Piratjägarlagen i praktiken – Jagar mellanhänder


IPRED, även kallad piratjägarlagen eller fildelningslagen är en allmänt använd, informell benämning på vissa förändringar i gällande lagar till skydd för immateriella rättigheter, som Sveriges riksdag röstade igenom den 25 februari 2009 och trädde i kraft 1 april samma år.

Jag fick besked om en stämning mot ett företag jag känner mycket väl som levererar en tjänst åt ett annat företag som jag känner mycket väl och jag fick rätt omgående tillgång till själva stämningen som inlämnats till Västmanlands tingsrätt. Målnumret är T2297-2 om du själv är intresserad av målet. Jag kommer dock att utelämna parternas namn i nedanstående avskrivning av hänsyn till pågående förhandling.

Sökandes namn har jag ersatt med just ”Sökanden”, Tjänsteleverantörens namn har jag ersatt med ”Svarande”, Ägaren till webbplatsen har jag ersatt med ”Intrångsgörande” och domäner, adresser, med mera har jag ersatt med rimliga neutrala ersättningar.

Följande inkom till Västmanlands Tingsrätt 2012-05-15.

Som ombud för sökande får vi med stöd av bifogad fullmakt ansöka om vitesförbud jämväl interimistiskt enligt 53 § URL enligt följande.

Yrkanden

 1. Sökande yrkar att tingsrätten enligt 53 b § första stycket URL, vid kraftverkande vite, meddelar förbud för Svaranden att medverka till exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten av ”Intrångsgörande Webbplatsen” genom att upplåta serverutrymme och genom att tillhandahålla Internetuppkoppling till den Intrångsgörande Webbplatsen.
 2. Sökande yrkar att tingsrätten enligt 53 b § andra stycket URL, vid kraftverkande vite, meddelar förbud enligt 1.1 för tiden intill dess målet slutligen har avgjorts eller att annat har beslutats (interimistiskt förbud).
 3. Sökande yrkar ersättning för rättegångskostnad med belopp som senare kommer att anges.

Grunder

Grunder för yrkandet under punkt 1.1

 1. Sökande är upphovsrättsinnehavare till webbplatsen som tillhandahålls via sökandens domänadress (”Sökandens Webbplats”). Till stöd för sökandens innehav av upphovsrätt inges kopior av Sökandens Webbplats, bilaga 1, samt registerutdrag från Whois, bilaga 2. Intrångsgöranden har framställt en kopia av Sökandens Webbplats genom att i all väsentlighet kopiera de bärande delarna av Sökandens Webbplats layout, färgval, placering av överlappande fotografier vilka bläddras fram på ett visst sätt och rubriktexter. Intrångsgöranden tillgängliggör denna kopia för allmänheten utan medgivande från Sökande via Intrångsgörandens domänadress. Härigenom begår Intrångsgöranden intrång i Sökandens upphovsrätt.
 2. Svaranden tillhandahåller serverutrymme för lagring av den Intrångsgörande Webbplatsen samt tillhandahåller Internettjänster som gör den Intrångsgörande Webbplatsen tillgänglig på Internet. Svarande medverkar därmed till de upphovsrättsintrång som Intrångsgöranden begår med hjälp av Svarandens tjänster.

Grunder för yrkandet under punkt 1.2

 1. Sannolika skäl för intrång (olovlig exemplarframställning och olovlig tillgängliggörande för allmänheten) föreligger. Detta intrång fortgår kontinuerligt och det kan skäligen befaras att Svarande genom att medverka till fortsatt exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten förringar värdet av upphovsrätten till Sökandens Webbplats.

