Valberedningens avhopp del 2: Hur man bashar styrelsen.


Idag har jag tänkt gå igenom det som enligt valberedningen triggade deras avhopp nämligen styrelsemötet helgen den 29-30e januari. Styrelsen har vissa problem med enskilda ledamöters närvaro vad det verkar. Jag kommer att återkomma till det ämnet i en senare postning, men det har viss inverkan på genomförda beslut under mötet. Närvarande vid just det här styrelsemötet är partiledare Anna Troberg, EU-parlamentariker Christian Engström, idépolitisk evangelist Rick Falkvinge, IT-chef Rickard Olsson, styrelsens sammankallande Marit Deldén, ledamot Johanna Julén, styrelsens sekreterare Leif Ershag samt suppleanterna Christoffer Willenfort och Göran Widham. Även följande är ansvariga för de beslut som togs i deras frånvaro: Mikael Nilsson, Mårten Fjällström samt Anna Svensson.

Om ni, som jag, noterar att det är två suppleanter som är ansvariga när det är tre ledamöter som är frånvarande kanske ni också kommer till slutsatsen att organisation behöver organisera sig bättre. Det är handlar alltså om ett planerat möte som avhandlar för föreningen viktiga frågor. Att inte styrelsen är fulltalig, trots suppleanter, innebär att kallelse eller frånvarurapporteringen falerat. Om styrelsen har problem att engarera de förtroendevalda att närvara, hur ska styrelsen kunna öka närvaron på medlemsmöten?

Man kan fundera lite på på ordval gällande uppföljning av tidigare beslut men i huvudsak anser jag att styrelsen gör helt rätt som åtminstone bryr sig om tidigare beslut. Det visar på vilja och intresse att organisera sig bättre än vad partiet har gjort hittintills. Det är också bra att styrelsen får information från Rick gällande planeringen inför hans avgång. Dock hade jag gärna sett kritik från styrelsen att de inte fått den informationen i god tid innan, samt för sättet det hela gjordes på. Att styrelsen inte vågar kritisera partiledningen för genomförda beslut eller ändringar tyder på att man inte tar eget ansvar eller åtminstone inte tar ansvar över partiledningen.

Mötet antog också en budget för 2011. En budget som naturligtvis kan revideras, och som styrelsen tycker det är viktigt att ange att det går att revidera. När man har behovet att ange det som borde vara självklart, tyder det generellt på att man antingen är osäker på om det är självklart eller vill förtydliga det för målgruppen. Det är alltså inget fel på något sätt att förtydliga en sådan sak även om det kan anses vara onödigt. Jag kan tycka att det är viktigare att förklara varför man väljer att öka ledningens och styrelsens resebudget med 50% mot vad det var under valåret 2010 (alternativt öka övrigas resekostnader med lika mycket). Det vore också intressant att få förklaringar vad de nya budgetposterna är tänkta att användas till.

Ovanstående tre punkter är viktiga såklart, men sedan blir det lite intressant när man kommer till punkten för ”Förberedelser inför vårmötet”. Först och främst verkar punkten enligt protokollet vara upplagd på grund av meddelande från fyra icke namngivna medlemmar. Det hade varit bättre med en mindre mystisk förklaring, för verkligheten är knappast så hemlighetsfull.

”Hell is full of good intentions or desires.” – Saint Bernard of Clairvaux

Tanken är god bakom att låta styrelsen avlasta det tillförordnade presidiet. Problemet ligger i konsekvensanalysen, eller snarare avsaknaden av den. För vad är det för val som kommer att ske på vårmötet enligt stadgarna? Vad innebär Eventuellt fyllnadsval tillsammans med övergångsregeln Styrelsen väljs på vårmötet 2011? Två meningar kan inte vara så svåra att tolka? Övergångsregler baserar sig på den tidigare situationen och ska underlätta övergången till det nya systemet. Det innebär att tolkningen ska ske ur befintlig praxis, i det här fallet alltså baserat i hur styrelsen har valts tidigare. Man bör alltså vara väldigt försiktig med att göra stora ändringar på hur styrelsen väljs när övergångsregler specifierar sådant val. Generell föreningspraxis anger dessutom att styrelsen ska undvika att bestämma förändringar i hur de väljs. De kan föreslå förändringar, och jag skulle föreslå att sådana förslag bör vara ändringar av stadgan.

