Valberedningens oplanering inför höstmötet #piratpartiet


Valberedningen valdes i våras. Den 27e april 2010 var det klart att Isak Gerson, Patrik Hammar, Nils Kadesjö, Sophia Blomqvist, Marcus Fridholm, Kent Holmblad samt Petra Gustad blev vald till valberedningen.

En stadgad princip är att ”Valberedningens ledamöter ska förbereda alla förekommande personval inför det
årsmöte, som följer på det, där de själva väljs.”
som tillsammans med ”(A16-015) att årsmötet uppdrar åt styrelsen att kalla till medlemsmöte som ska hållas senast 2010-11-01 för en andra läsning av stadgeförslaget, samt att, om förslaget bifalles i en andra läsning, de val som annars skulle hållts på ordinare höstmöte ska genomföras då.” innebär att höstmötet innebär att kompletterande val för valberedningen att förbereda.

styrelsemötet 2-3 oktober informerades att ”Då valberedningen skriftligen meddelat att det inte är realistiskt att på medlemsmötet hålla val enligt föregående årsmötesbeslut, så föreslår styrelsen att bordlägga dessa val till ett gemensamt årsmöte (enligt gamla stadgar) och vårmöte (enligt nya stadgar) under våren 2011..

Min fundering är då naturligtvis varför är det inte realistiskt att hålla val i enlighet med årsmötesbeslutet? Ryktet gäller att det är för kort tid att förbereda ett förslag till det kompletterande val som behövs enligt de nya stadgarna. Stämmer ryktet? Det får vi se när brevet bifogas kallelsen. Det som är intressant att styrelsen här gör en tolkning av både de befintliga stadgarna och årsmötets beslut. Nu är det naturligtvis i styrelsens rätt att göra en sådan tolkning eller vilken annan tolkning som helst egentligen, men kommer styrelsen att ta upp den tolkning för granskning på årsmötet?

Om vi då tittar på den förmodade tidsbristen, hur lång tid är det från årsmötet till valet? Medlemsmötet kommer att vara den 30-31 oktober (och kallelsen borde alltså senast komma ut på lördag den 16e). Sex månader är det som valberedningen har haft på sig att leta kandidater. Ett halvår är alltså inte tillräckligt lång tid. Det fanns ett antal kandidater som var nominerade till vårens årsmöte, att använda det underlaget åtminstone till viss del hade också underlättat och troligtvis kunnat spara viss tid.

Så då har det troligtvis varit något annat som har hindrat valberedningen att agera som valberedning. Det pågick en valkampanj, men att personer är aktiva ute och kampanjar borde snarare vara en hjälp att hitta engagerande och motiverande kandidater? Så även om kampanjen varit ett möjligt störande moment har det också haft potentialen att underlätta. Jag tror inte kampanjandet hade varit något egentligt hinder för valberedningen att fullfölja sitt uppdrag.

Jag pratade tidigare om att Piratpartiet gör saker i absolut sista minut och det kanske är något liknande här? Fast enligt nomineringen av de ovan nämnda har de flesta erfarenhet av styrelsearbete och valberedningsarbete, troligtvis utanför Piratpartiet, så det kan inte vara en orsak. Inte egentligen.

Däremot så finns det ett uttalat förbud mot att diskutera intern organisation. Kan det tolkas som ett förbud för valberedningen att fram till valdagen genomföra sitt uppdrag? Teoretiskt kan man se valberedningens uppdrag som att diskutera intern organisation, men jag tror inte det var avsikten. Så antagligen inte det heller. Om uttalandet hindrade valberedningen var det fortfarande två månader innan medlemsmötet, inget omöjligt även om det kanske blir för intensivt.

Oavsett anledning är det tråkigt att valberedningen inte kunnat förbereda det eventuella valet, men det kommer ändå övergångsregler enligt styrelsen så det kanske inte gör något. Dock är det styrelsens problem om årsmötet inte accepterar bordläggningen.


