Radiotjänst dissar teknikdiskussioner


”Enkelt uttryckt menar lagstiftaren att en tv-sändning över internet med den definitionen är att jämställa med traditionell broadcastteknik. Man använder inte den tekniska definitionen av utsändning eller vidaresändning utan man fokuserar på vem som startar sändningen.” – VD CARL-GUSTAV JOHANSSON SvD 7 mars 2013

VDn på Radiotjänst i Kiruna AB har naturligtvis rätt i att lagstiftarens intentioner har varit att göra lagen om Radio- och TV-avgift teknikneutral. Dock har lagstiftaren också varit lika tydlig med att definitionen av tv-mottagare ska vara en apparat som är AVSEDD för att ta emot TV-utsändningar (oavsett teknik). För att avgöra om något är avsedd att kunna ta emot TV-utsändningar måste man gå in på en teknikdiskussion för att förstå skillnaden mellan att en utrustning är AVSEDD för att ta emot TV-utsändningar eller enbart har en teoretisk möjlighet ATT ta emot TV-utsändningar.

Radiotjänst har gjort, enligt mig, en feltolkning och tycker att enbart två tekniska aspekter ska behövas för att avgöra om ett hushåll ska krävas på licensavgift, utöver om hushållet har Tv. Hushållet ska åtminstone ibland ha tillgång till Internet samt att det ska finnas någon apparat som har teoretisk möjlighet att spela upp TV-utsändningar. Båda är baserat på en oförståelse hur tekniken faktiskt fungerar.

En dator som inte har flash installerat kan inte se Tv-utsändningar från Svt oavsett om det finns Internet eller ej, för Adobe Flash är ett krav för att kunna titta på webbsändningar från Svt. En smartphone med begränsad datortrafik har inte heller någon större möjlighet att kolla på Tv.

Carl-Gustav Johansson hänvisar till proposition 2005/06:112 sid 91, 89/552/EEG det så kallade AV-direktivet, SOU 2008:116 sid 184-190, proposition 2009/10:115 sid 106-108

Proposition 2005/06:112 inför definitionen av Tv-mottagare som ”En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål.”. Propositionen har också med en utvidgad förklaring som visar på att de inte helt förstår den skillnad som professor Gunnar Karlsson påtalar i sin artikel.

TV-utsändning i marknätet eller via satellit sker trådlöst genom radiovågor som sänds ut från sändare och tas emot med antenn. Sändningar via kabel (kabel-TV eller IP-TV) består av ljuspulser eller elektromagnetiska signaler (beroende på vilken slags kabel signalen går i) och tas emot av det enskilda hushållet genom att kabeln är ansluten till fastigheten. Skillnaden mellan analog och digital utsändning kan mycket förenklat beskrivas som att vid analog utsändning representeras ljud och bild av en vågrörelse medan de vid digital utsändning representeras som en följd av ”ettor och nollor”. – Prop 2005/06:112 sid 87

Senare i propositionen 2005/06 förstår man att lagstiftaren enbart haft tillgång till teoretisk dokumentation om vad IP-TV innebär samt dess tekniska lösning. Det kan förklara att de gör en sådan förenkling. Jag själv arbetade med bland annat IP-TV (triple-play/quad-play/multi-play-leverans i stadsnät) några år innan utredningen påbörjades och håller inte med om den jämförelsen mellan rundradiosändning och någon IP-relaterad teknik. Som professor Gunnar Karlsson skriver ”Internet stöder inte utsändning: Data sänds enbart på begäran och når endast den mottagare som begärt det, ingen annan.”.

AV-direktivet, 89/552/EEG, är inte direkt applicerbart i Sverige och SOU 2008:116 är enbart utredningen som resulterar i prop. 2009/10:115 och som bland annat tar hänsyn till AV-direktivet. AV-direktivet går inte in på detaljen om Tv-mottagare utan fokuserar på att alla inom medlemstaterna ska ha tillgång till Tv-utsändningar från alla medlemstater oavsett i vilken medlemstat de befinner sig: ”Fördraget föreskriver fri rörlighet för alla tjänster som normalt tillhandahålls mot betalning, utan inskränkning på grund av kulturellt eller annat innehåll och utan begränsning för medborgare i medlemsstaterna som är etablerade i ett annat EG-land än det för vilken tjänsterna är avsedda.”

Radiotjänsts VD Carl-Gustav Johansson hänvisar också till proposition 2009/10:115 som dock inte direkt tar upp någon definition av Tv-mottagare. Närmast kommer man med följande formulering.