Omständigheter, intrånget och Svarandens medverkan till detta

 1. Sökanden har investerat mycket stora belopp i utformningen av Sökandens Webbplats med dess unika layout och innehåll. Eftersom layout och innehåll, till exempel rubriker, är ett resultat av upphovsmannens personliga skapande insats som har erforderlig särprägel åtnjuter Sökandens Webbplats upphovsrättsligt skydd. Sökanden är innehavare till upphovsrätten.
 2. Därtill är Sökanden ett bolag vars aktier handlas på börs, vilket innebär att bolaget har en skyldighet att lämna marknaden, dvs. marknaden utförlig information om sin verksamhet. Publiceringen av information på webbplatsen är en viktig del av att fullfölja denna skyldighet.
 3. Infosec-direktivet, som anger harmoniserade rättsliga ramar för upphovsrätt och närstående rättigheter och som söker skapa ett effektivt och strikt system för skydd av upphovsrätten och närstående rättigheter (se skäl 11), har i Sverige implementerats genom ändringar i URL.
 4. Intrångsgöranden har framställt en kopia av Sökandens Webbplats genom att i all väsentlighet kopiera de bärande delarna av Sökandens Webbplats layout, färgval, placering av överlappande fotografier vilka bläddras fram på ett visst sätt och rubriktexter.
 5. Intrångsgöranden har ett uppenbart opinionsbildande syfte med tillgängliggörandet av den Intrångsgörande Webbplatsen. Fråga uppstår därför om deras kopiering av Sökandens Webbplats skulle falla utanför Sökandens ensamrätt.
 6. Parodier och travestier har ibland betraktats som självständiga verk som faller utanför upphovsrättsskyddet för orginalverket, till exempel då någon genom att förvränga ett känt verk till form eller innehåll åstakommer en produkt, vilket framstår som avsedd för att skapa komisk effekt som är helt främmande för orginalverket (NJA 2005 s. 905). Den Intrångsgörande Webbplatsen åstadkommer emellertid inte någon komisk eller förlöjligande effekt av det slag traverstier och parodier eftersträvar. Intrångsgörandens avsikt med att kopiera Sökandens Webbplats är istället att väcka en miljödebatt, dvs. en politisk debatt. Politisk propaganda kan inte medföra att skyddet för upphovsrätten inskränks (NJA 1975 s. 679). Intrångsgörandens oauktoriserade eftergörande utgör därför upphovsrättsintrång.
 7. Svaranden är ett företag verksamt som tjänsteleverantör av webbhotell och domännamn. Svaranden fungerar av allt att döma som webbhotell för den Intrångsgörande Webbplatsen, vilket innebär att Svaranden tillhandahåller serverutrymme för lagring av den Intrångsgörande Webbplatsen (hosting).
 8. Under alla förhållanden tillhandahåller Svaranden Internetuppkoppling till den Intrångsgörande Webbplatsen. För att en webbplats såsom den Intrångsgörande Webbplatsen ska kunna vara tillgänglig krävs nämligen att en Internettjänsteleverantör kopplar upp webbplatsen mot andra Internetanvändares datorer. För att kunna ha kontakt med Internet och kommunicera med andra datorer måste en dator, ha tilldelats en IP-adress. IP-adressen är ett identifikationsnummer som är unikt för varje dator och möjliggör för datorn att skicka och ta emot information via Internet. IP-adresser tilldelas normalt av användarens Internettjänsteleverantör ur en nummerföljd som i sin tur har tilldelats Internettjänsteleverantören. Inom Europa måste Internettjänsteleverantören ansöka om en sådan nummerföljd. Tilldelning och registrering på denna högre nivå sköts av RIPE NCC.
 9. Svaranden tillhandahåller inte bara lagringsutrymme för innehållet på den Intrångsgörande Webbplatsen. Svaranden är även en Internettjänsteleverantör, dvs. tillhandahåller själva uppkopplingen till Internet. De IP-adresser som Svaranden har tilldelats av RIPE NCC och därmed kontrollerar och förvaltar är inom intervallet 194.9.94.0 – 194.9.95.255, bilaga 7. IP-adressen för den Intrångsgörande Webbplatsen är 194.9.94.213, bilaga 5 och 6, och är alltså kontrollerad och förvaltad av Svaranden.
 10. Genom att Svaranden upplåter serverutrymme åt den Intrångsgörande Webbplatsen och genom att Svaranden gör den Intrångsgörande Webbplatsen tillgänglig för allmänheten via Intrångsgörandens domänadress medverkar Svaranden till Intrångsgörandens intrång i upphovsrätten till Sökandens Webbplats i strid med 53 § URL.
 11. Svaranden har genom brev, bilaga 9, informerats om att deras tjänster används för medverkan till upphovsrättsintrång och trots detta har Svaranden inte vidtagit några åtgärder för att intrången ska upphöra.

