Piratpartiets motion A14


Det är sluttimmarna på vårmötets andra voteringsomgång. Jag hade tänkt att gå igenom alla motioner ytterligare en gång, för att se vad statusen är, men jag har inte tiden till det. Jag skrev en kommentar till motion A14 den 26e april när jag var i Auckland, Nya Zeeland som jag tänkte delge mina läsare.

Motionen för fram intressanta påståenden som fungerar utmärkt som diskussionsunderlag, eftersom det är ett visst problem att mötesordningen inte är tydlig. Men den föreslagna texten innehåller en hel del av vad jag anser är slamkrypare… i det avseendet att det påverkar mer än vad det ser ut i första anblicken.

1. GENERELLT
Ärenden delas upp i ordningsfrågor, sakfrågor och personval. Med sakfrågor avses motioner, propositioner, avrapportering från förtroendevalda och ansvarsfrihetsfrågor. Med personval avses alla val av person till förtroendepost i partiet och för mötet. Med ordningsfråga menas allt annat. Samtliga ärenden ska kunna diskuteras så att minst alla medlemmar med rösträtt ska kunna delta i diskussionen.

Under ”1. Generellt” definieras begreppen ordningsfråga, sakfråga och personval… Men definitionen frångår den praxis som är i partiet när det gäller dessa begrepp. Och särskilt påverkar förslaget vad det är för val som tillhandahålls på medlemsmöten. Hittills har vi nämligen valt grupp, och aldrig enskilda individer. När vi väljer till styrelse, mötespresidie, revisor (med ersättare), valberedning eller annat väljer vi på föreslagna listor. Det har aldrig varit några personval som sker. Att definiera begreppen som Rick föreslår innebär alltså att man ändrar på befintlig praxis, utan att nödvändig stadgeändring och medlemsförankring sker. Och det rekommenderar jag verkligen inte. Tillägg: Under vårmötet har vi faktiskt personval på ett litet annorlunda sätt, genom att varje medlem kan rösta på flera olika kandidater utan inbördes ordning.

2. RÖSTRÄKNING OCH INTEGRITETSKRAV
I ordningsfråga och sakfråga sker alltid rösträkning. Presidiet får välja att, på begäran och/eller som ordningsfråga, göra individuell röstredovisning. Vid röstredovisning ska hänsyn tas till att vårt medlemsregister ska hållas hemligt. Det ska alltså inte gå att se för en utomstående att en viss individ haft rösträtt på Piratpartiets medlemsmöte.

Personval ska vara anonyma så att ingen, inte ens tekniska administratörer eller mötespresidiet, ska kunna spåra vem som röstat på vem.

Under ”2. Rösträkning och integritetskrav” ser allt bra och fint ut, om man undviker formuleringen ”utomstående att en viss individ haft rösträtt på Piratpartiets medlemsmöte”. Formuleringen påverkar nämligen öppenheten på forumet. Piratpartiet har hela tiden förordat öppenhet, och alla är välkomna att läsa våra diskussioner. Men i och med att det är stadgar att alla som varit medlem i över två månader har rösträtt på medlemsmötet är det relativt enkelt att ta reda på vilka bland forumanvändarna som har haft rösträtt, och det är också enkelt att ta reda på vilka nominerade som gömmer sig bakom vilket forumnamn. Det går alltså hyffsat enkelt att ta reda på om en viss nominerad/individ haft rösträtt. För att hindra det måste vi antingen anonymisera de nominerade och vilka forumanvändare som är medlemmar, eller stänga hela vårt forum för utomstående. Det rekommenderar jag inte.

3. DELTAGANDE OCH ÖVERSIKT
Mötets utformning ska ske för att maximera deltagande och överskådlighet. Särskilt fokus ska läggas på att även medlemmar som normalt inte är engagerade som aktivister eller funktionärer ska kunna delta i medlemsmötet.
Mötespresidiet bör tidigt, under eller före mötet, anslå en tidplan för hela mötet där det särskilt framgår när vilka voteringar sker.

Under ”3. DELTAGANDE OCH ÖVERSIKT” ges mötespresidiet uppgifter som verkar mer styrelse-inriktade genom sin fokusering av att maximera deltagande och överskådlighet. Diskussionsunderlag är bra, men jag föreslår att det är styrelsen som får det i uppdrag.

3.1 VOTERING OM MOTIONER, PROPOSITIONER
Votering om alla motioner och propositioner sker i exakt två steg. I första steget voteras samtidigt om alla ändringsmotioner. I andra steget voteras samtidigt om alla motioner och propositioner efter införda ändringar.
I det fall flera ändringar bifalls till en motion där ändringarna ligger i konflikt med varandra, tar den med högst bifallsprocent företräde där konflikt föreligger. I händelse att bifallna ändringsmotioner i konflikt har samma bifallsprocent, tar den som först lämnades in företräde.
Mötespresidiet ansvarar för att föra in bifallna ändringar mellan de två stegen. Där konflikt har rådit mellan ändringar bör detta markeras med en notering från mötespresidiet.
I det fall flera motioner bifalls som ligger i konflikt med varandra, sker samma konfliktlösningsmekanism som vid ändringsförslag.

Under ”3.1” definieras mötesordning på ett sätt som inte är tillrådigt. När first-come-first-serve gäller vid förslag är det knappast genomtänkta beslut som genomförs, ens om det är som undantagsregel.