Begreppen ljudradio- och tv-program definieras inte närmare i lagen, men bör enligt motiven till radio- och TV-lagen bestämmas utifrån det allmänna språkbruket och behovet av att reglera denna typ av verksamhet. Lagens tillämpningsområde är inte beroende av vilken teknik som används (prop. 1995/96:160 s. 65). Tv- eller radiosändningar som tas emot i en annan apparat än den traditionella tv- eller radioapparaten kan därför, om sändningarna i övrigt uppfyller kraven för att omfattas av lagen, utgöra ett ljudradio- eller tv-program. Det innebär att även program som tas emot i t.ex. en dator eller en mobiltelefon kan omfattas av radio- och TV-lagen. – Prop. 2009/10:115 sid 106-107

Huvudelen är ”kan omfattas” eftersom AV-utredningen inte på något sätt gör något resonemang om sådan utrustning ska anses vara Tv-mottagare och ger heller inte något förslag till tolkning. AV-utredningen lämnar den frågeställningen helt obesvarat.

Vi måste kunna diskutera tekniken för att kunna göra någon vettig uttolkning av lagen. Vi måste också diskutera syftet med lagen samt Tv-avgiften. Oavsett om lagen är teknikneutral eller ej.

Radiotjänst är ute på hal is och Radiotjänst styrelse borde rätta till deras ledning innan det är försent. Tydligen är dock styrelsen lamslagen och ordföranden, som för någon månad sedan lovade att Radiotjänst inte skulle gå efter surfplattor, har nu ändrat sig.


14 svar till “Radiotjänst dissar teknikdiskussioner”

 1. Det börjar föras en diskussion om VDn är tillsatt endast för att köra Radiotjänst förtroende i botten. Att man vetat om hans hårdföra linje och man därför låtit honom ta jobbet i visshet om att han skulle reta upp halva svenska folket och en hel hög med politiker. Kulturministern vägrar uttala sig. Eva Hamilton håller tyst.

  Varför föll skattealternativet när det var uppe? De flesta var överens. Nu lär fler sälla sig till skaran av motståndare till Radiotjänst. När alla ändå måste betala kan vi lika bra lägga ner tänker de. Smart kupp!

  • Jag tror inte att VDn är tillsatt för att stänga ner Radiotjänst, snarare vill VDn visa att Radiotjänst kan dra in mer pengar med befintlig lagstiftning för att undvika att avgiften läggs på skatten.

   Det är Anders Borg samt Moderaterna som är orsaken till att skatteförslaget inte blev av. Det skulle se dåligt ut för deras jobbskatteavdrag om de samtidigt ökar skatten även om det rent praktiskt är en minskning av konsumenternas utgifter.

 2. Jag antar att ”Vänster Wiki” ovan syftar på det resonemang som förs av Axel Björklund i DN. Han verkar mena att grundfelet är att SVT har börjat lägga ut hela programutbudet på nätet. I och med det förvandlar man licensmodellen från något som trots allt fungerar, och som Björklund verkar vilja försvara, till ett val mellan pest eller kolera. Antingen jagar man datorägarna och får en massa tidigare hederliga människor att börja fuska och ljuga, eller så jagar man dem inte och då riskerar man att de som har en vanlig TV inte heller vill betala. Det är inte Radiotjänsts fel att den situationen har uppstått, men det är deras fel att de väljer pesten när de kunde valt koleran. Jag delar inte hans uppfattning om lösningen, att sluta sända SVT på nätet, jag ser hellre att det läggs på skatten. Men det senare kräver tyvärr lagstiftning.

 3. Emanuel Karlsten i DN påstår nu att det är Kulturdepartementet som ligger bakom Radiotjänsts aggressiva attityd, och att de egentligen hade velat ligga lågt. Tro det, den som vill.

 4. Vet du Emil om Radiotjänst lyder under offentlighetsprincipen, eller gör aktiebolagskonstruktionen att de kan undandra sig insyn från allmänheten?

 5. Hur är det med tekniken, egentligen? På sid 91-92 i proposition 2005/06:112 står att Video on Demand inte är TV-utsändning, men IP multicast eller IP broadcast kan vara det. Enligt Wikipedia är SVT Play en VoD tjänst och inte baserad på IP multicast (eller broadcast). Stämmer det här borde det vara solklart. Vem kan bena ut hur tekniken verkligen fungerar?

  • Kunniga tekniker kan bena ut skillnaden, det är dock något som saknas bland både lagstiftare och i förvaltningsdomstolen.
   För mig (som är tekniker) är SVT Play en given Video on Demand-tjänst eftersom man väljer vilka program man vill titta på. Jag kommer att utveckla det vidare i en senare bloggpost.