Dessutom skulle jag vilja fråga styrelsen om de vet hur många dagar, veckor och månader det är mellan 30e januari och 4e april (när vårmötet börjar). För naturligtvis kan det knappast vara styrelsens avsikt att skapa ytterligare ett förhastat beslut som kräver omfattande ändringar som inte hinner testas ordentligt innan det ska användas?

Jag kommer inte att kommentera samtliga förberedelsepunkter även om jag anser att alla de besluten är diskutabla eller åtminstone behöver en längre förklaring. Till exempel är orsaken till att styrelsen måste tillsätta ett tillfälligt mötespresidie är direkt på grund av vilka övergångsregler som valdes. Extra arbete, och viss huvudvärk, på grund av en liten rekommendation som man inte ville ändra.

Frågan om teknisk lösning handlar egentligen om mer än bara tekniken. Det avhandlas vad man brukar kalla för mötesordning och som inte har något med det som benämns i stadgan som tekniska lösningar. Första punkten handlar om presentation och inte om något tekniskt. Andra frågan handlar om genomförandet och inte om något tekniskt. Tredje frågan handlar om likvärdighet och inte om något tekniskt. Fjärde frågan handlar om förifyllda voteringslistor och inte om något tekniskt. Femte frågan handlar om namngivning och inte om något tekniskt. Sjätte frågan handlar om personval och inte om något tekniskt. Sjunde frågan handlar om beslutandet som inte heller är en fråga om teknik. Jag misstänker att någon kanske har sammanblandat begreppet mötesteknik med systemtekniskt eller något liknande.

Det jag skulle föreslå är att det mycket välskrivna dokumentet om teknisk lösning ges till det tillförordnade mötespresidiet som ett förslag till mötesordning.

Uppdatering: Jag vill särskilt nämna att Marit reserverade sig mot beslutet att bestämma en ”teknisk lösning” för vårmötet. Att reservera sig innebär att man är kraftigt kritiskt till genomförandet av ett beslut eller beslutet i sig. Reservationen i det här fallet innebär att hon inte tar något ansvar gällande beslutet, och om det blir något problem på grund av beslutet kan ingen skuld falla på Marit. En reservation går naturligtvis enbart att använda när man motsätter sig ett beslut, och inte som en generell brasklapp.

 1. Presentation Beslutet anger att ”En sida per voteringstillfälle” men det förtydligas inte vad styrelsen menar med sida. Är det en webbsida utan scrollbars som efterfrågas? Dessutom känns det som styrelsen har missat alternativet att dela upp väldigt många voteringar på flera sidor. Är det acceptabelt att ha en ”nästa sida”-länk om det blir mer än säg tio voteringar på en sida? God föresats, men har styrelsen verkligen tänkt på hur lång tid det skulle ta att implementera samt testa en sådan lösning?
 2. Genomförandet Här har en kontrapropositionsordning används. Det som är viktigt att tänka på är att det går att påverka utgången av röstningen genom att välja vilka man alternativ man ställer mot varandra. Det gör att mötesvana personer gärna hjälper till och föreslår kontrapropositionsordning för att underlätta. I det här fallet var det tre val och då anser jag att det vore överskådligare att använda acklamation istället. Varför göra det mer krångligt och riskfullt än nödvändigt? Dessutom saknas alternativet att uppdra åt mötespresidiet att i bästa mån försöka minimera antalet voteringar.
 3. Likvärdighet Jag anser att det beslutet är principmässigt rätt men i praktiken inte genomförbart, för så länge man inte anonymiserar rekommendationens avsändare kommer populära personer och framförallt styrelsen ha en fördel oavsett vilket beslut man tar.
 4. Förifyllda voteringslistor Jag förstår varför man funderar på förifyllda röstningar, men frågan är om det inte motverkar sitt syfte? Jag skulle snarare vilja göra det lättare för den enskilde medlemmen att göra ett insatt val, än ge dem ett förvalt alternativ som de visserligen kan ändra. Oavsett vem som har rekommenderat det förvalda alternativet. Jag skulle hellre se att valberedningen fick i uppgift att sammanfatta röstningsalternativen på ett objektivt sätt så att man får en överblick på varje frågeställning innan val i den frågan. Hur lång tid tar det att implementera samt testa något sådant förresten? Ska befintlig platform användas eller är det någon annat som styrelsen tänkt sig?
 5. Namngivning Här saknas helt anonymiserade voteringslistor med tilldelade namn. Det nämns i samband med att medlemmen får bestämma namn på voteringslistan själv, men man bortser från att man kan begränsa även det på olika sätt.
 6. Personval Här påverkas direkt en arbetsgrupps uppdrag under pågående uppdrag, samtidigt som en övergångsregel ändras utan att frågan har tagits upp på ett medlemsmöte. Dessutom om man enbart läser sammanfattningen av frågan kan man inte förstå varför någon av styrelsemedlemmarna valde individbaserat val eftersom gruppval dessutom ser till att gruppen ”förväntas arbeta väl tillsammans och komplettera varandra” som då underförstått är mer osäkert vid individbaserat val. Det kunde man också se praktiskt under valkampanjen när vi försökte få rdg25 att samarbeta på ett bra sätt. Man kan nog diskutera i timmar om olika aspekter av individbaserade val i jämförelse med motsvarande hos gruppbaserade, men det innebär också att man inte ska stressa på implementationen av det.
 7. beslutandetEnligt sammanfattningen var det redan klart att frågan skulle skickas ut på remiss, så alternativen stod mellan att fråga först, eller skjuta först. Jovisst det var formulerat som på nästkommande möte besluta och besluta nu och på nästkommande möte ändra, men rent praktiskt så innebär det ena alternativet att man frågar, och det andra alternativet att man beslutar.

