Valberedningens avhopp


Piratpartiets valberedning har i ett publikt meddelande hoppat av sitt uppdrag att ta fram kandidater till vårmötet. Det är sällan man hör att just en valberedning avslutar sitt uppdrag i förtid eftersom det vanligtvis är ett hedersuppdrag att ta fram vettiga alternativ till en förenings styrelse och ledning.

Jag kommer att gå vidare in på möjliga orsaker framöver, men först ska jag gå igenom och såga sönder valberedningens argumentation. Inte för att vara elak utan på grund av att det jag anser är de riktiga skälen undangöms av den argumentation som förs. Jag framförde viss kritik mot valberedningens utspel i anslutning till höstens medlemsmöte. Jag ska inte närmare gå in på det förra utspelet utan kommer att fokusera på deras nuvarande. Valberedningen består av sammankallande Sophia Blomqvist, Isak Gerson, Patrik Hammar, Nils Kadesjö, Marcus Fridholm, Kent Holmblad samt Petra Gustad.

Valberedningen fick ursprungligen ett en aningen udda mandat, eftersom årsmötet 2010 i sitt uppdrag inte skiljde på gällande stadgar och föreslagna stadgar. En demokratisk valberedning kan förstås enbart agera på gällande stadgar, varför vårt uppdrag inte kunde påbörjas innan det extra medlemsmötet fattat beslut därom. Det fanns kort och gott inte nog fakta att gå på vad gäller hur många poster som skulle tillsättas, för vilken mandatperiod, eller för den delen för vilket mandat. Det extra medlemsmötet inleddes den 29 oktober och avslutades den 5 december efter en långvarig bordläggning.

Nej, här är det flera fel. Först och främst används fulargumentation genom att ordet demokratisk används för att förstärka legitimiteten trots att något sådant sammanhang inte finns. En valberedning kan vara diktatorisk, anarkistisk eller till och med helt odemokratisk och fortfarande vara demokratisk valberedning. Sedan är det felaktigt att säga att årsmötet 2010 inte skiljde på gällande stadgar och föreslagna stadgar. Det är naturligtvis gällande stadgar med de tilläggbeslut som togs på årsmötet 2010 som skulle gälla för valberedningen. Inga konstigheter där. Att uppdraget inte kunde påbörjas innan höstens möte är därmed också felaktigt. Det stämmer däremot att vissa detaljer kring de styrelseposter som skulle tillsättas påverkades av både eventuella övergångsregler samt de nya stadgarna. Dock inte till sådan grad att det hindrade valberedningen från att leta fram lämpliga kandidater och sätta dem i olika förslag till styrelsekonstellationer.

Valberedningen satte i och med de nya stadgarna igång med sitt arbete. Mail om möjlighet att kandidera/nominera skickades ut till medlemmarna och diskussionerna och vilka kompetenser och andra kriterier som behövde vara uppfyllda inleddes.

Då senaste tid för kandidatur/nominering passerat fanns för få kandidater för att utgöra ett kvalitativt underlag, varför tiden förlängdes. Då Rick Falkvinge valde att avgå uppfattade vi att omständigheterna inom partiet förändrats så starkt att vi åter valde att förlänga tiden.

Beskrivning om vad valberedningen har gjort är naturligtvis bra, men valberedningen verkar uteslutande ha arbetat utifrån en modell med fri kandidering? Borde inte valberedningen kompletterat med att leta upp kandidater som varit framstående på andra sätt? Exempelvis kandidater som nominerats till tidigare val samt de som varit framstående i valkampanjen? Kanske höra med några aktiva distriktsledare om de har några vettiga personer att nominera? Fri kandidering har ju den positiva och negativa aspekten att bara de som armbågar sig fram får utrymme, men det är inte alltid rätt personer att ha i en styrelse. Jag undrar också hur många kandidater valberedningen fått in samt vilken bedömning de haft på vad som är ett kvalitativt underlag? Det vore också intressant att höra hur funderingarna gått kring varför Ricks avgång skulle vara grund för en förlängning? Det är oklart vad förlängningen av kandideringstiden har att göra med valberedningens avhopp.

Under pågående planering av intervjutillfällen nåddes vi av ryktet att styrelsen planerade att genomföra styrelsevalet i formen av direkta personval, d.v.s. att årsmötet inte röstar på kompletta förslag till styrelse med mera. Detta förfarande skiljer sig från piratpartiets praxis och lämnar inget utrymme för en valberedning. Valberedningen bad därför om ett klart besked om under vilka former omröstningarna kommer att ske, för att kunna avgöra om fortsatt arbete skulle vara meningsfullt. Beskedet kom då styrelsen på styrelsemötet den 29-30:e januari beslutade att det skulle ske direkta personval (Se referensen: Styrelsemöte i Stockholm)

På samma styrelsemöte beslutade man också att skicka ut dokumentet om deras beslutade mötesordning på “remiss” till medlemmarna och “eventuellt uppdatera det tagna beslutet med synpunkter på nästa möte.” Denna “remiss” har i skrivande stund ännu inte gått ut till medlemmarna.

