Neste räknar fel


English: Neste Oil head quarters in Espoo. Suo...
English: Neste Oil head quarters in Espoo. Suomi: Neste Oilin pääkonttorikompleksi Espoon Keilalahdessa. (Photo credit: Wikipedia)

Greenpeace och Neste Oil är oense om miljödiselns miljöpåverkan, så Neste stämmer webbhotellet Loopia för medhjälp till upphovsrättsintrång.

I stämningsansökan skriver Neste Oil att ”den enda skada Loopia kan komma att orsakas, om de förbjuds tillhandahålla sina hostingtjänster till Intrångsgöranden, är uteblivna inkomster om 141 kronor/månad alternativt 250 kronor/månad från Intrångsgöranden”. Det är en uträkning gjord av någon utan insikt i webbhotellsbranschen.

Månadsbeloppen är kostnaden inklusive moms för Företagspaketet respektive Företagspaketet Plus om man väljer årsvis fakturering. Om man väljer alternativet kvartalsvis fakturering för Företagspaketet är jämförelsekostnaden 169 kronor/månad. Man kan alltså inte välja att betala per månad på något av paketen, och enbart välja årsvis fakturering på Företagspaketet Plus. Om man ska räkna på en faktisk kostnad bör man använda faktiska belopp exklusive moms, eftersom momsen är den delen som staten tar och knappast kan räknas som en förlust för företaget. Man bör även använda det faktiska faktureringsbara beloppen och inte jämförelsesiffrorna. Det innebär att den beräkningsbara kostnaden för Företagspaketet är ungefär 1352 kronor/år och motsvarande för Företagspaketet Plus är 2400 kronor/år.

Varje kund kan ha flera webbhotellspaket hos Loopia eftersom paketen är begränsade till storlek (utrymme, trafik, databaser) även om man naturligtvis kan ha flera hemsidor samt domännamn i varje webbhotellspaket. Ett företag kan ha olika paket för olika konton, hemsidor och domännamn och är alltså inte låst till att använda Företagspaketet eller Företagspaketet Plus för alla konton. Loopia har också ett återförsäljarprogram som innebär att en återförsäljare är ansvarig för ett flertal andra kunder och oftast många webbhotellskonton. Skulle EN återförsäljare välja att  flytta från Loopia innebär det att många kunder och konton avslutas.

Loopia är ett av Sveriges största webbhotell, med mycket gott branschrykte samt kännetecknat av hög driftsäkerhet och pålitlighet. Det är tydligt att en kund enbart skulle byta från Loopia på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis större driftstörningepost eller Loopias hanterande av sina befintliga kunder. Hur Loopia hanterar kunderna (både informationsmässigt och upplevelsemässigt) är mycket viktigt, särskilt om man är känd för sin förstklassiga support och kundkontakt, och naturligtvis är det alltid en risk i när man agerar utan tydligt stöd i lagar och förordningar.

Tyst diplomati är det agerande som Loopia har valt hittills gällande varför de stängde ner Greenpeace kampanjsida och det är knappast att rekommendera när det gäller en bransch där man gärna röstar med fötterna eftersom det inte lockar kunderna att stanna.

Det finns även risken att Greenpeace väljer att stämma Loopia utifrån att nedstängningen saknade stöd i ingånget avtal (pdf) eftersom nedstängningen inte hade direkt stöd i lag (sidan är inte tydligt olaglig till sitt innehåll) eller var påkallat av myndighetsbeslut (Loopia stängde ner sidan innan domstolen beslutat det). Jag tänker dock bortse från den risken i min uträkning eftersom jag hoppas att både Greenpeace och Loopia fortsätter att vara vänner.

Som webbhotellbranschen fungerar kan företag med kampanjer och förbättrade rutiner normaltnyrekrytera eftersom branschen inte är mättad, men på grund av att situationen omtalas mellan presumtiva kunder är det rimligt att anta att det tar 2 år innan skadan är återhämtad. För beräkningens skull räknar vi på 1,5 år.

När man ser till hur stor kostnaden blir måste man alltså se hur många kunder som lämnar Loopia på grund av Nestes stämning eller som följd av Loopias agerande på grund av Nestes stämning. Loopia har inte berättat hur många privat- och företags-kunder de har och inte heller hur många olika paket som används, men de har tusentals återförsäljare samt tar hand om uppskattningvis över en halv miljon domännamn. Fördelningen mellan privat- och företags-kunder borde vara ungefär 50% och återförsäljare borde vara rimligtvis en mycket mindre siffra än antalet företagskunder. Om man antar att knappt en procent av antal företagskunder väljer att avsluta sina konton (oavsett om det är via att en återförsäljare flyttar eller på eget bevåg) borde det innebära att åtminstone hundra företagskonton och kanske så mycket som tusen företagskonton avslutats.