I samband med personvalsfrågan diskuterades två ämnen till som inte är angivna i protokollet. Det ena är gällande stadgans §3.1.2 ”Varje röstberättigad person äger en röst.”. Det går att tolka lite olika, men generellt kan man säga att man får lägga sin röst på en person, eller på ett färdigt förslag som innefattar flera personer. Vid individbaserat val blir det alltså rent logiskt en begränsning att man bara kan lägga en röst på en kandidat. Dock diskuterades det på styrelsemötet att det var själva knapptryckningen som var en röstning. Jag håller inte med om den tolkningen eftersom formuleringen verkligen är teknikneutral och inte på något sätt anger knapptryckningar. Jag skulle snarare säga att om det är tre poster som ska väljas får den röstberättigade lägga sin röst på tre (eller färre) olika personer. En röst per val helt enkelt.

Det andra ämnet som borde varit med i protokollet är att några i styrelsen anser det för självklart att individbaserade val ska använda samma obskyra och omdiskuterade algoritm som användes i urvalet till riksdagsvalsedlarna. Det finns tre personer i partiet som har implementerat Condorcet/Schulze och även om jag själv är en av dem hävdar jag att ingen av oss kan förklara processen så att varje medlem förstår vad det är och varför den används istället för att bara räkna antalet röster per kandidat. Jag anser snarare att man borde försöka Keep It Simple och undvika Condorcet/Schulze tillsvidare. Det borde åtminstone bli en fråga för medlemsmötet om vi ska använda sådan algoritm vid val till styrelse. Tänk också på att Condorcet/Schulze är en rangordnings-algoritm. Finns det risk att rangordningen hänger kvar bland styrelsemedlemmarna så blir styrelsen svagare än vad den borde vara.

Det var förresten någonstans i början av hanteringen av Förberedelser inför vårmötet som valberedningens sammankallande Kent Holmblad blev uppringd. Exakt vad som sades saknar jag tyvärr information om.

Ovanstående är vad jag anser att valberedningen kunde ha skrivit till styrelsen, publikt om de så ville. Nu är det naturligtvis mina åsikter, men något liknande borde valberedningen ha tagit fram istället för att helt blankt hoppa av. De kunde också ha ignorerat styrelsen helt och om styrelsen frågat helt enkelt sagt att styrelsen inte ska lägga sig i val till styrelsen. Fast då hade det varit bra om valberedningen hade diskuterat tillvägagångsätt med det tillförordnade mötespresidiet och kanske orggruppen så att det inte skulle bli några onödiga konflikter. Många var alternativen för valberedningen, men de valde att göra det enda valet som innebar att de svek medlemmarnas förtroende.


