Vargjakt – inga sjukdomar funna hittills


Jag fick frågan om Riksdagens lättläst-sida om varg-jakten var felaktig eller en ren lögn gällande meningen Nu har riksdagen bestämt att sjuka vargar eller vargar som förstör kan få skjutas. Jag anser att det snarare är en sammanblandning av vad som beslutet handlade om.

När Naturvårdsverket rapporterade att första etapp-målet var uppnådd gav regeringen två separata uppdrag tillbaka till Naturvårdsverket. Det ena uppdraget var att undersöka hur man kunde genomföra en jakt på varg utöver befintlig skyddsjakt och det andra uppdraget gällde hur man kunde stärka vargens genetiska situation.
Då uppdragen skickades inom några dagar från när regeringen tog emot rapporten misstänker jag att det var förberett sedan tidigare.

Redan tidigare visade SOU 2007:89 att även om det noterats sjukliga defekter verkar det som om vargarna minimerar effekten av det genom naturligt urval.

Det har också gjorts en analys som tyder på att förlusten av genetisk variation i vargstammen i viss mån bromsas av en motverkande selektion (Bensch m.fl. 2006). För varje inavelsnivå förefaller det som om det är de vargar med störst kvarvarande genetisk variation som reproducerar sig.

Enligt den undersökning av vargkadavrerna som har gjorts hittills av SVA hittas heller inga sjukliga förändringar. Det verkar som om samtliga djur som har fällts har varit genetiskt stabila och levnadskraftiga individer.
Utredningen innan, sunt förnuft och även efterkontrollen visar på att det inte var sjuka vargar som var anledningen.

Trots utredningen förstärker Regeringens proposition 2008/09:210 enbart de genetiska problemen och undviker helt att ta upp eventuella minimerande effekter.

Den skandinaviska vargstammen uppvisar en varierande grad av inavelsdefekter och även om antalet vargar ökar så är vargstammen inte långsiktigt säkrad.
För att få en långsiktigt livskraftig vargstam är en förbättring av stammens genetiska status mer angelägen än en fortsatt tillväxt på smal genetisk bas. Regeringen föreslår därför i denna proposition en förlängning av nuvarande etappmål kompletterat med kraftfulla åtgärder för en långsiktigt livskraftig vargstam. Vargstammens tillväxt begränsas under tiden fram till dess att konsekvenserna av vargstammens utveckling i Sverige och bedömningen av stammens bevarandestatus, inklusive resultatet av de inledande åtgärderna för stärkt genetik, har utvärderats och redovisats.

Regeringen fokuserade i propositionen på ett snabbt genomförande av en begränsad licensjakt utöver att göra det enklare att få tillstånd till skyddsjakt.

Den svenska vargstammens tillväxttakt ska hållas på en lägre nivå genom beslut om begränsad licensjakt kompletterad med skyddsjakt efter skadegörande individer. Jakt bör vara möjlig redan under vintersäsongen 2010.

Regeringen ger i propositionen riktlinjer för hur jakten ska genomföras, dock används formuleringar som gör att man helt kan bortse från samtliga riktlinjer enligt mig.

Regeringen anser att alla som ska delta i licensjakt efter andra rovdjur än björn bör ha skyldighet att registrera sig på samma sätt som dagens lodjursjägare. Jakten bör utformas på ett sätt som minimerar risken för att genetiskt värdefulla vargindivider fälls. Skyttens provtagning av fällda djur måste säkerställa att relevant kunskap om djuren kommer förvaltningen till del. Besiktning av fällda djur måste utformas på ett sätt som säkerställer att djuren fälls i enlighet med regelverket. Slutligen måste tillsyn under förvaltningsjakten utformas på ett sätt som säkerställer att villkoren för jakten följs. Art- och habitatdirektivets krav på strängt kontrollerade förhållanden måste upprätthållas.

Både den tidigare regeringen och den nuvarande har drivit samma linje när det gäller varg-frågan så det är inte förvånande att uppdraget om jakt läggs separerat från åtgärds-uppdraget. Det går alltså inte att säga att jakten var till för att öka den genetiska kvaliteten och den var garanterat inte för att ersätta skyddsjakten, som lättläst-sidan pekar på.
Propositionen som sådant var formulerad som ett förslag till ny rovdjursförvaltning men debatten i riksdagen var fokuserad på just vargjakten. Det innebär att Regeringen borde ha separerat vargjakten från förvaltningsfrågan.

Naturvårdsverket som snabbt såg till att den beslutade vargjakten genomfördes enligt riksdagens riktlinjer hade enligt mig inte något utöver EU-kraven att ta hänsyn till och att hela vargjakten är en skam för Sverige.

Jag anser, trots Gunnar Glöersen, om att SJF är en mycket stor lobbyorganisation och att det var därför jakten inleddes. Inavel var bara en bekväm ursäkt.

Jag tycker förövrigt att det är mycket tråkigt att en djurpark har behövt skjuta av deras vargar. Jag hoppas att utredningen visar vad som har gått fel i hanteringen.


Bloggen Antisverigedemokraterna pekar på hur enskilda politiker har åsikter som går rakt emot partiprogrammet.

Jag rekommenderar avslutningsvis att man läser Martin Ezpeletas blogpost Unikt: Första intervjun med en varg.


Ett svar till “Vargjakt – inga sjukdomar funna hittills”