3.2 VOTERINGSLISTOR
För att öka mötesdeltagandet kan alla medlemmar lämna röstningslista (”voteringslista”) i samtliga ärenden. Detta är en offentlig rekommendation från medlemmen om hur andra kan rösta. En voteringslista märks med medlemmens namn samt en frivillig etikett.
Alla medlemmar kan välja mellan att följa ingen rekommendation alls, styrelsens rekommendationer, eller en valfri medlems rekommendationer vid röstning. Detta kan ske genom att rekommendation visas i anslutning till röstningen, visas och är förvald så att medlemmen därefter kan gå igenom och ändra efter önskemål, eller väljs direkt. Detta avgör den röstande medlemmen. Tekniska lösningar ska göra det så enkelt som möjligt att välja någon av dessa. I den händelse tekniska lösningar inte tillåter alla dessa valmöjligheter får ett senare alternativ i denna lista inte ersätta ett tidigare.

Stycket ”3.2 Voteringslistor” föreslår att helt nytt förfarande, där man erbjuder motsvarande förvalda blanketter åt de röstande… Det är visserligen inte ett carté blanc, men innebär att makt koncentreras och utnyttjas på ett icke helt demokratiskt sätt. Jag skulle snarare förorda att man fokuserar på att göra valen MER demokratiska och ser till att fler kan medverka på lika villkor. Om man vill ha ett ombudsröstningssystem ska det vara klart och tydligt att det är ett sådant system man har och inte försöka koncentrera makten till ett fåtal individer genom konstigt formulerade regler.

3.3 STYRELSENS YTTRANDEN OCH VOTERINGSLISTA
Styrelsen ska lämna yttrande till samtliga motioner tillsammans med voteringslista. Dessa yttranden ska synas i direkt anslutning till motionens text och att-satser. Styrelsens voteringslistor har en särställning gentemot medlemmars dito.

Stycket ”3.3 STYRELSENS YTTRANDEN” anger att styrelsens rekommendationer ska ha en definierad särställning. Att styrelsen har en särställning är svårt att frångå, men det betyder inte att den behöver stärkas ytterligare. I själva verket brukar man som föreningspraxis försöka förminska styrelsens maktfördel i de regler för att se till att röstandet blir så demokratisk som möjligt.

3.4. PERSONVAL
Personval sker individbaserat med en Condorcetrankande metod, ett personval per sorts förtroendepost. Om flera personer ska väljas till en sorts förtroendepost, till exempel styrelseledamöter, rankas alla kandidater till denna sorts förtroendepost samtidigt och de högst rankade tillträder de tillgängliga platserna.
Valberedningens uppgift i detta är att leta fram och nominera lämpliga kandidater för mötet att ta ställning till. Valberedningen bör i och med detta föreslå fler lämpliga kandidater än vad som ska tillsättas.
Val till varje sorts förtroendepost sker på en voteringssida, eller om det kan göras överskådligt och lättanvänt, på en kombinerad voteringssida.

Gällande ”3.4. PERSONVAL” anges det att personval måste ske med en viss förutbestämd rankningsalgoritm som är minst sagt kontroversiell i och med att vi redan använt en version av den (Condorcet/Schultze) tidigare och styrelsen fick massiv kritik på grund av det. Det är dessutom oklart till vad det finns för grund för partiet att byta från det befintliga 1 röst per röstande och majoritetsbeslut som vi har både som praxis på möten och stadgat. Mer öppen diskussion och klargörande argumentation efterfrågas här. Det är absolut inte något som ska tas beslut på som del i en annan drös med text…

4. TEKNIK
Partiledningen tillhandahåller teknik för att genomföra mötet till mötespresidiet på uppdrag av partistyrelsen, enligt stadgar 4.2.2 och 4.8.7. Detta ska tolkas som att mötespresidiet och medlemsmötet skall använda den teknik som partiledningen tillhandahåller och anvisar för att genomföra medlemsmöte på uppdrag av partistyrelsen, även i fall då sådan anvisad teknik etablerar detaljer i mötesordning som inte regleras i detta dokument. Mötespresidiet bör dock söka lösa sådana begränsningar i samråd med partiledningen i god tid före medlemsmöte.

Gällande ”4. Teknik” verkar Rick ha missuppfattat mötets roll som högsta beslutande organ… Åtminstone verkar texten vilja lägga in en möjlighet för partiledningen att skjuta in egendefinierade regler (exempelvis gällande vilka som kan rösta och på vilket sätt det ska röstas) genom att helt enkelt ändra mötesplatformen tekniskt. Det är knappast särskilt demokratiskt. Mötet ska naturligtvis vara överordnat styrelsen när det gäller hur mötet ska genomföras, och partiledningen ska helt enkelt tillhandahålla det som mötet anser sig behöva. Det är också vad som är stadgar.

Det finns massor man kan utveckla kring motionen. Det är som jag inledningsvis ett intressant och väldigt kontroversiellt förslag som innehåller många aspekter som man skulle kunna diskutera i timmar. Varje kommentar ovanför är skäl nog för mig att vilja avslå motionen.

Torbjörn Wester skriver mer utförligt kring motionen och ger fler argument till varför man bör avslå motionen och avslutar med: ”Sätt dig in i frågan! Läs igenom de 9 stadgeförändringarna (“stadgetolkningarna”) i motion A14. Gör ett informerat val. Själv har jag röstat AVSLAG.”

Relaterat är också Full Mental Straightjackets blogginlägg Keep It Simple Stupid! och en kommentar om Condorcet som avhandlar Condorcet som röstningsalgoritm.

Pingat på Intressant.


3 svar till “Piratpartiets motion A14”

  1. Jisses, sådana här enorma textmassor som du åstadkommer gör oss gräsrötter inte översvallande mottagliga för vad det är du försöker få fram.

    Det som inte går att motivera i några få rader text är inte värt att läsa.