13 svar till “Valberedningens avhopp del 2: Hur man bashar styrelsen.”

 1. Att kritisera sättet som den vice partiledaren tog över efter den ordinarie partiledaren kunde alltför lätt ha tolkats som att styrelsen inte stod bakom Anna som partiledare. Sedan kan enskilda styrelseledamöter ha framfört kritik utanför mötet för att styrelsen inte hållits uppdaterad, men det är lite en annan sak.

  Att budgeten går att revidera är en ren förtydling för att försöka undvika misstolkningar.

  IIRC slog vi ut en generell resebudget på bl.a. ledningens resor på så sätt att den totala resebudgeten var oförändrad.

  Ja, styrelsens beslut påverkar hur bl.a. styrelsevalet går till, men det primära fokuset för våra beslut (t.ex. beslutet om antal voteringsomgångar) var att hantera inkomna motioner och propositioner, inte personvalen. Jag tycker själv att så länge som en mötesordning eller voteringsmetod otillbörligt gynnar någon enskild person eller utfall så föreligger egentligen inget jäv. Om jag skulle få N x tusen kronor beroende på utfallet från ett tärningskast så känner jag mig inte jävig för att jag väljer om tärningen ska vara blå eller röd så länge det inte påverkar det faktiska utfallet.

  Vad gäller styrelsens mandat att öht besluta i frågan hänvisar jag till stadgans § 8.1.2. Även om det inte är en teknisk lösning så har styrelsen tolkningsföreträde och beslutanderätt mellan medlemsmöten.

  Du nämner flera gånger att det tar tid att skapa den tekniska lösning som behövs för att realisera beslutet. Det KAN ju vara därför som styrelsen tog beslutet nu istället för att vänta tills medlemsmötet hade börjat. Vi har nya stadgar med nya förutsättningar och det kändes naturligt att genomföra de förändringarna i samband med första medlemsmötet med de nya stadgarna. Flera i styrelsen känner att det finns ett behov av att förbättra mötesordningen pga händelserna förra mötet. Mycket av de här ändringarna bottnar i försök att lösa de problem som belystes då. Jag är säker på att styrelsen skulle uppskatta andra förslag på lösningar eller förbättringar av det förslag som styrelsen kommit med.

  Jag tycker inte det är ”självklart” att använda en Condorcetmetod i voteringarna, men jag tror det är den bästa metod som finns och skulle fungera utmärkt i flervalsfrågor istället för en kontrapropositionsordning med flera valomgångar. Din farhåga om rangordningen gäller fö även om man räknar antal röster rakt av, de som fått fler röster får ju samma status som den som kommit högre i en Schulzeranking.

  • Richie, faktiskt kan styrelsen kritisera sättet även om slutresultatet är rätt. Styrelsen kan stödja Anna som partiledare, precis som jag gör, utan att för den skull behöva acceptera sättet hon blev ”vald” på.
   Man kan även kritisera användandet av successionsordning som ju snarare används inom monarki.

   Någon är nog dålig på matte, för en generell resebudget på 100 tusen blir inte 120 tusen när den delas upp på tre budgetar om den inte samtidigt ökas. Och om lednings- samt styrelseresor sammanlagt var på 50 tusen är det nästan 50%-ig ökning i och med uppdelningen. Men jo naturligtvis var det formulerat som en uppdelning och inte en 50%-ig ökning.

   Styrelsen har så klart tolkningsföreträde, det har jag inte bestridit. Jag hävdar bara att styrelsen har övertolkat den relativt enkla formuleringen. Det är upp till medlemsmötet att besluta om styrelsens tolkning är rätt eller inte dock.

   Jag nämner tidaspekten enbart som en fråga om styrelsen har tagit hänsyn till det för det syns nämligen inte på något sätt i protokollet. Jag anser att för en större organisation bör man ha utvecklingstid som är längre än två månader, främst på grund av att även om implementeringen inte tar särskilt lång tid tar testningen längre tid. Eller den bör ta längre tid precis som dokumenteringen.

   Naturligtvis finns ”risken”, men eftersom de röstande är mer vana vid den traditionella räkningsmetoden är den risken mycket lägre där.

