Motioner rörandes Piratpartiets stadgar


Man ska aldrig vara rädd för att föreslå en förändring av stadgar. Även om stadgar är själva grunden, och motsvarar en lagbok för föreningen, är föreningen under kontinuerlig förändring och det ska naturligtvis avspeglas i en föränderlig stadga. Att förändra grunden är så klart svårt och lite omständigt, men det innebär inte att man ska undvika att föreslå en förändring man anser är nödvändig. I en demokratisk förening kan man alltid få hjälp att formulera ändringsförslaget även om den som hjälper till inte ställer sig bakom den föreslagna förändringen.

Piratpartiet har snart årsmöte och inför detta har det lagts flera motioner som föreslår olika förändringar av bland annat Piratpartiets stadgar och politik. Jag kommer att försöka förklara min syn på dessa motioner och trådar samt länka till respektive motionstråd (och dess sammanfattning av yrkanden). Först ut är de motioner som gäller Piratpartiets stadgar.

A01. Motion om direktdemokrati vid personval
A02. Motion om ändring av §20 i stadgarna
A03. Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
A04. Motion till årsmöte angående införande av val till partiordförande
A05. Motion om tillägg till stadgeändring
A06. Motion rörande begränsning av mandatperioder
A07. Motion om bordläggning av stadgemotioner
A08. Motion om bordläggning av stadgeändringar
A09. Motion om att beskriva trepiratsregeln i stadgarna
A10. Motion mot individuell diskriminering
A11. Motion om tillägg till stadgarna angående valberedningar
A12. Främja partiets rykte som gräsrotsrörelse
A13. Motion angående att byta titel på styrelsens arbetsledare från ordförande till sammankallande
A14. Motion om att låta medlemmarna välja sina DL och VL
A15. Trepiraterskrav på motioner
A16. Motion om komplett revidering av partiets stadga

A01. Motion om direktdemokrati vid personval

Motionen beskriver problematiken med att en valberedning genom sin funktion kan anses påverka föreningens framtida vägval och yrkar att valberedningen avskaffas till förmån för fri kandidering. Många föreslår istället en ökad transparans på valberedningens arbete och förklarar den nytta valberedningen också kan tillföra valet. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar avslag eftersom jag inte anser att avskaffande av valberedningen minskar risken att valet påverkas utifrån intressegrupperingar och att den hjälpen en valberedning kan bidra med är ovärderlig om man som medlem inte själva har möjlighet, tid eller lust att ställa frågor till alla kandidater.

A02. Motion om ändring av §20 i stadgarna

Motionen anser att det är ett problem att stadgar kan ändras och träder i kraft under sittande möte och yrkar på att sådant förbjuds. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar avslag, även om jag håller med om orsaken till att motionen läggs, eftersom jag anser att ändringen bara flyttar på symptomen. Stadgarna är nu så inarbetade att om det upptäcks något ordentligt fel kan det gott vänta till att ett extra medlemsmöte/årsmöte har beslutat om det också.

A03. Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna

Motionen påpekar många svagheter med de befintliga stadgarna och yrkar förbättringar punkt för punkt. Det är min egna motion och det är alltså de problem som jag anser finns i stadgarna. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar bifall även om jag förordar en mer organiserad översyn av stadgarna. Att besluta om bifall till dessa ändringar motsätter sig heller inte på något sätt införandet av exempelvis orggruppens förslag till stadgerevidering.

A04. Motion till årsmöte angående införande av val till partiordförande

Motionen föreslår en utökad separering av ledning från styrelsen och yrkar på att val till partiordförande (partiledare) ska införas som en punkt på dagordningen. Det är min egna motion som påskyndar det redan påbörjade arbetet med separering av styrelse och ledning. I motionen framkommer det värdefulla synpunkter på hur ansvarsgången (inte) fungerar med en sådan separering. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar bifall även om jag egentligen anser att ledningen kan genomföra separeringen på eget mandat. Det vore önskvärt att årsmötet visar att separeringen är något som partiet som helhet ställer sig bakom.

A05. Motion om tillägg till stadgeändring

Motionen vill stärka principfastheten hos partiets medlemmar genom att styrelsen får möjlighet att vid ovälkomna åsikter slänga ut en medlem. Flera kommenterar att det inte är förenligt med piratpartiets syn på delaktighet och utveckling, även om det också lyfts fram att det till viss del är en nödvändighet för vågmästarrollen att alla medlemmar ställer sig bakom partiets politik (även om man kanske vill förändra den framöver). Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar avslag eftersom jag anser att det är tankeförbud att inte få föreslå eller uttrycka åsikter som partiet som helhet inte ställt sig bakom.

A06. Motion rörande begränsning av mandatperioder

Motionen vill se en framtida rotation bland de som är folkvalda till EU-parlament, regering, riksdag, kommun och landsting. De flesta kommentarer verkar anse att det att vänta till dess det kan vara aktuellt (om två mandatperioder), dock påtalas det både att kompetensen på posten minskar i och med en rotering och att det är bättre att införa ett sådant beslut så tidigt som möjligt. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar bifall eftersom det är ett beslut som kan ändras om man om två perioder anser att den kompetensen vi har verkligen är värd att behålla på de positionerna samt att det är viktigt för de som går in i en folkvald person förstår vilka regler som gäller framöver. Genom att bifalla motionen säger årsmötet att man vill se en rotering om två mandatperioder utan att garantera att det kommer att ske.

