Sammanfattning av TPB-målet (domskäl)


Tingsrätten börjar med att sammanfatta vad ansvar vid brott mot upphovsrättsbrott innebär:

Enligt 53 § upphovsrättslagen ska den som gör intrång i upphovsrätten dömas till böter eller fängelse högst två år under förutsättning att intrånget skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. … Av 53 § femte stycket upphovsrättslagen framgår att för försök eller förberedelse till brott mot upphovsrättslagen ska dömas till ansvar i enlighet med 23 kap. brottsbalken. … 23 kap. 4 § brottsbalken lägger fast att ansvar även ska dömas den som främjat gärningen med råd eller dåd. (1)

De beskriver också förenklat hur tillgängliggörandet går till:

För att ladda upp och lagra en torrentfil hade den datoranvändare som önskade tillhandahålla en fil (ursprungsseedern) en kopia av filen (huvudfilen) på sin hårddisk. En torrentfil, hänvisande till huvudfilen, producerades genom att använda en särskild programvara, avsedd för att skapa torrentfiler. … Den skapade torrentfilen innehöll information om huvudfilen, bland annat hur många logiska delar som huvudfilen delats upp i samt filens hashsumma. … Seedern inkluderade ofta viss ytterligare information i torrentfilen, bland annat en hänvisning till webbadressen till en eller flera trackers. Trackern hade till uppgift att ge datoranvändare information om vilka andra användare som vid en viss tidpunkt var i färd med att fildela den huvudfil som torrentfilen hänvisade till. Sedan användaren skapat torrentfilen kunde han förfoga över den på olika sätt i syfte att dela med sig av den huvudfil till vilken torrentfilen hänvisade. Ett sätt var att ladda upp den på The Pirate Bays hemsida, där den lagrades och var sökbar för andra användare. (2)

Fildelningstjänsten innebar således att själva tillgängliggörandet för allmänheten av huvudfiler som innehöll exempelvis upphovsrättsligt skyddade ljud- och bildupptagningar, filmverk eller datorprogram gjordes av datoranvändarna till ett obestämt antal individer och därmed inte till en sluten krets. (3)

Tingsrätten förklarar också ingående varför de verk som finns angivna i åtalet anses ha upphovsrätt, exempelvis följande gällande datorspel:

De tilltalade, som fått möjlighet att ta del av datorspelen har vitsordat att de har verkshöjd. Vidare har vittnet Anders Nilsson (Antipiratbyrån), som laddat ned de aktuella datorspelen via The Pirate Bays webbplats, bekräftat att det är fråga om förhållandevis avancerade datorprogram. (4)

Det är klarlagt att målsägandebolagen innehar rättighetern och verken och att rättighetshavarna inte lämnat något samtycke till i åtalet åberopade förfoganden. (5)

Vidare granskar Tingsrätten om åtalen kan anses vara ett tillgängliggörandet enligt upphovsrättslagen:

… Som exempel på fall av överföring till allmänheten har i förarbetena angivits att ett verk sänds ut i radio eller TV antingen på traditionellt sätt eller via Internet, eller att verk läggs ut på en webbsida på Internet (proposition 2004/05:110 sid 378). I 2 § anges vidare att överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. … (6)

… Genom att vara uppkopplade till Internet och ha sin BitTorrent-programvara aktiverad möjliggör de för andra Internetanvändare att ta del av och därigenom själva framställa exemplar av aktuella filer. Förfarandet är såvitt avser åtkomlighet för andra Internetanvändare i princip detsamma som när ett verk tillgängliggörs genom att läggas ut på en öppen hemsida på Internet. (7)

Det sätt på vilket angivna filer hanteras av en ursprungsseeder och de användare som genom fildelning erhållit hela eller delar av aktuella filer utgör ett sådant tillgängliggörande som enligt upphovsrättslagen är att betrakta som en överföring till allmänheten. (8)

Gällande straffbarheten kommenterar Tingsrätten följande:

Av utredningen i målet har framkommit att vissa av The Pirate Bays användare vars tillgängliggörande är föremål för talan har befunnit sig utomlands i samband med att de gjorde alstren tillgängliga för allmänheten. (9)

Enligt 2 kap. 1 § brottsbalken döms efter svensk lag då brott begåtts i Sverige. Detsamma gäller, om det är ovisst var brott förövats men det finns skäl att anta att det är begånget i Sverige. Enligt 4 § anses brott begånget där den brottsliga handlingen företogs, så ock där brottet fullbordades. En fråga i målet är var huvudbrotten ska anses ha fullbordats. (10)

Starka skäl talar för att ett brott som innebär att man tillgängliggör något via Internet ska anses ha begåtts i ett land där en Internetanvändare kan komma åt den informationen som tillgängliggörs, förutsatt att tillgängliggörandet har en rättighetsmässig effekt i landet. Detta gäller inte minst när informationen publiceras på ett språk som talas i landet. Detta talar för att samtliga huvudbrott ska anses ha begåtts i Sverige. Slutsatsen förstärks ytterligare av att de servrar som hyst The Pirate Bays webbplats och tracker funnits i Sverige. (11)

På sid 62 börjar Tingsrätten komma in på kärnfrågorna, nämligen medverkansgärningarna:

… Straffrättsansvar åvilar den som fysiskt eller psykiskt har främjat en gärning. Medhjälparen ska ha underlättat huvudbrottets utförande. Det uppställs inga krav på att medhjälparens handlande har varit en förutsättning för huvudbrottets förverkligande. Medverkansansvar kan drabba även den som endast obetydligt har bidragit till huvudbrottet. (12)

… Det uppställs inga krav på att gärningsmännen ska vara kända för att medverkansansvar ska komma ifråga. Det är tillräckligt att åklagaren styrkt att de objektiva rekvisiten för huvudbrottet är uppfyllda. Om ett visst handlande kan anses främja huvudbrottet aktualiseras medverkansansvar. (13)

… Genom att tillhandahålla en webbplats med välutvecklade sökfunktioner, enkla uppladdnings- och lagringsmöjligheter samt genom att förmedla kontakter mellan enskilda fildelare genom den till sajten knutna trackern har den genom The Pirate Bay bedrivna verksamheten underlättat och således främjat dessa brott. (14)

Tingsrätten anser att kollektivt medansvar gäller då de inblandade personerna har agerat tillsammans och i samförstånd. Det är något som normalt gäller för medgärningsmän men Tingsrätten anger ”I detta mål är det mer korrekt att tala om medfrämjare än om medgärningsmän eftersom åtalet rör medverkan till brott mot upphovsrättslagen.”. Utöver detta går Tingsrätten på åklagarens linje och anser att alla åtalade ska vara lika skyldiga oavsett inblandningsgrad. Gällande både Peter Sundes och Carl Lundström anser Tingsrätten att de medverkan till en mycket större grad än vad de erkänt.

För att de tilltalade ska dömas till ansvar krävs att de uppsåtligen har gjort intrång i det upphovsrättsliga skydd som rättigheterna och verken har. Det subjektiva rekvisitet ska vara uppfyllt inte endast beträffande själva främjandet utan även beträffande den gärning som är huvudbrottet. (15)

Det får anses klarlagt att de tilltalade har haft uppsåt till de faktiska omständigheterna som utgjort främjandet. … De tilltalades uppsåt måste dock inte täcka de specifika alster som påstås vara tillgängliggjorda. Det är istället tillräckligt att de haft uppsåt till det förhållandet att upphovsrättsligt skyddat material förekommit på webbplatsen. (16)

I kraft av sina positioner för fildelningstjänsten The Pirate Bay har de tillsammans och i samförstånd uppsåtligen medverkat till de enskilda användarnas brott mot upphovsrättslagen. (17)

Gällande hur stor del av andelen uppladdade filer som hänvisade till upphovsrättsligt skyddat material skriver Tingsrätten följande:

Peter Sunde Kolmisoppi har redogjort för en undersökning som syftade till att utreda hur stor del av materialet som tillgängliggjordes för fildelning genom The Pirate Bay som innehöll upphovsrättsligt skyddade alster. Redan det faktum att undersökningen företogs under oktober och november 2006 för dock att den saknar betydelse i detta sammanhang. (18)

Även om inte åklagaren förmått styrka sitt allmänna påstående ”att merparten av de filer som tillgängliggörs för fildelning genom The Pirate Bay innehöll upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer” så är det av ovan angivna skäl uttrett att torrentfilerna på webbplatsen i betydande utsträckning hänvisade till upphovsrättsligt skyddat material. (19)

Finansieringen kommenterades med följande:

Att driften av The Pirate Bays verksamhet, åtminstone till viss del, finansierats genom reklamintäkter har vidgåtts av vissa av de tilltalade. Av åklagarens skriftliga bevisning i form av fakturor och uppgifter om betalningsöverföringar framgår att åtminstone sammanlagt 1’200’000kr betalats till de tilltalade för reklamutrymme på The Pirate Bays webbplats. Utnyttjandet av de upphovsrättsligt skyddade prestationerna och verken får därför anses ha skett inom ramen för ett kommersiellt syfte. (20)

Tingsrätten uttryckte sig på följande sätt gällande Lagen om elektronisk Handel:

Det är klart att tjänsterna från webbplatsen The Pirate Bay tillhandahållits på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av användarna. Även om användarna inte betalat för tjänsterna är ändå kravet på ersättning uppfyllt eftersom verksamheten med The Pirate Bay i vart fall delvis finansierats genom reklamintäkter. Lagen om elektronisk handel är följaktligen tillämplig på de fildelningstjänster som tillhandahållits från webbplatsen The Pirate Bay. .. The Pirate Bays tjänster gick bland annat ut på att tillhandahålla serverutrymme så att användare kunde ladda upp och lagra torrentfiler på webbplatsen. Denna lagring innebär att 16 § (som endast omfattar tjänster där det sker någon form av automatisk och tillfällig mellanlagring som sker med anledning av en aktuell överföring) och 17 § (som endast omfattar lagring som görs i det särskilda syftet att effektivisera överföring) inte är tillämpliga. … Det måste framstått som uppenbart för de tilltalade att det förekom torrentfiler som hänvisade till skyddade alster på webbplatsen. Ingen av dem vidtog dock några åtgärder för att ta bort aktuella torrentfiler trots uppmaningar om detta. Förutsättningarna för ansvarsfrihet enligt 18 § är följaktligen inte uppfyllda. … Med hänsyn till att det är fråga om uppsåtlig brottslighet är de tilltalades agerande sålunda inte straffritt enligt 19 § i lagen om elektronisk handel. (21)


5 svar till “Sammanfattning av TPB-målet (domskäl)”