på ”utsändning”, eller att lagmotiven talar om kravet på att punga dem som ”rent faktiskt tar del av TV-utbudet”. FR bara nonchalerar hela den tekniska biten, legalitetsprincipen och en del annat. Enda grunden för avgörandet är att en dator är (är hur?) en TV-mottagare ÄVEN om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Ingen logik alls i detta. FR skippar hela den tekniska prövningen.

  Jag vill upprepa detta här (eftersom jag efter många år som domstolsjurist sett detta så många gånger): i varje fall den dom som jag sett handlade om en liten enskild människa utan större argumentförråd gentemot en myndighets under lång tid slipade osakliga argument. Om denna fråga skall få den sakliga prövning den förtjänar så fordras jämbördiga styrkeförhållanden på ömse sidor. Det fordras nog mer än en mycket bra debattartikel i SVD. Det fordras att Gunnar Karlsson, du Emil och eller andra engagerar sig direkt i de enskilda processerna, för de kan skilja sig åt också.

  För var hamnar vi annars härnäst? Det heter ju numera Radio- och Tv-avgift. Skall alla radioapparater skattläggas? Det finns helt oanade möjlighet för radiotjänst att skära guld, vänta bara…om inte detta stoppas.

 18. Jag har jobbat på radiotjänst mer eller mindre emot min egen vilja. Det kändes grymt fel eftersom jag inte höll med om hur dom fick folket att betala tv licensen. Jag tyckte eftersom dom säger att nästan hela sverige har önskat att få behålla svt.. så tycker jag dom ska införa den som en valbar kanal som folk får välja att betala för eller köpa in i ett tv pack som andra kanaler.. Och jag är helt emot att lägga den på skatten då folk som inte tittar på tv då måste betala. MEN… Du får faktiskt ta ut sändaren ur tvn och på så vis inte behöva betala. Dock måste du låta ett företag som jobbar med tv och sånt ta ut den och sedan skriva ut ett underlag som du skickar in en kopia på. För det andra så ska man inte behöva betala tv avgift för att du via skolan har internet account. Om du inte kan bruka tv kanaler i din officielt bestämda bostad så behöver du inte betala. Själv är jag helt emot att man ska behöva betala för internet.. Jag och alla mina närmsta vänner slutade jobbade på RIKAB när dom kom ut med sånt skit. DOCK är det inte RIKAB som man ska skälla på.. dom är anställda under SVT och det är SVT som valt att gå ut med fulla kanaler och live sändning på internet, så pass, att man måste betala för att man har internet. Och ringer du in och säger att du inte har någon tv utrustning längre så måste RIKAB ta dina ord på allvar. Det finns en oskriven lag i samhället som säger att man måste ta för givet att folk talar sanning och vill väl tills motsatsen bevisats. Annars hade ett samhälle inte funkat alls. Det som kan få RIKAB att inte tro dig är om du ändrar din historia m.m. eller om du har tv ljud på i bakgrunden. Dom försöker oftast höra vilket program du lyssnar på och sen kolla upp på nätet ifall den serie eller så som dom hörde går just då på tv.

  Nu finns det ju faktiskt sådana personer som inte ska jobba på RIKAB. Jag har hört flertalet personer vara väldigt oproffesionella i telefonen och sådana får sällan jobba längre än sitt 3 månaders start kontrakt tillåter. Men då folk mår dåligt av att jobba på en så ogillad plats så stannar folk inte kvar även om dom är jättre bra. Och då dom tar in nya kullar 4 ggr om året så ser dom inte på en gång vilka som är värda att behålla och inte. Dom som jobbat där en längre tid dock är mycket på sitt jobb och oftast jobbar bara sådana på dags tjänsten.

  Nu kommer många av er säkert bli irriterade på mig för detta men jag ville bara dela lite klarhet utav det jag vet. Och ringer dom någonsin utan privat nummer som det gjort till mig. Lägg på för det är inte RIKAB. Dom hyr heller inte in andra företag som ringer åt dom. Och vill ni bli av med riktiga RIKAB så sitt igenom samtalet 10 sec. (dom vill ringa fler så dom sitter oftast inte kvar med en och samma person länge om dom inte känner man är motvillig) Då blir ni avbockade, slipper bli bockade för dörr kontrollanter och ni slipper onödiga brev i brevlådan förutom januaris årliga utskick.

  Hoppas dom kommer på en lösning snart som inte drabbar onödiga!

