Emils kommentarer på vårmötets motioner: Stadgemotioner


Piratpartiets vårmöte pågår just nu. Medlemmar som vill deltaga kan genom att följa Emmas härliga guide. Det som följer här är mina egna kommentarer gällande de olika motionerna i A-kategorin (stadgeförändrande motioner).

A01 Namnbyte handlar om att byta namn på partiet. Orginalyrkandet är att byta till Fridemokraterna. Det finns också förslag att ändra namn till Piratpartiet Humanisterna samt Piratpartiet Piraterna. Jag tycker att det bör vara fler förankrade alternativ och ett genomgående bättre förarbete så jag föreslår (yrkande 221) att styrelsen får i uppdrag att under ett år utreda olika namnförslag och till nästa år (vårmöte 2011) redovisa detta arbeta. De namn som föreslagits i motionstråden bör specifikt ingå i redovisningen, men styrelsen bör naturligtvis vara öppna för andra alternativ. Om jag får möjlighet att bidra till en sådan utredning skulle jag ställa krav på att få in åsikter från varje KL eftersom det behövs lokal förankring.

A02 Antal kandidater i lokala val handlar om att i stadgan definiera hur många kandidater som behövs för att styrelsen ska godkänna att vi ställer upp i ett specifikt lokalt val. Jag tycker att onödigt att stadga något som knappt ens är praxis i styrelsen. Det är bättre att under 2013 föra en dialog med respektive lokal region/kommun/landsting för att se vad som är realistiskt i just det området. Det underliggande är dock en kritik mot styrelsens alltför begränsande krav, och det får styrelsen ta till sig på annat sätt. Jag yrkar dock avslag.

A03 Stadgeändring angående den ekonomiskt ansvarige handlar om att ta bort kravet på att partiledaren ska utse vice partiledare och ekonomiskt ansvarig. Jag tycker att Partiledaren redan idag kan delegera till partisekreteraren att på egen hand välja en ekonomiskt ansvarig. Formellt är partiledaren fortfarande ansvarig oavsett om det är partiledaren eller en undersåte som anställer personen. Jag yrkar alltså avslag.

A04 Stadgeändring angående vice partiledare handlar om att det är i stadgan formulerat att partiledaren utser minst en vice partiledare. Jag tycker att det är onödigt att ändra stadgan eftersom partiledaren aldrig ska känna sig tvungen att göra något som det inte finns underlag till. Så jag yrkar därför avslag.

A05 Plats för medlemsmöte handlar om att styrelsen tidigare kritiserats för att de beslutat om tekniska specifikationer om hur mötet skulle gå till på ett sådant sätt att det till mycket stor del påverkar exempelvis val till styrelsen. Det var en olycklig misstolkning av styrelsen, men jag tror och hoppas att styrelsen förstått att det inte var rätt. Oavsett anser jag inte att det är en ”bugfix” som har genomarbetats tillräckligt och yrkar därför avslag.

A06 Stadgefix – röstberättigade på mötet handlar om att det inte i stadgan är klarlagt när 2 månaders medlemskap för röstning ska gälla. Tolkningen har hittills varit (så vitt jag förstår) att det är när själva röstningen genomförs, men förslaget är att ändra till två månader innan mötet öppnar. Ett ändringsförslag är lagt som föreslår en månad innan mötet öppnar. Jag föreslår bifall på att stadgan ska förtydligas att gälla två månader innan mötet öppnar.

A07 Stadgefix – budgetansvar handlar om att styrelsen löpande beslutar om budget men samtidigt ska lämna förslag på budget till vårmötet. Jag tycker att det blir väldigt luddigt att bara kunna ”se” verksamhetsplanen utan tillhörande budget. Jag har inget problem med att styrelsen tillhandahåller en budget som de kan få in synpunkter och ändringsförslag på även om styrelsen fortfarande beslutar om den faktiska budgeten. Helst skulle jag naturligtvis se att budget och verksamhetsplan beslutas om på medlemsmöte, men det är inte praxis i Piratpartiet och det får jag anpassa mig till. Jag yrkar alltså avslag på motionen.

A08 Stadgeändring, svårigheter att utesluta troll ur Piratpartiet handlar om att uteslutning av medlem kommer upp på medlemsmöte. Jag tycker att det är oklart om det är något egentligt att vara rädd för, särskilt för konspirationer från andra partier som troligtvis skulle förlora mer än Piratpartiet på att påverka. Jag tycker att det fortfarande behövs en andra instans för en uteslutning, även om jag naturligtvis litar att styrelsen kan göra en korrekt bedömning och inte i onödan använder sig av ett sådant verktyg. Jag yrkar avslag men vill att det arbetas mer på att se över hur något liknande kan lösas på ett demokratiskt och rättsäkert sätt.