Utveckling av grunderna för vitesförbud

 1. Enligt 53 b § URL får domstolen vid vite förbjuda den som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär intrång eller överträdelse som avses i 53 § att fortsätta med åtgärden. Medverkar till en gärning gör enligt 23 kap 4 § brottsbalken den som främjat en gärning genom råd eller dåd. I samband med att Infosec-direktivet implementerades i svensk rätt framhölls i denna del ”att medverkansansvaret i svensk rätt är tämligen långtgående”.
 2. I Infosec-direktivets artikel 18 (3), som avser möjligheten att begära förläggande mot mellanhänder, föreskrivs att medlemsstaterna ska se till att rättsinnehavare har möjlighet att, om så erfordras, begära ett förläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller i en närstående rättighet. I skäl 59 anges syftet med bestämmelsen:

  ”I synnerhet i den digitala miljön kan de tjänster som mellanhänder erbjuder i ökande grad utnyttjas av en tredje part för att göra intrång. I många fall är det dessa mellanhänder som har de stora möjligheterna att sätta stopp för sådant intrång. Utan att andra tillgängliga sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder påverkas bör rättsinnehavare därför ha möjlighet att begära ett förläggande mot en mellanhand som i ett nät förmedlar en tredje mans intrång i ett skyddat verk eller annat alster i ett nät. Denna möjlighet bör finnas tillgänglig även i sådana fall då de åtgärder som mellanhanden vidtar är undantagna enligt artikel 5. Villkoren och bestämmelserna för ett föreläggande av detta slag bör medlemsländerna själva bestämma om i sin nationella lagstiftning.”

 3. I propositionen som behandlar implementeringen av Infosec-direktivet konstaterades att gällande svenska regler var tillräckliga för att uppfylla direktivets krav och några lagändringar föreslogs därför inte. Att gällande bestämmelser uppfyller kraven i Infosec-direktivets artikel 8 (3) innebär alltså att mellanhänder kan åläggas medverkansansvar.
 4. I sammanhanget ska även poängteras vad som stadgas i E-handelsdirektivets artikel 14 (3). Enligt artikel 14 (3) ska reglerna som begränsningar mellanhänders ansvar inte påverka möjligheten för en domstol att i enlighet med medlemsstaternas rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse. I E-handelsdirektivet anges i skäl 45 att:

  ”De begränsningar av tjänstelevererande mellanhänders ansvar som fastställs i detta direktiv påverkar inte möjligheten till olika föreläggande. Sådana förelägganden kan särskilt bestå av avgöranden från domstolar eller administrativa myndigheter som kräver att alla överträdelser skall upphöra eller förhindras, inbegripet att olaglig information avlägsnas eller görs oåtkomligt.”

 5. I motivet uttalade regeringen också att:

  ”Möjligheten att ingripa [med vitesförbud] finns alltså även om mellanhanden sedan inte kan göras ansvarig på grund av att de subjektiva kraven för straffrättsligt ansvar (uppsåt och grov oaktsamhet) inte är uppfyllda, eller på grund av att reglerna om ansvarsfrihet avseende skadestånd, sanktionsavgifter och straff i 16-19 §§ lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster är tillämpliga.”