Intressant, men tyvärr orelaterat. Naturligtvis finns det både utrymme för och behov av valberedning även vid direkta personval. Jag håller med om att styrelsens beslut knappast är särskilt bra genomfört, men det påverkar inte valberedningens uppdrag. Särskilt inte när det handlar om rykten. Det spelar ingen praktisk roll för valberedningen under vilka former omröstningarna kommer att ske.

Vi tror att styrelsen underskattar valberedningens vikt för demokratin. En valberedning har traditionellt flera syften, alla menade att göra organisationen, dess valförfarande och därmed dess demokratiska ordning starkare.

Ja, eller kanske nej? Det är tydligt att vissa personer i styrelsen och partiledningen saknar insikt i vad valberedningen tillför, men därmed innebär inte det att styrelsen som helhet underskattar valberedningen. ”Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity.” – Hanlon’s razor Det är dock en mycket bra sammanfattning om vad valberedningen kan och bör tillföra som valberedningen har inkluderat i texten. Det är dock lite orelaterat till själva avhoppet så jag har valt att ta bort det härifrån.

De sista justeringarna av villkoren för vårt arbete kommer göras på ett styrelsemöte endast en vecka innan medlemsmötet, vilket är två veckor efter det att vårt förslag borde varit klart och skickats ut till medlemmarna. Styrelsens praktiska planering av vårmötet 2011 har former som inte överensstämmer med det mandat som medlemsmötet 2010 gav valberedningen, vilket innebär att styrelsen gör våld på medlemsmötets beslut.

Vi förundras över valet att ändra gällande praxis vid detta sena datum och i det forum styrelsen utgör. Vari ligger behovet, vilket problem försöker man lösa och är det problemet verkligen av sådan art att man bör riskera en debatt om beslut i egen sak?

Mycket värdefulla synpunkter, och åsikter som garanterat skulle fungerat för att få styrelsen att tänka över sitt beslut en gång till. Frågan är bara varför åsikterna inte skickades som ett brev till styrelsen? Eller varför man inte ringde upp styrelseledamöterna och förde fram synpunkterna direkt istället? Att avgå är ju trots allt rätt definitivt. Även om styrelsen backar från sitt beslut innebär det ju att valberedningen inte kommer att fullfölja sitt uppdrag.

Vi i valberedningen står inför det otrevliga valet att fortsätta att förbruka omfattande resurser, beträffande både ideell tid och pengar för att fullfölja vårt uppdrag trots att det inte längre har avsedd betydelse, eller att svika det mandat vi har givits för att anpassa oss till styrelsens beslut om personval och den roll valberedningen i och med detta skulle få inför medlemsmötet.

Det blir ett orimligt förhållande som bryter mot fungerande demokratisk ordning, eftersom uppdraget inte kan genomföras enligt gällande stadgar och enligt de förutsättningar under vilket förtroendet gavs. Så det enda rimliga alternativet är att ta konsekvenserna av den insikten och avgå

Det är klart att valberedningen lägger ner stora resurser på att försöka hitta en styrelsekonstellation som förhoppningsvis fungerar. De borde få mer cred för det arbetet än vad de hittills har fått. Dock är ett styrelsebeslut inte automatiskt något som påverkar valberedningens arbete. På ett årsmöte är styrelsens beslut bara förslag. Och även om styrelsens beslut blir direkt jobbigt för de tillförordnade mötespresidie som ska förbereda mötet, påverkar det inte valberedningens uppdrag egentligen. Årsmötets beslut smäller helt enkelt högre än styrelsens idéer.
Så det rimliga alternativet är felaktigt trots allt.

En annan inte lika tydlig men nog så viktig konsekvens, är att de som har skickat in sin kandidatur till valberedningen nu får kandidera på nytt till mötespresidiet. Vi kommer inte per automatik föra vidare deras kandidatur utanför det faktiska uppdrag vi valdes till.
Skälet till att det måste bli så är att vi faktiskt inte har deras godkännande att förmedla deras kandidatur vidare under andra förutsättningar än då de kandiderade. Vi kan inte förutsätta att alla är villiga att kandidera till den form av direkta personval som tycks bli den ordning som kommer att gälla. Att då föra vidare deras kandidatur är en form av förtroendemissbruk. Att som alternativ söka varje kandidats godkännande skulle innebära att vi tar på oss att utanför vårt mandat fortsätta verka efter det att vi avgått, vilket inte är en rimlig ordning eller förenligt med god demokratisk sed. De som kandiderat har personligen meddelats om detta, så att de blir medvetna om att deras kandidatur måste förnyas om intresset kvarstår.