 19. Varför ska man behöva låta ett företag manipulera sin dator för att bli av med TV-möjligheten? Vem har bett TV att tränga sig på våra datorer?

 20. Jag skriver här det som jag redan tagit upp i en kommentar på en annan sida.
  Vi han inte hålla på att prata oss emellan om Radiotjänstens beteende. Det är ett fascistiskt beteende, och jag säger detta som en beskrivning, inte som en skymf. Jag vet vad en ”fredlig” fascistisk regim gör, eftersom jag flydde från en sådan.
  Vi måste utveckla en juridisk handlingsstrategi mot Radiotjänsten och mot politikernas beslut om TV-avgiften. Om några av er bor i Stockholm så kunde vi ordna en träff för att dra upp just denna strategi. Det får bli en offentlig kampanj och
  en rörelse mot Radiotjänstens agerande och mot TV-avgift-lagen. Om Riksdagen vill finansiera dessa fascistiska jägare så får de göra det via skatterna, såsom man gör i allt som anses vara av allmänt intresse. I Finland har de gjort på detta sätt. En avgift är bara en skyldighet för den som brukar något avgiftsbelagt som inte är obligatoriskt. Vi betalar via skatten t ex vägbyggen, men inte sådant som pendeltågsresande och dylikt. Och ingen har bett TV-bolaget att tränga sig på alla datorer och kommunikationsapparater. De får hitta på en kod för den som vill titta på deras TV i sin dator eller i sin platta. Så gör andra som säljer sina tjänster. Det finns tidningar och andra tjänster som kan nås via nätet, men bara för den som betalar en avgift och får en särskild länk för det.
  Jag är beredd att hjälpa till att utveckla en strategi, så att vi kan söka juridisk hjälp och anmäla Radiotjänsten till polisen samt tala klarspråk för JO, JK, justitieutskottet, Reinfeldt, Kulturministern m fl. Vi får inte lämna någon instans oberörd av genomtänkta argument. Vad Radiotjänsten gör är faktiskt en kränkning av våra medborgerliga rättigheter som kan te sig som bara början till en fascistoid samhällsanda. Det här är inte längre en fråga om en avgift. Det handlar om en rättsfråga som bör intressera alla, oavsett om de betalar TV-avgift eller ej.
  Det är många som inte lägger sig i denna fråga ”eftersom jag betalar TV-avgift” (som de säger). Även om man inte är utsatt för ett problem av rättsligt slag ska man engagera sig i att sätta stopp för det som är fel. Annars låter vi samhället utvecklas i korrupt riktning. Frågan om den nuvarande ordning för TV-avgiften är inte bara en fråga för dem som inte har TV. Om man inte inser detta så är man fullständigt korkad. En sådan tystnadsmentalitet är den som släppte in Hitler i Tyskland. Jag har en tysk vän som tycker att Sverige skulle vara ”gefundenes Fressen” för en diktator som Hitler. Han ser hur uttrycket ”En svensk tiger” har blivit en sedvänja. Vi lever farligt. Helst stoppa sådana tendenser som visar sig genom Radiotjänstens agerande än låta dem sprida sig till flera samhällsområden.
  Vi borde snarast ordna en träff i Stockholm för att utveckla en strategi. Om min adress inte syns (jag vill inte heller att fascisterna ska ta del an den) skriv till Emil Isberg och låt honom förmedla kontakten oss emellan.

  FÖR SAMHÄLLSRÄTTVISA OCH MOT FASCISMEN!

  • utmärkt idé! …och det finns många sidor där man kan registrera sig för att på så sätt få ta del av TV och film.. det är lustigt att inte SVT tex har gjort detsamma… det verkar mer som om de har undvikit det enbart för att då kunna rättfärdiga att tränga sig på folk som äger en dator och har internet uppkoppling… det är som om jag, som spelar in musik, skulle lägga upp min musik där vem som helst kan ladda ner eller lyssna utan att betala, och sen gå och börja knacka dörr och kräva in pengar från folk som äger en dator, det är idiotiskt och runt ut sagt fult att göra så… det är helt vettlöst att då inte bara sätta upp det vanliga systemet där folk som faktiskt är intresserade och vill ta del av utbudet, måste göra det via registrering där du binder dig till att betala i sammanhang med att du får ta del av något.