 6. För att vitesförbud ska meddelas mot den som medverkar till upphovsrättsintrång räcker det att medverkan till intrång föreligger i objektiv mening. Det krävs alltså inte att mellanhandens medverkan skett av oaktsamhet eller uppsåtligen.
 7. I förarbetena som behandlar implementeringen av Infosec-direktivet framhålls att själva bedrivandet av leverantörsverksamhet normalt inte torde vara tillräckligt för att en mellanhand ska kunna hållas ansvarig (ens i objektivt hänseende) för att ha främjat olovlig överföring av upphovsrättsligt skyddat material till allmänheten eller olovlig exemplarframställning. Vidare sägs att eftersom det inte torde finnas någon generell skyldighet för den som vidarebefordrar information att undersöka informationens innehåll bör som regel inte heller mellanhandens underlåtenhet att kontrollera om det förekommer intrångsmaterial i verksamheten anses utgöra ett främjande i det nu aktuella hänseendet. Situationen blir emellertid en annan om mellanhanden har vetskap om eller åtminstone har fått konkreta indikationer på att serverutrymmet används för upphovsrättsintrång.
 8. I nämnda proposition framhålls följande som exempel på när medverkansansvar (i objektiv mening) är förhanden och då det finns möjlighet att ingripa mot mellanhanden med ett vitesförbud enligt 53 b § URL:

  ”Ett exempel på en situation där medverkansansvar (i vart fall i objektivt hänseende) kan aktualiseras är när intrångsgöranden har träffat avtal med mellanhanden om rätt till att utnyttja dennes serverutrymme och mellanhanden därefter har fått konkreta indikationer på att serverutrymmet används på ett annat sätt som innebär upphovsrättsintrång.”

 9. Sökanden har tillställt Svaranden två skrivelser, bilaga 9, enligt vilka Svaranden har informerats om att deras tjänster används av Intrångsgöranden för att begå olovlig exemplarframställning och olovligt tillgängliggörande för allmänheten. Härigenom har Svaranden fått kännedom om eller i vart fall konkreta indikationer på att Svarandens tjänster används på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång. Vidare har Svaranden utan orimliga uppoffringar haft möjlighet att avbryta trafiken till och från den Intrångsgörande Webbplatsen och ”ta bort” den Intrångsgörande Webbplatsen från sin server. Trots detta har Svaranden inte vidtagit några åtgärder för att förhindra intrånget. Svarandet medverkar således till upphovsrättsintrång (i vart fall i objektivt hänseende) som Intrångsgöranden begår med hjälp av Svarandens tjänster. Därmed är förutsättningarna för ett ingripande enligt 53 b § URL uppfyllda.

Närmare om det interimistiska vitesförbudet

 1. Av 53 b § andra stycket URL följer att om sökanden visar sannolika skäl för sin talan och det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta med åtgärden, eller medverkan till den, förringar värdet av sökandens ensamrätt, får domstolen meddela ett interimistiskt vitesförbud.
 2. Som angivet ovan föreligger det objektivt sett en intrångssituation.
 3. Svaranden har inte vidtagit några åtgärder för att förhindra intrång trots att Svaranden vid flera tillfällen informerats om att intrång pågår genom användningen av Svarandens tjänster. Således föreligger sannolika skäl för att Svaranden medverkar till upphovsrättsintrång genom att tillhandahålla serverutrymme och genom att tillhandahålla Internetuppkoppling till den Intrångsgörande Webbplatsen.
 4. Utöver kravet på sannolika skäl förutsätter ett interimistiskt förbud att det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta med sitt handlande förringar värdet av kärandens ensamrätt. Såsom det uttrycks i Henry Olsson Upphovsrättslagstiftningen, En kommentar, ”torde [detta] i de flesta fall vara ganska lätt att fastställa, eftersom de allra flesta upphovsrättsintrång förringar värdet av upphovsrätten till de verk som det gäller.”
 5. Intrånget i Sökandens ensamrätt pågår vilket innebär att Sökanden kontinuerligt skadas så länge Svaranden fortsätter tillhandahålla sina tjänster till Intrångsgöranden. Sökanden har gjort mycket stora investeringar i sin webbplats, investeringar som undermineras på grund av den pågående exemplarframställningen och tillgängliggörandet för allmänheten. Svarandens medverkan till upphovsrättsintrång förringar således på ett påtagligt sätt värdet av Sökandens upphovsrätt.
 6. Sökandens intresse av att få stopp på intrånget väger över de nackdelar som ett interimistiskt vitesförbud innebär för Svaranden. Den enda skada Svaranden kan komma att orsakas, om de förbjuds tillhandahålla sina hostingtjänster till Intrångsgöranden, är uteblivna inkomster om 141 kronor/månad alternativt 250 kronor/månad från Intrångsgöranden, bilaga 11. Ett interimistiskt vitesförbud mot Svaranden är således en proportionerlig åtgärd.