Den beräknade skadan borde alltså vara någonstans mellan 202’800 kronor och 2 miljoner kronor. Även lågt räknat täcks det knappt av Nestes underlagda pengar. Loopia som har de exakta kundsiffrorna (samt kanske fortfarande använder beräkningsverktyget jag tog fram åt dem)kan bestämma skadan mer exakt naturligtvis.


3 svar till “Neste räknar fel”

 1. När man ser till hur stor kostnaden blir måste man alltså se hur många kunder som lämnar Loopia på grund av Nestes stämning eller som följd av Loopias agerande på grund av Nestes stämning.

  Nestes stämning och Loopias agerande är formellt två helt skilda saker; jag hoppas du inser det? Jämförelsen mellan en möjlig förlust och det belopp Neste ställt som säkerhet är intressant, men huruvida den betyder något i praktiken beror ytterst på vilka slags förluster som den ställda säkerheten är avsedd att täcka.

  Jag var själv inne på samma tankegångar i min kommentar till ett tidigare inlägg, men jag vill alltså invända att Loopia knappast kan kräva ersättning för förlorade kunder till följd av Loopias eget agerande, om ens för några förlorade kunder överhuvudtaget (ja, utöver Greenpeace, då).

  Hur många kunder lämnar Loopia enbart därför att Neste stämmer Loopia i domstol? Knappt någon, skulle jag tro, utöver de som själva är rädda att drabbas av Nestes eller något annat företags vrede. En eventuell kundflykt torde i stället föranledas av Loopias undfallande hållning, och den har Neste inget ansvar för.

  Jag utgår från att Loopia bara förfogar över den ställda säkerheten i den mån domstolen beslutar, och domstolen måste naturligtvis beakta vad som föranlett de förluster Loopia vill hävda. Att Loopia i hastigheten kastat ut sin goodwill genom fönstret tillsammans med Greenpeace innebär inte att båda förlusterna får skrivas upp på samma konto och fakturan skickas till Neste.

  Den som räknat mest fel torde därför vara Loopia, inte Neste, och att det senare företaget glömt att räkna bort momsen samt missat att det rörde sig om årsvis fakturering torde vara en i sammanhanget försumbar detalj…

  • Är Loopias agerande självständigt i sin form från Nestes stämning? Hade Loopia agerat på att Neste hade skickat ärendet till dem direkt skulle jag helt hållit med dig, men eftersom de agerade på stämningen för att föregå ett domslut om interimistisk nedstängning för att därmed visa domstolen att de hanterar i all välmening anser jag att deras agerande är långt ifrån självständigt och därför bör räknas med i förlustberäkningen. Det är knappast så att det är oklart för en jurist att hot om vite kan få den hotade att agera innan sådan dom faktiskt faller.

   • I sak kan jag hålla med om din invändning, men eftersom det är domstolen som avgör när säkerheten får tas i anspråk så måste jag resonera med domstolens perspektiv för ögonen. Vi har två alternativ: Antingen fattade Loopia ett självständigt beslut att förekomma domstolen genom att stänga webbplatsen utan att det förelåg något sådant krav, eller så agerade Loopia på grund av ett reellt hot om allvarligare (ekonomiska) följder i den händelse webbplatsen inte stängdes omedelbart.

    1. Om Loopia fattade ett självständigt beslut, då kan inte Nestes stämning utgöra grund för några ersättningsanspråk beträffande följderna av detta beslut (kundflykten). Det var inte nödvändigt att förekomma domstolen, utan de rättsliga konsekvenserna hade blivit i princip desamma för Loopia oavsett när webbplatsen stängts.

    2. Om Loopia föranleddes att stänga webbplatsen för att begränsa den rättsliga skadan, så är detta inte skäl för någon annan av Loopias kunder än Greenpeace att överge Loopia. De förlorade kunderna kan inte förvänta sig förmånligare behandling av något annat företag i motsvarande situation, eftersom Loopia bara har fullgjort en rättslig skyldighet. Den eventuella kundflykten kan således inte förklaras av att Loopia fattat ett förhastat beslut, utan måste bero på något annat, varför Neste inte är skyldigt att ersätta Loopia för den förlusten.

    Domstolen kan ju inte gärna säga att stängningen var motiverad, men att kunderna hade anledning att förvänta sig ett annat agerande och Loopia därför måste kompenseras för förlusten av kunder som ställde orimliga krav…