Slutligen kommer vi inte i egenskap av valberedning att tillhandahålla bakgrundsinformation om sagda kandidater; kandidaterna måste kunna lita på att privat eller känslig information inte sprids. Det existerande material vi innehar kommer att raderas, eftersom vi inte kan föra denna form av personlig information vidare utan att ha uttryckligt tillstånd till detta. Det är inte ett agerande menat att sabotera eller försvåra, utan helt enkelt en logisk konsekvens av det förtroendeförhållande som bryts i samma ögonblick valberedningen upphör existera. Vi gör helt enkelt inte någon några tjänster genom att sätta oss över ett mandat som inte längre existerar

Blev det en tankevurpa nu, eller är det avsiktligt att valberedningen väljer att ändra en annan arbetsgrupps uppdrag eftersom deras eget uppdrag påverkats? Borde det inte ha varit lite bättre att diskutera saken med inblandade arbetsgrupp och styrelsen innan man valde att göra så? Och jag blir väldigt skeptisk till vad valberedningen faktiskt har gjort i och med att de förklarar att de hållit sig väldigt passivt, väntat på ett antal beslut och skjutit upp att påbörja arbetet gång på gång samtidigt som de väljer att slänga det underlag som de tagit fram. Sammantaget låter det väldigt mycket som en otroligt dålig ursäkt för att man inte har gjort något alls. Man kan kanske för åtminstone revisorerna visa det underlag som finns och den mötesdokumentation samt arbetsplaner som använts?


13 svar till “Valberedningens avhopp”

 1. Liten notis – Patrik Hammar lämnade alla partiuppdrag någon gång i maj-juni. Efter att – enligt egen utsago (under förutsättning att jag minns rätt) – ägnat några år åt att misslyckas banka in lite vett i partiet. Typ.

 2. Bra sågning, även om jag inte håller med dig i alla delar. Det skulle säkert gå att ordna så att revisorerna kan ”bevittna” vad vi gjort om det krävs för att avhoppet skall ha trovärdighet. Jag tror dock att det skulle bli en ganska patetisk åtgärd.

  Vi drar med all säkerhet på oss rejält med kritik för vårt avhopp och en del av kritiken är säkert berättigad.

  Nå, till saken hör att vi inte gick på rykten utan tog dessa till styrelsen och begärde att få besked. De var med andra ord väl medvetna om att vi inte var helt glada över den utsikten. Jag misstänker att en och annan styrelsemedlem dessutom var oerhört medveten om att ett beslut i den riktning som nu togs skulle innebära att valberedningen tackade för sig. Jag anför nu inte det som motiv till att hoppa av, eller försvar, utan för att saker skall vara korrekta.

  Den viktigaste resursen man slösar med i det här fallet är inte pengar, utan nedlagd tid. Det är oerhört respektlöst att låta oss försöka få fram och utvärdera lämpliga kandidater, väga samman alternativ och försöka komma med ett bra förslag som kombinerar kompetenser och personligheter för att i nästa stund säga att det arbetet inte längre är intressant. Som Sophia uttryckte det, så ombads hon inte vara en mänsklig version av ett elektroniskt formulär. För det som blir konsekvenserna av situationen som den nu ser ut, är att det är ungefär vad vi reduceras till.

  Det är naturligtvis öppet för tolkning och kanske fattade vi fel beslut. Det vi kände var mest trötthet, ilska och meningslöshet. Vi kände dock att det var bättre att peka och säga ”men för helvete!”, snarare än att böja nacken och hålla ut handen för en almosa. Min högst personliga syn på den saken är att det är viktigare att den här diskussionen kommer upp till ytan, än att vi tysta fortsätter göra ett arbete vars resultat kvalitativt på mötet med stor sannolikhet varken gör till eller från.

  • Jag håller med om att ni absolut skulle protesterat och kanske skulle ni tagit varsitt tillhygge för att banka in vett i skallen hos berörda. Men avhoppet är snarare att böja på nacken och ge upp. Finns ingen kämpaanda i att låta styrelsen hållas. Finns ingen kämpaanda i att dumpa över allt på andra.

  • > för att i nästa stund säga att det arbetet inte längre är intressant.

   Det är väl mest här som jag inte förstår någonting. I det scenario som styrelsen beslutade om (och som jag förespråkar) så blir valberedningens roll ÄNNU viktigare än annars för att medlemmarna ska kunna göra ett bra val. Valberedningens förslag till komplett styrelse är av naturliga skäl fortfarande huvudalternativ och det som de allra flesta förmodligen kommer att rösta på, oavsett mötesordning och typ av votering.