Bevisning

Sökanden åberopar för närvarande följande bevis.

 1. Utdrag från Sökandens Webbplats, bilaga 1, till styrkande av att Sökandens Webbplats omfattas av upphovsrätt och att upphovsrätten tillkommer Sökanden.
 2. Utdrag från Whois avseende innehavare av Sökandens domänadress, bilaga 2, till styrkande av att Sökanden är innehavare av Sökandens Webbplats.
 3. Utdrag från Whois avseende innehavare av Intrångsgörarens domänadress, bilaga 3, till styrkande av att Intrångsgöranden är innehavare av den Intrångsgörande Webbplatsen samt att den Intrångsgörande Webbplatsen skapades den 19 mars 2012.
 4. Utdrag från den Intrångsgörande Webbplatsen, bilaga 4, till styrkande av att den Intrångsgörande Webbplatsen är tillgänglig för allmänheten och gör intrång i upphovsrätten till Sökandens Webbplats.
 5. Utskrift från http://network-tools.com, bilaga 5, Utskrift från http://www.domaintools.com/, bilaga 6, Utskrift från http://www.ripe.net/, bilaga 7, Utskrift från Svarandens Webbplats, bilaga 8, allt till styrkande att Svaranden upplåter lagringsutrymme för innehållet på den Intrångsgörande Webbplatsen och tillgängligör den Intrångsgörande Webbplatsen för allmänheten.
 6. Brev till Svaranden, bilaga 9, till styrkande av att Svaranden är medveten om att den Intrångsgörande Webbplatsen är olaglig och att det pågår olovlig exemplarframställning och olovlig tillgängliggörande för allmänheten med hjälp av Svarandens tjänster.
 7. E-post från Svaranden, bilaga 10, till styrkanden att Svaranden inte avser att vidta några åtgärder för att stoppa de pågående upphovsrättsintrången.
 8. Utdrag från Svarandens Webbplats, bilaga 11, till styrkande av att den enda skada Svaranden kan komma att orsakas om de förbjuds tillhandahålla sina tjänster till Intrångsgöraren uppgår till 141 kronor/månad alternativ 250 kronor/månad utgörande uteblivna inkomster från Intrångsgöraren.

Säkerhet

 1. Till säkerhet för den skada som Svaranden kan lida har en bankgaranti om 100 000 kronor utställts. Denna torde mer än väl täcka den skada som Svaranden skulle kunna lida på grund av ett förbud.

Handläggning

 1. Ansökningsavgift om 450 kronor har den 15 maj satts in på tingsrättens PlusGiro-konto för ansökningsavgifter.

Undertecknat av ombudet

Övriga bilagor

Rättegångsfullmakt
Registreringsbevis för Sökande
Registreringsbevis för Svarande
Bankgaranti


6 svar till “Piratjägarlagen i praktiken – Jagar mellanhänder”