 21. Finlandsinstitutet höll ett långt seminarium i Stockholm där de redogjorde för hur TV-avgiften betalas nu i Finland. Där har man valt att finansiera Public Service via skatteintäkterna. Du kan få se en video om detta

  http://www.axess.se/tv/player.aspx?id=3524

  Det blir ganska långt och omständligt, men du får noggrann information om hur Finland valt ett alternativ väg än den orättmätiga och smutsiga svenska Tv-avgftjakten.

 22. Jag kanske ska tillägga följande: Öppna länken som jag angett tidigare och ha lite tålamod. Det handlar om en lång video. Du kan hoppa över, om du vill, den förstå långa långrandiga beskrivningen av finansieringen i Finland. Därefter kommer flera personer som talar om den svenska skattefinansieringen. Henrik Johansson visar hur finansministern manipoulerade t o m själva utredningen och hindrade att skattefinansieringen togs upp. Frågan remitterades inte på ett rättfärdigt sätt. Det skulle stå i motsats till den skattesänkningsprocessen som moderaterna driver. Det är således bättre att tvinga en massa folk som inte brukar TV att ändå betala TV-licens om de har en dator (vilket samhället tvingar oss idag att bruka). Rena fascism i ordagrann bemärkelse. Man förklarar att skattefinansieringen inte är lämplig därför att det skapar et beroende av Public Service gentemot politiken. Denna förklaring är bara ett hjärnspöke och en förevändning. Sanningen är att politrukerna är beroende av Public Service, inte tvärtom. Om man avskaffar TV-licensen försvinner hela Radiotjänsten, som inte har annan funktion än at jaga avgifter på ett heltvidrigt sätt.

 23. Det verkar som SVT har en dator som svarar, (en Bosse Ringholm)

  http://youtu.be/6OhSI98antc

  SVTs Gittan (eller datorn) får snart komma med något nytt svar snart, för det håller inte i längden att säga samma sak i flera år nu.

  SVT har haft detta problemet i många år nu, till och med innan dom bestämde er för att alla skall betala, allt i ett licens,

  Telia digital TV kraschade igår, jag försökte att titta på nyhets morgon, via mobilen och datorn men det var hopplöst, det gick inte att se, eller höra heller för den delen,

  Vad är det som säger att SVT har rätt att ta betalt för nåt som inte fungerat, kkl säger en annan sak än vad avgifts plikten säger om TV licensen.

  http://www.konsumentverket.se/lagar–regler/lag

  Alltså att konsument har fullgjort sitt avtal genom avgifts plikten, men vad har SVT för skyldigheter gentemot kund och den inbetalade licens avgiften?

  Det går inte att se på SVTs produkter via dator eller mobilen, det medger dom, och har så gjort i många år nu, att dom har problem, avgift plikten till trots.
  Vad sitter SVTs skyldighet gentemot kunden anser Radiotjänst?

  SVT är ett Aktiebolag, och säljer sina produkter till konsument, därmed så gäller KKL (se ovan)

  SVT kan alltså inte ta betalt på andra medier, såsom datorer och mobiler, om dom medger och har medgett i flera år nu, att tekniken inte fungerar,

  Här har man alltså lurat sina kunder på pengar, för SVTs sändningar fungerar bara via en vanlig TV mottagare, än så länge, Vilket ni själva medger genom (datorn Gittan)

  Man känner sig blåst på licens avgiften till datorer och mobiler, SVT levererar inte som avtalat, och därmed begår ett avtals brott.

  Att säga ”SVT har tekniska problem ibland”, är väldigt bekvämt, men detta har varit ända sedan SVT började med sändningar via dator och mobilt.

  SVT har sagt samma sak i flera år nu, och SVT blåser oss konsumenter, på licens pengarna.

  • SVT är ett bolag å ena sidan, å andra sidan, gör de anspråk på att vara public service… som om ”public service” är en varulogga. Två motstridiga perspektiv som enligt min mening upphävs till ett, på ett korporativt, s.k. ”pragmatiskt”, egenmäktigt, politiskt retroaktivt teknokratiskt fascistiskt vis.

   Första och andra ”statsmaktens” representation för ”folkviljan” är som den är parlamentariskt ordnad. Dess demokratiska funktion kan något sånär, (enligt offentlighetsprincipen), granskas, kritiseras, ifrågasättas och förändras till formen genom allmänna val, efter gemensamhetsprincipen, (”en man en röst”), på för-tryckta valssedlar, framtagna av partivis ideologiskt skilda intressegrupper. enligt sedvanligt formellt ordnad föreningsdemokrati på kommunal och statlig, för ändamålets folkliga myndighet lagstiftande och verkställt reglerade nivåer.
   Den parlamentariska ordningen är en sak för sig… vad som är diskutabelt är rör i fall funktionen genom denna ordning är demokratiskt representativ för ”folkviljan”… eller bara representativ för beslut som fattats, som det heter, ” i sedvanlig parlamentariskt – demokratisk – ordning”.