16 svar till “Valberedningens oplanering inför höstmötet #piratpartiet”

 1. Man ska komma ihåg att när valberedarna accepterade sina nomineringar så fanns inte förslaget om att göra styrelsevalet redan i höst på bordet över huvud taget. Det kom i ett relativt sent ändringsförslag. De valdes alltså in på premissen att de skulle ha ett år på sig, och jag har full förståelse för att det är svårt att korta den tiden till 6 månader mitt i brinnande valkampanj.

  Det ligger i allas intresse att valberedningen får en bra chans attt göra sitt jobb.

  Beslutet om när ny styrelse ska tillsättas och vilken ligger dock på medlemsmötet. Allt kommer att läggas fram som förslag till övergångsregler på medlemsmötet.

  • Synd att vi inte får se förslaget till övergångsregler innan medlemsmötet. Åtminstone orggruppen borde få vara med i framtagandet. Fast det är kanske bara jag som tycker det?

   Hmm, så valberedningen var alltså inte närvarande på mötet? Jag vet att stadgeändringsförslaget kom sent (och det är ju inte så förvånansvärt när det gäller Piratpartiet) och innan mötet fanns ju inte något förslag för höstmöte, men nog borde de ha fått informationen av styrelsen eller någon annan ansvarig för mötet? Eftersom det ju naturligtvis påverkar deras arbetsroll? Eller tänkte ingen på det?

   Det ligger absolut i allas intresse att valberedningen gör ett bra jobb… Och att man inte skriker kupp bara för att valberedningens förslag inte är som man väntat sig.

   • Hej Emil!
    Tack för ditt brev. Vi i valberedningen är glad att du realiserar det här med officiella kommunikationsvägar och inte för fram dina åsikter i första hand via blogg. Eller hur var det?

    Nej, det var ingen som informerade valberedningen – som inte var närvarande på årsmötet – om de förändringar som gjordes under mötets gång. Vi hade med andra ord accepterat ett annat uppdrag än det vi valdes till. Ingen som tänkte på det? Nej … inte heller på att vi inte kan börja arbeta innan stadgesituationen är så klart att det går att utreda hur många, för vilka uppdrag och för vilken period. Ingen som tänkte på det … nej …
    Att det fanns delar av beslutet som indikerade att valen skulle beredas till hösten uppmärksammades vi på i sensomras.

    Jag håller på och skriver på en redogörelse, som jag skall tillsända även dig, men i all hast kan nämnas att valberedningen med utgångspunkt från stadgarna inte kan avgöra vilken mandatperiod de har, vilka poster som skall tillsättas när (för det är allt annat än klart) och att även vi hade varit betjänta av att informeras av övergångsreglerna, vilka vi hade intrycket av att styrelsen skulle anta på sitt förra sammanträde, men efter det fick klart för att kommer först under kommande extra årsmöte (valberedningen, enligt gällande stadgar bereder val till årsmöte – vilket skiljer sig från de extra möten som kallas medlemsmöte).

    Din alltid lika syrliga,

    Sophia

    • Styrelsen kan inte ”anta” övergångsregler, det är upp till medlemsmötet att beskriva hur de nya stadgarna ska införas. Det vore enormt olämpligt, med tanke på att det påverkar vår egen mandatperiod med mera.

     Däremot kommer ett förslag till övergångsregler att presenteras i samband med kallelsen.

     • Styrelsen kan anta övergångsregler för att föreslå till medlemsmötet. Rent principiellt skulle de också kunna börja följa övergångsreglerna redan innan medlemsmötet, eftersom de faktiskt har tolkningsrätt över stadgarna mellan årsmöten. Fast risken är då stor att styrelsen får lite klagomål. 😉

    • Det här var inget brev utan snarare en fundering. Mig veterligen finns det inte officiella kommunikationskanaler för Piratpartiet för sådant. Det krävs tre pirater för att lyfta frågan till styrelsen, och det här är inte ens någon egentlig fråga. Jag använder dock samma vägar som våra ledare använder, dock med något färre följeslagare. Okej då jag har bara en bråkdel av antalet följeslagare, men sättet är fortfarande detsamma. 🙂

     Jag vet att Simon pratade om övergångsregler redan direkt i anslutning till årsmötet, så det låter som en miss att varken styrelsen eller valberedningen fick kännedom om det då. Sedan kan man ju tycka, om man är lite våghalsig, att valberedningen kanske skulle kontrollerat vad årsmötet beslutat. Det är ju inte helt ovanligt att årsmötet ändrar på framtida styrelsens uppdrag eller på andra delar som kan påverka valberedningens arbete, åtminstone enligt min erfarenhet. Exempelvis ska det ju även ordnas val av mötespresidie så vitt jag vet? Angående övergångsreglerna var Simon inte klar med dessa innan förra styrelsemötet helt enkelt. Allt kan ju inte ligga på en person helt enkelt.