   • Det är tänkt att partiledningen ska börja träffas AFK ungefär 3-4 gånger om året och där ligger nog ”boven i dramat” för ökad resebudget.

   • Ja, styrelsen kan, men styrelsens beslut tolkas också. Det var i det ljuset vi valde att låta bli. Sen är det väl inte konstigt att en vice efterträder en ordinarie, det behöver man inte gå till monarkin för att se exempel på.

    Vdg tolkningen så menade jag inte att styrelsen skulle göra en vidlyftig tolkning av just ”teknisk lösning” utan att styrelsen i allmänhet har mandat att styra partiet mellan medlemsmötena. Där inbegrips att tolka stadgan, t.ex. den del som avhandlar valberedningens roll (som är annorlunda formulerad i den nya stadgan) osv. Vi har helt nya stadgar och det här beslutet är en följd av det, som jag ser det.

    Systemet som, om inte styrelsen eller medlemsmötet beslutar annorlunda, ska ligga till grund för voteringarna är till stora delar redan klart eftersom vi i så fall bygger vidare på det befintliga systemet i PirateWeb. Jag räknar med att det kunna gå in i testfas i god tid innan mötet.

    • Normalt så går en vice in i ordinarie ställe, det innebär dock inte att vicen automatiskt efterträder den ordinarie.
     Jag är inte överens med dig om tolkningsaspekten för valberedningens räkning. Du tillhör dem som tar fram ansvarskedjan i tid och otid och borde förstå varför styrelsen inte ska lägga sig i valberedningens hantering. Valberedningen har ett mandat som ligger utanför styrelsens tilldelade mandatordning precis som exempelvis revisor. Styrelsen får alltså inte på något sätt säga åt valberedning eller revisorer hur de ska göra när de väl har påbörjat sitt uppdrag. Däremot ska styrelsen hjälpa både revisorer och valberedning och absolut inte försvåra för dem.

     • Nu var jag lite otydlig, såg jag. Jag menade inte att styrelsen skulle ändra valberedningens uppdrag eller roll (jag hävdar ju tvärtom att vårt beslut inte påverkade deras uppdrag) men att stadgarna har ändrats vdg deras roll, och att styrelsens beslut också påverkats av just den formuleringen i stadgarna.

      Vad gäller vices övertagande så menar jag, som den pragmatiker jag är, att det är nog sällan som någon annan än den som gått som vice kan jobbet, särskilt när det gäller något så speciellt jobb som att vara partiledare. Övriga partier har betydligt större pooler med kandidater att välja bland beroende på att de har resurser att bygga upp betydligt större organisationer som kan lära upp och forma kandidaterna. Vi har tyvärr inte de möjligheterna än även om jag rent principiellt kan hålla med dig.

 2. Oj, om det tolkades som att punkten ”förberedelser för vårmötet” togs upp bara pga ett mail vi fick så var vi mycket otydliga i protokollet. Punkten stod med innan dess men vi ville förtydliga att vi har fått in mail med hjälp kring tankar och sen var det även input kring detta i forumet. Så det var därför, anledningen att vi inte skev ut namn var nog helt enkelt för att det missades.

  I övrigt en mycket bra text (även om jag personligen kan bli lite besviken att min reservation inte nämns någonstans för i en analys kring hur styrelsen agerar känns den som en del i pannkakan) och jag tycker du för fram saklig och väl grundad kritik 🙂

 3. Hur vore det ifall ni ägnar ert engagemang åt att driva våra frågor än intern pajkastning? Pratar ni inte med varandra?

  Min erfarenhet är att det är minst 100 ggr lättare att missförstå än att man talas vid öga mot öga. Dessutom så skulle det gynna styrelsesamarbetet ifall nyvalda styrelseledamöter fick genomgå föreningsledarkurser.

  Demokratins motståndare väntar inte.

  Fortsätter det på detta viss så kan ni se är om i himmelen efter ytterligare röster och sympasitörer.

  • Mycket bra poäng för enkelspåriga individer, men du bör känna till att många av oss kan hålla flera bollar i lyften och klarar av att både driva frågor samtidigt som vi diskuterar organisatoriska frågor. Men du har rätt i att det vore bra med lite föreningsledarkurser för nyblivna styrelseledamöter.