   En ”representativ demokrati” förutsätter någonstans en direkt demokrati och i vår ordning representeras denna av allmänna val, vart fjärde år, av den opinionsbildande gruppering vars förtryck-ta partiprogram vinner ett tillräckligt mandat för att regera enligt ”sedvanlig demokratiskt parlamentarisk ordning”.

   Man kan säga, att såhär ser den goda viljan ut. (Dvs, den goda” folkviljans ”gemensamhetsprincip enligt principen om ”allmänintresset”). Hur fungerar det? ”Köper” du denna beskrivning av den ”goda viljans” parlamentariska uttryck? Och ”köper” du det parlamentariska uttrycket som identiskt lika med ”demokrati”, trots att det inte är samma sak om vi tar var sak för sig och menar att det fungerar demokratiskt, dvs som ”folk-makt” eller folkets representativt delaktiga självregering enligt majoritetsbeslut? Döma av valdeltagandet gör svenska folket det omedvetet medvetet i hög grad ännu, fast det sedan 1967 stadigt pekar sakta nedåt.

   Statsvetare påpekar att professionaliseringen har gjort att folket mera köper och säljer ut sin vilja på marknaden efter egna mått av pengarnas värde. I princip visar sig folkviljan ”rösta mer med fötterna.”. Det medför att i praktiken är det olika professioner av kunskaper i korporativt verksamma företag som tillsammans med kunskapsbärande ”experter” bland de kommunala, regionala,,statliga och överstatliga myndigheterna som regerar oss, var och en, internationellt.

   Man kan säga, att så ser det ut med demokratin professionellt betraktat professionellt… om man har den ”goda viljan”. Men hur det funkar och i verkligheten fungerar… det måste var och en ta reda på, genom att kunskapa och bilda sig en uppfattning om. Det sker vanligen hemma vid köksbordet och forskningsunderlaget är vanligtvis serverat av professionella tyckare och journalister, inom den s. k. ”tredje statsmaktens” public service. Om servicen är gratis eller måste köpas… det är upp till var och ens förmåga att ”köpa” eller inte

   Om vi har något val här att ta ställning till, tja… det kan diskuteras om dessa självpåtaget självbestämmande ”public service-agenter” har råd, att vilja tillåta oss göra det oberoende… av huruvida vi vill ta råd av dem, har råd och vill köpa deras rön för kunskap, att granska och ifrågasätta vad politiker och myndighetsexperter gör… och vad public service’s ”Radiotjänst tycker vi tycker som opinion, om den första, andra, tredje statsmaktens parlamentariska ordningsform av demokratisk delaktighet… där alla ”ska med”… men inte verka som medverkande medborgare.

   Nog är den problematiken betydligt mer komplex än att bara betraktas som en ren konusment-lagstiftnings fråga… eller har jag fel? Det kan diskueras?. .

   Hur det fungerar och inte diskuteras, granskas, ifrågasättas och och avgörs vanligtvis av och genom hur folkviljan tar sig uttryck på marknaden och hur den fungerar genom produktion för köp och sälj

