Vad ska man göra om ideell revisor inte följer stadgarna? #ppvm11


Jag noterade frågan under Piratpartiet vårmöte.

Piratpartiets stadgar formulerar revisorns uppgift i paragraf 7.2.1: ”Revisorernas uppgift är att i enlighet med god revisionssed granska partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt att upprätta revisionsberättelse för det verksamhets- och räkenskapsår de blivit valda.”.

Anders S Lindbäck sammanfattar vad god revisionssed innebär med (jag har strukturerat svaret lite översiktligare än i forumtrådet, samt rättat ordet ’nämnd’):

Det är bokföringsnämnden som bestämmer vad som är god redovisningssed. Den ger ut regler och besvarar förfrågningar för att beskriva vad som gäller för redovisning av ekonomiska förhållanden i bolag föreningar etc. ”god redovisningssed” är alltså något som står Bokföringslagen och definieras av Bokföringsnämden.

Jag fyller på med lite mer kringdiskussion vad revisorns roll/uppdrag är generellt i Piratpartiets organisation för att härleda fram till vad man rent praktiskt kan göra om det uppdrag inte slutförs på ett tillfredställande sätt.

För Piratpartiets räkning (som inte har lagstadgat krav på auktoriserad revisor) räknas revisorn som förtroendevald.

Revisorerna får sitt uppdrag (precis som alla andra förtroendevalda) på ett medlemsmöte och förvaltar alltså förtroendet från medlemmarna därigenom.

Om revisorn inte fullföljt sitt uppdrag och lämnat en undermålig redovisning kan man visserligen klaga på det eller be revisorn fullfölja uppdraget, men rent lagmässigt finns det väldigt lite krav att ställa.

För att få en uppfattning om omfattningen behöver man se över specifikationen av uppdraget för partiets revisor(er)… Alltså vad revisorns uppdrag går ut på. Stadgan säger att det ska göra en granskning men vad resulterar det i?

Revisorns uppdrag resulterar i en rekommendation som kan förkastas eller godtas av medlemsmötet. Det är naturligtvis en rekommendation med tyngd, särskilt som styrelsen ställs till svars genom rekommendationen, men fortfarande bara en rekommendation. Det är medlemsmötet som tar ställning till, med hjälp av till huvudsak men inte enbart revisorns redovisning (=revisorsberättelse med rekommendation), OM styrelsen blir ansvarsbefriade.

Notera också att skulle något (ekonomiskt) brottsligt framkomma senare (som inte var känt av medlemsmötet vid tidpunkt för beslutet gällande ansvarsfrihet) naturligtvis inte faller under det beslutet. Ansvarsfrihet är inte ett generell get-out-of-jail-free-kort.

Generellt svar på frågan: Om man är absolut missnöjd med en förtroendevalds genomförande av uppdrag finns det generellt inte mycket att göra. Man kan undvika att rösta på personen vid senare val till samma uppdrag, eller om det är verkligen illa stämma personen i ett civilrättsligt mål (eller få mötet/partiet göra det). Jag känner inte till något fall där en ideell förtroendevald har blivit stämd inför tingsrätt, men det finns åtminstone en teoretisk möjlighet att göra det.

Verksamhetsrevisor (förtroendevald revisor) är inte ansvarig för styrelsens redovisning eller berättelser, men är ansvarig för sin granskning och de uttalande man gör som revisor oavsett om det är råd eller rekommendationer.

Beroende på hur stor föreningen är, hur lång historik föreningen har och hur stora krav som ställs på föreningen (från bidragsgivare och externa avtalspartners) påverkar det hur omfattande redovisning man gör. För en mindre kompisförening behöver man inte granska varje fikakvitto medan för en förening som omsätter någon miljon kronor per år behöver man granska både kontinuiteten i besluten och oväntade utgifter.