Ungdomars rätt till att vara med i och teckna förening


Efter att ha diskuterat med en insatt person om ungdomars föreningsrättigheter tänkte jag sammanfatta min syn på det här.

För mig är ungdomars föreningsrätt grundläggande för social utveckling. Att vara med, driva och ta ansvar för en förening är mycket utvecklande enligt min erfarenhet. Det är inte bara roligt med ungdomars engagemang utan det är livsavgörande och framtidsäkrande.

Oavsett om det rör sig om idrottsförening, spelsförening, Unga forskare, Ung företagsamhet eller något annan aktivitet anser jag att själva föreningsaktiviteten främjar utveckling.


Föräldrarbalken (1949:381) anger vad som är en underårig person och vad en sådan får (och inte får) göra. De som hävdar att en underårig person inte får ingå avtal för en förening (teckna föreningens firma) brukar hänvisa till just den lagen då den anger att underåring generellt inte får ingå avtal. Dock finns det undantag om den underårige har förälders tillstånd och det inte rör sig om en näringsverksamhet (särskilt om näringsverksamheten inte överstiger 1,5 miljoner i omsättning) enligt 9 kap. 5§. Hänvisad därifrån är 13 kap. 13§ som i sin tur hänvisar till Bokföringslagen (1999:1078) 2 kap. 2 stycket där det står Juridiska personer som anges i första stycket är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor.

Rent rättsligt finns det alltså inget direkt hinder för att ungdomar ska få bilda eller ta ansvar för en förening. Snarare så finns det krav om föreningsfrihet:

 • FNs konvention om barnens rättigheter

  Art. 15 Förenings- och församlingsfrihet

  1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till föreningsfrihet och till fredliga sammankomster.

  2. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen (ordre puplic) för skyddandet av folkhälsan eller den allmänna sedligheten eller andra personers fri- och rättigheter.

 • EU-konventionen anger ingenting om specifikt om barn, utan snarare anges explicit när man ska ha uppnått en viss ålder, exempelvis giftasvuxen för att ingå äktenskap.

  Artikel 11 – Frihet att delta i sammankomster och
  föreningsfrihet

  1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.

  2. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Denna artikel hindrar inte att det för medlemmar av de väpnade styrkorna, polisen eller den statliga förvaltningen görs lagliga inskränkningar i utövandet av de nämnda rättigheterna.

 • Sveriges grundlag anger i Regeringsformen

  1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
  1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
  2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,
  3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
  4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,
  5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,
  6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Enligt SOU 2009:29 finns det inget som generellt hindrar en underårig ställföreträdare för en förening att öppna ett bankkonto i föreningens namn, dock beroende på vem man pratar med hos banken (och kanske också vilken bank man pratar med) kan det vara en faktiskt skillnad i vad de ställer för krav för det. Det finns de som hävdar att orsaken till att banken kräver personligt avtal för att få ut bankdosor för att hantera kontot över Internet är skäl för att inte tillåta att underåriga ska teckna föreningens firma.

Min åsikt är att ansvarstagande för en förenings verksamhet och räkenskaper mycket väl kan överlåtas till underåriga även om den underåriga själv inte har rätt att på egen hand själv ta samma ansvar för sin egen ekonomi. I en förening delas ansvaret mellan medlemmarna på ett sådant sätt att ingen enskild som gör något på uppdrag av föreningen inte ställs utanför skydd. Oavsett om det är ett avtal om hyra som löper på flera år eller ett avtal med banken om att inneha ett bankkonto för att betala räkningar.

De jag har träffat som i tidig ålder fått sådant ansvar över ekonomi och verksamhet har verkligen lärt sig mycket som de har haft nytta av.
Jag har träffat tolvåringar som har planerat matbudget för en övernattning för tio personer. Jag har träffat femtonåringar som har planerat logistik, personal, aktiviteter, och allt övrigt gällande ett större läger för över femtio personer. Naturligtvis har de frågat om hjälp då det är något som inte fungerat, men det är också en viktig lärdom som många glömmer bort.

Själv saknade jag både självdisciplin och känsla för pengars värde när jag flyttade hemifrån. Det gjorde att jag blev hemlös och fick leva på kompisar. Även om jag var vuxen förstod jag inte värdet av att fråga om hjälp i tid.

Jag anser att det är viktigt att man tidigt får möjlighet att lära sig att ta ansvar och socialt agera med andra. Det kan till och med vara livsavgörande. Man ska inte kräva ungdomars medverkan i föreningar, men det ska absolut underlättas och inte hindras.
Om något går fel ska främst föräldrarna men också samhället i övrigt hjälpa till att rätta till felet.


För övrigt vill jag lyfta fram Kekkis post om att vi måste stötta varandra och Montys upprop gällande open-source-databasen MySQL.