 24. Det vore bra om vi höll diskussionen i denna fråga klart och entydigt. Annars bidrar vi till den förvirring som gynnar radiotjänstens agerande.
  Du behöver inte dra upp Konsumentverket, Oggan. Radiotjänstens agerande bryter helt mot rättstatens principer. Du kan inte påstå att man inte kan se på TV via datorn eller plattan, även om dina egna apparater inte fungerar. Det är just det faktum att TV sändningarna trängt sig på datorer och andra apparater som har utnytjats för att kräva TV-avgiften (med finansministerns och flera politikers fula stöd)). Ja. STV har trängt sig på våra datorer, utan att någon bett om det. Och då vill de kräva TV-avgift från dem som innehar dator (vem kan vara oberoende av datorn idag?) även om de inte vill använda möjligheten att titta på TV-program. Detta är fullständigt rättsvidrigt och antidemokratiskt, om man håller sig till detta handlande och inte rör till med argument och förklaringar som bara bidrar till att skapa förvirring och gynnar makthavarna och STV:s tjuvar. Nätets diskussioner bidrar dessvärre ibland mer till förvirring än till klarhet.
  Vill man dra in juridiska begrepp som ”gemensamhetsprincipen” och dylikt, då ska man veta vad det betyder och ta upp det på ett korrekt sätt.
  Gemensamhetsprincipen (t ex i den gamla kommunallagen) innebar att man inte ska kräva ersättning annat än från var och en som brukar den offentliga tjänsten. Senare infördes den s k allmänintresseprincipen som innebar att man fick låta alla delta i vissa kostnader, oavsett deras personligt valda nyttjande av tjänsten eller funktionen. Detta är aktuellt t.ex. i sådant som vägbyggandet, polisen, hälsa, socialservice, miljöförbättringar o.s.v. Men betalningen av sådant ska då belasta den statliga förmögenheten som bygger på skatteintäkterna. Att kräva avgift för innehav av apparater som (på grund av STVs nuvarande intrång) kan visa oefter-frågade TV-program, innebär inte att man betalar för frivilligt val och bruk av en servicefunktion. Det räcker med att ”kunna” göra det för att avkrävas betalning.
  Enligt den principen ska man kräva avgift för pendeltåg och andra transportmedel, oavsett om man behöver använda dem eller ej. TV-avgiftkravet är en fullständig kriminell rövdrift, drivet av staten. Avgiften är dessutom helt vidrigt och orättvist ur en annan synvinkel: Lever man i en stor familj så ska man betala lika mycket avgift som en ensamstående fattig pensionär, t ex. Det handlar om EN avgift per lägenhet.
  Om Publicservice är så viktigt ur allmänintressesynvinkel (vilken inte alls stämmer heller), då ska alla bidra indirekt och proportionellt, beroende på den personliga skatteinbetalningen. Men hur kan det politiska etablissemanget bestämma att TV är av allmänt intresse? De s k ”politiker” ska bara ”politiskt förtroendevalda”, dvs. företrädare av alla medborgare, utan ”köra över” dem. Men det lustiga i samman-hanget är att flera moderater, (t o m statsministern, som uttalat att TV-avgiftsystemet fungerar bra och inte ska ändras), har själva uppdagats som icke betelande av TV-avgiften. Detta redan innan man drog in datorerna i sammanhanget.
  Det mest odemokratiska i hela denna historia är ändå att Massmedierna (den s k Publicservice) själva drivit frågan om TV-avgift med hänvisning till att ”politikerna” inte ska lägga sig i och påverka deras verksamhet. M.a.o. Massmedierna och deras agenter ska vara helt fria att manipulera oss medborgarna. De politiskt förtroendevalda är (åtminstone formellt) beroende av oss medborgare, som valt dem. Men vem har valt massmediediktatorerna? Varför ska dessa vara oberoende av de politiska beslutsfattarna (och därigenom av folket)? Ingen kan uttala sig i pressen och radion (som sprider ofta både desinformation och propaganda) utan att få deras medgivande utan att ha en kompis i massmediegänget. Det känner väl alla som försökt få insändare eller uttalanden i press eller radio. Situationen har blivit något bättre på grund av de nya sociala medierna, men de styrda massmedierna påminner fortfarande om den påve- och präststyrda katolska kyrkan. Vem har gett dem privilegiet att bestämma vad medborgarna ska få veta och tycka? Hur kan man ställa ägandet av tidningssidor och sändningsutrymme ovanför folkets vilja och politiskt övervägda beslut?
  Att ”politikerna” accepterar dessa förhållanden handlar inte om frihet för Public Service. Det handlar om att ”politikerna” (som de kallar sig själva, som om inte andra medborgare vore politiska aktörer) vill hålla sig väl med massmediemyglarna, för att inte bli misstänkliggjorda i pressen och radion. Medan de ena har gjort av politiken ett försörjningsyrke, har de andra gjort massmedier till ett opinionsmässigt maktutövande företag. Lika goda kolsupare. Talet om den ”fria pressen” är en myt.

 25. Vi borde göra en enkel hemsida som förklarar lagen i enkeltext med en namninsamling. Med dagens sätt att sprida information kommer en väldigt stor del av befolkningen få tillgång sidan och göra valet att skriva på om dom tycker det är fel.

  Ett kungarike är inte ett kungarike utan sitt folk!! Det är vi folket som _borde_ vara makten, inte frassarna vi trodde skulle göra ett bra jobb!