     Det är ju tyvärr så att de nya stadgarna saknar lite när det gäller tydlighet, så jag förstår att överblicken kan vara lite jobbig särskilt när det gäller överlappande mandatlängd.

     Avslutningsvis många tack för att du uppmärksammat mina funderingar. Och besvarat vissa av dem också. Det är ingen direkt kritik på valberedningen, för ni har ju faktiskt inte fått chansen att genomföra ert uppdrag än. Däremot kan det anses vara kritik mot vissa fundamentala och strukturella problemområden som det kanske är dags att åtgärda, eller vad tycker du?

     • Kan så tyckas – men det hade inte förändrat något i sak. vi kan inte bereda val på stadgar som inte trätt i kraft, till möten vi inte har datum till och på mandatperioder som inte framgår av stadgarna och som det inte fattats ersättande beslut om.

      Hade årsmötet frågat mig om jag stod till förfogande inför ett möte i höst, hade jag avböjt. Likaså om frågan gällt möte i höst och/eller i vår baserat på stadgar som eventuellt kommer att antas någon gång under hösten.

      Jag uppfattar att det gäller för stora delar eller hela valberedningen.

      Hade beslutet formulerats och fattats av något annat organ än årsmötet så hade jag vid kommande årsmöte yrkat på att förtroendet inte förnyades, baserat på handhavandets kvalitet. Helt uppenbart står inte den åtgärden till buds.

     • Ett senare årsmöte kan häva ett beslut som fattats på tidigare årsmöte och det gäller även tillsättningar, så det är egentligen fortfarande ett alternativ. Jo jag känner också att stadgarna stressats igenom genom påtryckningar tycker jag. Jag hade önskat, och förordade också, att man hade en längre process för att förankra och genomarbeta stadgeförslaget, men men… Jag är inte partiledare.

   • Det är orggruppen som tagit fram förslaget till övergångsregler – det förslaget kommer att granskas av styrelsen på mötet ikväll och bifogas kallelsen till medlemsmötet.

    • Oj det var intressant för jag är ju rätt mycket i orggruppens skype-kanal och jag är rätt säker på att Ante tog fram förslaget i stort sett på egen hand, åtminstone verkar färgmarkeringarna tyda på det dock med viss hjälp av Rick i efterhand. Men jag kan ju så klart ha fel, jag får ju som du kanske förstår inte all information. 😉

     • Jag lägger mig inte i hur orggruppen väljer att dela upp sitt arbete. Jag tror du förstår att det blir bäst så. 🙂

      Sedan kan man ju tycka, om man är lite våghalsig, att du kanske skulle ha kontrollerat om Ante ville ha hjälp med det? Om man vill ha information så har man ett eget ansvar för att leta reda på den, inte bara sitta och vänta på att ”få” den serverad…

     • Ohh, nej jag hade inte någon chans att erbjuda min hjälp. När jag hörde om det så var övergångsreglerna redan ”färdiga”. Precis som stadgarna blev färdiga under vårens årsmöte.
      Idag kan jag naturligtvis erbjuda min hjälp, men det är enbart några timmar kvar innan styrelsen beslutar och jag tycker inte om att stressa igenom ändringar.

     • Jag förstår inte riktigt vad du menar, övergångsreglerna är inte ”färdiga” förrän medlemmarna röstar på dem på medlemsmötet. Men oroa dig inte, du får ivfsh en ny chans på medlemsmötet.

     • Övergångsreglerna är egentligen inte ens färdiga förrän styrelsen är klara med övergången (och övergångsreglerna inte längre används), åtminstone som jag ser på det hela. 🙂
      (Och jag ogillar att behöva fixa saker på ett årsmöte.)