A09 Stadgeändring, mötespresidiet ska inte få besluta i samtliga ordningsfrågor handlar om att mötespresidiet inte längre ska kunna besluta i ordningsfrågor, eftersom de då får en oerhörd påverkansmakt under mötet. Jag förstår att det är ett principiellt problem som vi behöver förtydliga, men anser att det måste bearbetas bättre än det förslag som ligger. Exempelvis verkar stadgans tolkning av ordningsfråga till viss del vara skild från mötets praxis. Jag yrkar tillsvidare avslag på motionen av hänsyn till att det bör klargöras vad mötespresidiets roll är samt en mer klargörande beskrivning av ordningsfrågor.

A10 Stadgeändring, styrelsen ska ej få möjlighet att tolka stadgan som rör medlemsmötet handlar om att mötespresidie tolkning av stadgan ska gälla över exempelvis styrelsen. Orsaken är naturligtvis att styrelsen nyligen har gjort en kritiserad tolkning av stadgan som skulle ha påverkat mötet. Dock anser jag att styrelsen tagit del av kritiken och inte kommer att göra om det på samma sätt. Styrelsen har också flera gånger sagt att de ska arbeta mer med förankring av deras beslut. Jag yrkar avslag.

A11 Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen handlar om att ledning och styrelse som enligt mandatfördelning (aka ansvarskedjan) är separata roller rent praktiskt överlappar till väldigt stor del. Risken är därmed att man får jävdiskussioner där styrelsens beslut över partiledningen undermineras av partiledningens närvaro. Det här har varit uppe till diskussion tidigare och det är något som även partiledningen uttalat. Jag skulle dock hellre se en förankrad och från styrelse/lednings sida frivillig separering. Så trots att jag är för separeringen yrkar jag avslag. Jag skulle dock gärna se att partiledningen avstår från att kandidera till styrelsen och att styrelsemedlemmar avstår från partiledningsposter. Vi har tillräckligt med vettiga personer som vi skulle kunna rycka tag i för partiledningsposter om det behövs.

A12 Reduktion av styrelsens storlek för att få den att fungera igen handlar om att Rick vill minska styrelsens storlek eftersom han anser att storleken orsakar problemen med närvaron. Jag anser att storleken inte har betydelse för huruvida att någon kan närvara eller ej utan att man bör snarare förbättra planeringen samt engagera ledamöterna bättre. Jag yrkar avslag.

A13 Buggfix i stadgarna vad gäller budgetägande handlar precis som A07 om att styrelsen löpande beslutar om budget men samtidigt ska lämna förslag på budget till vårmötet. Som jag skrev som svar på A07 tycker jag att det är otydligt att enbart ”se” verksamhetsplanen utan tillhörande budget (som ju beskriver var satsningarna kommer vara och inte enbart vad man planerar att göra). Helst skulle jag naturligtvis se att budget och verksamhetsplan beslutas om på medlemsmöte, men det är inte praxis i Piratpartiet och det får jag anpassa mig till. Jag har inget problem med att styrelsen tillhandahåller en budget som de kan få in synpunkter och ändringsförslag på även om styrelsen fortfarande beslutar om den faktiska budgeten. Jag yrkar alltså avslag.

A14 Mötesordning med överskådliga voteringar och voteringslistor handlar om att lägga en färdig mötesordning som bilaga till stadgarna. Jag tycker att det principiellt är en bra idé, men att det bör basera sig på en existerande mötesordning som baserar sig på etablerad praxis. Som diskussionsunderlag är förslaget mycket intressant med rätt nytänkande lösningsförslag, men förslaget i sin nuvarande frångår både etablerad mötespraxis och urholkar medlemmarnas förståelse för processen. Jag yrkar därför avslag.

A15 Uttolkning av ordet adjungering handlar om ordet ska tolkas. Jag anser att stadgan redan är tydlig i sin tolkning i och med 5.3.4. Även om motsvarande skrivning saknas vid övriga användande av ordet står det heller inte något som går emot den tolkningen. Orsaken till att motionen läggs är att en av de adjungerade tydligen debatterade högljutt för sin åsikt till större grad än vad som kan anses tillrådigt och vissa skulle nog säga att beteendet obstruerade pågående möte. Jag tycker att det är bra att vi har engagerade och drivna personer, men hävdar att mötesro måste respekteras. Jag anser att en stadgeändring är onödig och den angivna instruktionen till styrelsen riskerar att begränsa viljan hos styrelsen att ha öppna möten. Jag yrkar alltså avslag.

Har jag fel? Har jag rätt? Gör just din röst hörd i Piratpartiets vårmöte.


Ett svar till “Emils kommentarer på vårmötets motioner: Stadgemotioner”