   Det här försökte jag också förklara för Kent när vi pratades vid veckan innan styrelsemötet och jag uppfattade det som att han skulle framföra det till resten av valberedningen. Den korta diskussion som fördes under själva mötet gick också i samma anda. Vad som hände sedan i valberedningen vet jag inget om förrän beskedet kom att den avgått.

   Min fråga till dig blir då; Vad i styrelsens beslut är det som ni tolkat som att valberedningens arbete inte längre är intressant?

 3. Ville mest bara skicka massvis med tummar upp på det här inlägget. Inte så många vill röra upp mer damm och ”move on”, men bra att det är sagt ändå. Vore synd om vb inte förstod att de flesta fattar att det är en dålig ursäkt men låter dom vara.

 4. Se det som en dålig ursäkt om ni vill. Jag är inte ens säker på att vi fattade rätt beslut. Men det var det beslut som kändes rätt.

  Det jag vet var att i valet mellan att böja huvudet och svära i halsduken och att säga att det räcker, så är jag ganska glad att stå med huvudet rakt. Att det kommer kritik är jag inte förvånad över, fattas bara annat. Jag har inga direkta ambitioner i partiet och om jag förbrukat någons förtroende så får det vara så.

  Var noga bara med att inte avfärda saker utan att tänka igenom det hela först, för då var vårt avhopp verkligen meningslöst.

  • Jag anser inte att det var rätt beslut eftersom till skillnad från styrelsens beslut går valberedningens inte att återkalla i efterhand. Jag förstår avhoppsbeslutet och varför det kändes rätt, men det får tyvärr långtgående effekter som senare valberedningar kommer att få arbeta hårt med. Som Johanna sa häromdagen ”… nu kommer vi vara tvungna att bygga in skydd mot att valberedningar och andra arbetsgrupper lämnar sina uppdrag, vilket kommer att legitimera avhopp som en accepterad protestform ännu mer”.

   Dessutom finns det två kortsiktiga utfall av avhoppet, antingen ändrar styrelsen på sig och då står Piratpartiet fortfarande utan valberedning eller så ändrar styrelsen inte på sig och då kommer vi att hamna i en situation vi har långtgående ändringar. Oavsett kommer inte valen att beredas på ett lika bra sätt.

   Det är inte förtroendet för er enskilda medlemmar som är det som är mest skadligt. Det kommer att blåsa över. Alla som sitter/satt i valberedningen är mycket vettiga personer och ni kommer att återfå det förtroende som kanske blivit lite tilltufsat. Det som är jobbigare är den skadan avhoppet gör på valberedningen som grupp.

 5. Bra skrivit. Valberedningen har antagligen inte gjort något under året och fick nu en chans att lämna.

 6. Emil: Du som vanligtvis verkar vara väl påläst och genomtänkt gör här bara ett fult påhopp på valberedningen. Du missar väsentliga saker som att en pågående valkampanj och stadgeändring av styrelsens sammansättning kraftigt påverkar valberedningens möjligheter att arbeta. Du tycker uppenbarligen att de skulle genomföra delar av sitt uppdrag flera gånger vilket inte är rimligt.

  Du har även missat att Kent Holmblad tagit över rollen som sammankallande.

  Du har uppenbarligen missförstått hur kandideringen gått till. Fri kandidering innebär inte att folk bara nominerar sig själva. Jag vet flera personer som nominerats av andra, däribland jag själv.

  Att valberedningen inte skickar ett brev med krav på styrelsen har jag full förståelse för. Ett sådant brev skulle leda till att de anklagades för att genomföra utpressning av styrelsen och jag är glad att de inte valde den metoden.

  Så mycket text med så många haltande påhopp bara för att påstå att det finns några bakomliggande motiv… Jag trodde dig om bättre än såhär.

  • Tackar för dina synpunkter. Jag vet mycket väl vad en fri kandidering innebär, och även jag själv har blivit nominerad av någon annan. Och naturligtvis menar jag inte att de skulle skicka något kravbrev, därtill har de inte något mandat. Valberedningen kunde dock ha skrivit välformulerad kritik för de fattade besluten med valberedningens syn på konsekvensen av beslutet. Tänk på att samma valberedning gjorde just det inför höstens medlemsmöte och påverkade där styrelsen att göra en väldigt oinsatt bedömning som direkt orsakat den situation som vi har nu.
   Gällande vem som är sammankallande spelar det mindre praktisk roll vilken enskild uppdelning av rollerna valberedningen har gjort.

   Sedan tycker jag att du bör vara mer saklig i din framställan. På vilket sätt är det ett fult påhopp att angripa de orsaker valberedningen angett för att svika medlemmarnas förtroende?