Sexköp – en utredning


”Jag tror inte att den mänskliga hjärnan ännu har anpassat sig så att den kan ta in och bearbeta information så snabbt som tekniken nu tillåter. Men det är möjligt att jag har fel. Kanske har nästa eller nästnästa generation bloggat och twittrat så mycket att deras hjärnor anpassat sig och kan komma till bra resultat på det sättet.” – Anna Skarhed (PDF) i Neo, förmedlat av Henrik Alexandersson och kommenterat av SvD.

keramil

Justitiekansler Anna Skarhed fick under april 2008 i uppdrag att granska sexköpslagarna och hennes rapportFörbud mot köp av sexuell tjänst” (PDF) har äntligen blivit klar. Enligt vissa uppgifter skulle rapportern varit klart för en månad sedan, men överlämningen skedde igår. Anna Skarhed blev utsedd till justitekansler under senhösten 2009.

Uppdraget angav ”Syftet med utvärderingen är att undersöka hur bestämmelsen fungerar i praktiken och vilka effekter förbudet har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Det står även utredaren fritt att mot bakgrund av utvärderingen föreslå lagändringar eller lämna förslag till andra åtgärder. En utgångspunkt är dock att köp av sexuell tjänst fortfarande ska vara kriminaliserat.” samt ”Det finns många olika uppfattningar om lagen, dess tillämpning och effekter men däremot inte någon samlad analys. Att en utredning nu grundligt analyserar dessa frågor är både viktigt och efterlängtat. Inte minst med hänsyn till det internationella intresse som finns i frågan, säger justitieminister Beatrice Ask. Ask, alltid denna Beatrice Ask. Förövrigt anser jag att Beatrice Ask bör avgå.

Anna Skarhed berättarpressträffen: ”… kriminaliseringen av sexköp hade till hög grad ett jämställdhetsperspektiv och ett människorättsperspektiv. … det viktiga med kriminaliseringen var att det var en perspektivförskjutning … ’om det inte fanns någon efterfrågan skulle det inte finnas någon prostitution’” Perspektivförskjutning är ett fint sätt att beskriva att man har ändrat allmän uppfattning om något, att om man upplever något under en längre tid ser man annorlunda på det som man tidigare var van vid. Anna Skarhed missar att man också bör ta reda på varför prostitution anses vara världens äldsta yrke för att kunna behandla orsakerna och inte enbart symptomen (som generellt inte löser något). Frågor jag tycker man ska ställa sig är exempelvis varför har vissa ett större sexuellt behov och varför har vissa inte möjlighet att tillfredställas sexuellt inom förhållanden.

Enligt presentationen gjorde Anna Skarhed dock inte någon grundlig analys utan verkar i huvudsak ha sammanställt befintlig rapportering samt samtalat med prostitutionsmotståndare.

”Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på hur lagstiftningen fungerar i praktiken, vilken effekt den har haft på förekomst av prostitution och människohandel i Sverige.”
”Det vi har gjort är att sammanställa [alla rapporter från olika myndigheter och forskningsuppdrag] och se vad alla aktörer och de som jobbat med frågorna har fått fram under de här åren. Vi har även själva tagit fram brottsanmälningar och domar framför allt och vi har talat med människor som arbetat med det proffessionellt som poliser, åklagare och socialarbetare och vi har även haft kontakter med personer som själva har haft erfarenhet av prostitution. De effekter man hoppades på när den här lagen infördes var att kriminaliseringen skulle avskräcka presumptiva köpare. Man hoppades på att det här skulle minska kundkretsen och därmed antalet utnyttjade personer. Man hoppades att kriminaliseringen skulle göra det mindre attraktivt att etablera omfattande prostitutionshandel i Sverige. Och vi anser i vår utredning att de här förhoppningarna har uppnåtts. Vi är inte på något sätt i mål. Det finns mycket att göra och mycket arbete som måste fortsätta men de här effekterna finns att iaktta nu.”
”Vi har kunnat konstatera att det skett en halvering av antalet personer som utnyttjats i gatuprostitution i Sverige på tio år. … Samtidigt har det skett en kraftig ökning av gatuprostitutionen i Norge och Danmark.”
”Det som har ökat i Sverige [som i Norge och Danmark] är det som vi kallar för Internetprostitution. … Påståendet att det skett en överflyttning [från gatuprostitution] till Internetprostitution är inte riktigt anser vi.”
”Ingenting tyder på att Inomhusprostitution (klubbar, hotell, taxiverksamhet) har ökat i Sverige.”
”Sammanfattningsvis är utredningens slutsats att till skillnad från vad som gäller i [Norge och Danmark] har prostitutionen i Sverige i vart fall inte ökat och [lagändringen] har alltså bidragit till att hålla nere prostitutionen i Sverige. Jag tror att den är lägre, men vi går inte längre i vår sammanfattning än att säga att den är på samma nivå.”
”Människohandel [slaveri] har en tydlig och en alldeles självklar koppling till prostitution. Människohandel förekommer även i Sverige, men är inte lika omfattande som i jämförbara länder.”
”Det finns stora risker för att unga,till och med barn, dras in [i Internetprostitution].”
”Utredningens förslag är att skapa ett nationellt centrum mot prostitution och människohandel för sexuellt ändamål.”
”Det finns idag brist på samordning mellan de olika insatser som görs och ett nationellt centrum skulle kunna tillgodose den”
”Föreslår att max-straffet för köp av sex höjs till ett år.”
”Vi anser också att sex-säljaren ska kunna anses vara målsägare i sexköps-mål.”