 26. Jag tror inte att en hemsida hjälper så mycket i denna fråga. Vi har ju redan denna och flera hemsidor till där protesten mot TV-avgiftslagen och dess tolkning framgår.
  Hur Radiotjänsten (som lever på jakten av TV-avgifter) tolkar saken är inte det viktigaste. Det som är vidrigt är att riksdagsmän, justitieutskottet, ministrarna m fl inte vill inse att lagen om TV-avgift strider mot det rättstänkandet i Sverige som gäller sedan ett århundrade. Och att dess genomförande förorsakar rättsvidriga effekter. Det är för mig ganska lätt att presentera de resonemang och argument som kan visar det rättsstridande i stödet av TV-avgiftslagen från såväl Radiotjnsten som politiska instansers och domstolarnas håll. Vill man införa ett fascistiskt styrstil i Sverige så får man fortsätta på denna väg.
  Jag har redan sagt att jag kan åta mig att sammanställa en skrift med de grundläggande (rättsträffande) resonemangen, utan att blanda in avledande detaljer som bara distraherar uppmärksamheten på det som är rättsligt ofrånkomligt. En sådan skrivelse ska registreras hos riksdagens instanser och fylla brevlådan av de politiker som har att göra med dessa frågor och stödjer eller tiger. En sådan skrivelse ska dock undertecknas av många eller skickas till den valda adresslista av hur många som helst som stödjer den.
  Vid sidan av detta har jag bett Emil om juridisk hjälp för att väcka frågan hos Europa domstolen. Jag har dock inte fått konkret stöd för dessa åtgärder, annat än publiceringen av mina åsikter i denna sida. Det finns någon som misstänker att det ligger i Piratpartiets intresse att frågan ska finnas levande inför nästkommande val.

  • Jag är bara, precis som du, en privatperson som råkar driva frågan. Orsaken till att jag inte själv orkar med att driva frågan till Europadomstolen är att jag är själv, plus att jag ser bättre nytta av min tid. Jag stöttar gärna namninsamlingar för att lyfta frågan till Riksdag eller Europadomstolen, och jag bidrar gärna med tid för att formulera texter eller prata samman inför ett sådant projekt.

   Om du frågar om Piratpartiet skulle kunna driva en sådan fråga inom EU så tror jag tyvärr svaret är nej. Vi har enbart ekonomi att fokusera på valkampanjandet, och den ekonomin beror helt och hållet på hur mycket bidrag vi får från medlemmar och andra.

 27. Bra förslag som borde verkställas – önskar jag av dem som kan tekniken att ”hemsida” och ”förklara lagen i en enkel text”. Jag duger själv, dock varken till något av dessa angelägna göromål.

  Följaktligen har jag inte heller gjort vad jag tycker ankommer på varje anständig medborgare, nämligen; att författa en välformulerad och principiellt sakligt kärnfull protestnot, till samtliga folkvalda representanter av Sveriges riksdag, advokatsamfund och rättsvårdande myndigheter i Sverige såväl som i EU, mot denna, (såvitt jag förstår), rättsvidriga avvikelse från en sekelgammal rättsordning vad gäller allmänintressets huvudsakliga försörjningsprincip via skatt.

  Jag tar för givet att de som deltagit i denna tråd och som inte likt mig behöver någon hjälp med att tala för sig i detta ärende redan har ”maildroppat” höga vederbörande ”frassar”. Själv vädjar jag alltså i första hand om hjälp med formulerandet av denna protestnot.

  Detta utesluter inte en opinionsbildande hemsida men gör väl egentligen inte en sådan aktionsform absolut nödvändig i första hand. Snarare kan väl en protestnot utformad som upprop lägga grunden för ett möjligen mycket lämpligt sätt att ”äga” och kommunicera frågan vidare.

  För inte så många år sedan ”ägde” moderaterna denna fråga. Det var under tiden strax innan de nådde regeringstaburetterna. Nu är Public Service’ ockupation av kommunikationsvägarna för den politiska agendan ur moderaternas strategiskt-taktiska perspektiv överspelad och extremismen från mitten, populismens fascistoida tryne, hotar ta en mer framträdande gestalt i parlamentet efter kommande val.
  Det ankommer på varje liberalt socialt inriktad republikan att mota bort de människofientliga hembygdsromantikerna från att även taga denna sak i sin val-fläskande ägo med pk-stekens försåtliga dravel mot höger som vänster inom den s.k. 7-klövern.

  HJÄLP !

  Agera nu (som personer) pirater.

  .