Jag har inte haft möjlighet att granska själva utredningen än, men det har som tur var den emminenta Hanna Wagenius gjort.

Redan på sidan 14 konstaterar man att det inte är relevant att göra uppdelningen frivilligt respektive ofrivilligt sexarbete, då man har ”utgångspunkt i ett jämställdhets- och människorättsperspektiv och med fokus flyttat från utbudet, dvs. de som utnyttjas i prostitution, till efterfrågan, dvs. människohandlarna, kopplarna och sexköparna”. Det är intellektuell ohederlighet på en nivå jag sällan skådat.

Jag kan inte annat än att hålla med Hanna eftersom det är lika intelligent som att jämföra misshandel med ki box.

Anna Skarhed poängterar i sin utredning att ingen mätbar minskning av prostitutionen har skett utan att det har hållit sig på samma nivå som innan lagens införande. Trots detta anser utredaren att lagens införande har gjort nytta och att orsaken till att vi inte har sett samma ökning som i våra grannländer är på grund av kriminaliserandet av sexköp. Jag tycker att det finns alldeles för lite analys och undersökningar som påvisar det sambandet.

Jag anser att man borde ha titta på statistiken över antalet svenskar som köper sex i utlandet (exempelvis i de jämförbara länder som Anna Skarhed tar upp), statistiken över verksamhet närliggande prostitution (exempelvis gratisbordeller), hur Internet-dating (särskilt dating i syfte att ha sex) har utvecklats i Sverige och hur sociala krav påverkar unga att sälja sina kroppar för att bli accepterade. Man borde ha kunnat göra en mer ordentlig undersökning, exempelvis bjudit in personer som jobbar som sällskapsdamer/-herrar (som idag är en relativ laglig verksamhet som dock ibland kan betyda sex). Ett grundkrav för mig hade varit att intervjua Petra Östergren om hennes arbete. Det finns även en gråzon om vad som avses med ersättning för att ha sex som borde utredas närmare.

Jag kan inte se att rapporten har uppfyllt uppdraget att grundligt analyserar dessa frågor. Många är också oense med Anna Skarhed och hävdar att prostitutionen ökar även i Sverige: Kajsa Wahlberg vid Rikskriminalpolisen redovisar att koppleri och människohandel är brott som ständigt ökar., DN – Stor ökning av kvinnor som säljer sex på gatan

Andra som beskrivit rapportpubliceringen: Mark KlambergUtvärdering visar på god effekt av sexköpslagen, TianmiPolitiskt beställningsjobb, Rasmus (liberal) – Sexköpslagen har varit effektiv – dags att skärpa straffen, DN – Skärpt straff för sexköp föreslås, HagwallDen bondagedisciplinerade utredningen är klar, Gretas SvammelMer om utvärderingen plus annat, LouisePBrinnande ansiktet, eller Anna Skarhed och en skandalöst dålig utredning, SvD – En utredning ska vara torr och saklig, PophögernSexutredningen en beställningsverk, Magnus BrahnIntellektuella ynkryggar, ZacStraffet för frivillig försäljning?, Borås Tidning – Föreslår skärpt straff för sexköp, Elin FridHöjt straff på sexköp?

Värt att se är en liten debatt om sexköpslagen från förra året där Magnus Betnér diskuterar med Miljöpartiets Zaida Catalán.

Intressant?


7 svar till “Sexköp – en utredning”

  1. Elin Nordegren fick halv miljard av sin f.d. sex-partner. Hon är dotter av en f.d. socialdemokratisk kvinnominister.

    Varför svenska kvinnor tror, att det är rätt att sälja sex i äktenskap, men fel att sälja tillfälligt sex?

    Tror ni att i äktenskap en man köper kärlek, inte sex. Tror ni att man kan köpa kärlek?