A07. Motion om bordläggning av stadgemotioner

Motionen anser att styrelsen bör få i uppgift att ta fram föreningens stadgar baserat på befintliga arbetsätt och yrkar detta tillsammans med att samtliga stadgeändringsförslag bordläggs till nästa år. Diskussionen i tråden rör mest kringfrågor, exempelvis orggruppens mandat, men det påtalas också att styrelsen kan ha uppfyllt motionen till detta möte i och med orggruppens stadgeändringsförslag. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar avslag eftersom inga stadgar är perfekta och det går inte heller att ta fram en komplett stadgar som klockrent avspeglar arbetsättet i alla framtida situationer. Normalt har styrelsen tolkningsföreträde (innebär att styrelsen avgör hur föreningen hanterar situationer utifrån gällande stadgar) mellan årsmöten/medlemsmöte och föreslår nödvändig reglering utifrån uppkomna situationer. Det är dock årsmötet som normalt beslutar om styrelsens tolkning var rätt eller om det ska regleras på ett annat sätt. I Piratpartiet är det mer flexibelt men stadgarna är fortfarande under kontinuerlig utveckling och anpassning till rådande situationer och miljö.

A08. Motion om bordläggning av stadgeändringar

Motionen beskriver att valarbetet är viktigare än interna diskussioner om stadgar och yrkar därför bordläggning av samtliga stadgeändringsförslag samt en mer organiserad stadgenomineringshantering till nästa ordinarie årsmöte. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar avslag även om jag håller med om att valarbetat är viktigare än stadgearbetet. Det skulle visserligen gå att rätta de problem som man anser viktigast i de befintliga stadgarna för att sedan göra en ordentlig stadgerevidering med hjälp av en överskådlig process som den i motionen föreslagna, men det vi måste komma ihåg är att våra stadgar har fungerat i 4 år och kommer alltså att fungera lika bra i ytterligare ett år.

A09. Motion om att beskriva trepiratsregeln i stadgarna

Motionen tycker att tre-pirater-regeln ska skrivas in i stadgarna och yrkar på en sådan formulering. Kommentarerna verkar snarare röra sig om att man kan råka tappa bort regeln av misstag om det införs i stadgarna och att det inte är ett medlemsbeslut att medlemmar beslutar att det ska införas i stadgarna. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar bifall eftersom det bör vara en grundprincip att se till att det stadgas sådant som är en viktig del i själva verksamheten oavsett om beslutet kommer från årsmöte, styrelse eller ledning. Att regeln riskeras att ”glömmas bort” av ett senare stadgeändringsbeslut innebär antingen att det stadgeändringsbeslutet är felaktigt eller att vi inte längre använder oss av regeln, så det i sig ska inte ses som ett hinder för införande. Inte heller kan orggruppen eller någon enskild hävda att regeln inte är fastställd om den röstas igenom på ett medlemsmöte.

A10. Motion mot individuell diskriminering

Motionen beskriver en önskan att Piratpartiet ska undvika även sekundär diskriminering (positiv särbehandling) och yrkar att alla beslut inom partiet ska undvika att meritera på kön, härkomst, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Det föreslås även ett tillägg att lägga till ålder och könsöverskridande identitet för bättre överenstämmelse med Diskrimineringslagen. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar avslag eftersom jag anser att vi ibland måste ta särskild hänsyn till individens speciella omständigheter som kan bero på någon av de uppradade begreppen. Exempelvis kan det ibland krävas att man lägger ner mer tid på någon på grund val av dess härkomst eller ålder som man inte har möjlighet att lägga på alla, även om det kan anses diskriminerande att inte lägga den tiden på samtliga. Om jag anordnar ett arrangemang kan jag behöva ta många beslut som skulle begränsas av den hårda formuleringen i motionen.

A11. Motion om tillägg till stadgarna angående valberedningar

Motionen vill förbjuda användandet av officiella valberedningar. Tråden förtydligar att det är för att stärka uppfattningen att den enskilda medlemmens röst faktiskt påverkar. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar avslag eftersom jag anser att mer transparans i valberedningens arbete gör det lättare för medlemmen att påverka, och inofficiella valberedningar begränas möjligheten att öka mängden transparans. Motionens formulering hindrar också valberedningen/-arna från att via utskick söka efter lämpliga kandidater.

A12. Främja partiets rykte som gräsrotsrörelse

Motionen påtalar nödvändigheten med att rådfråga medlemmarna om partiets sakfrågor. Styrelsen bör inte på egen hand kunna besluta vilka sakpolitiska uttalande partiet ska göra. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar avslag eftersom jag anser att styrelsen jobb är att utifrån bland annat politiska strömningar inom partiet göra sakpolitiska uttalande. Jag vill inte gå på medlemsmöten/årsmöten enbart för att avgöra om ett visst sakpolitiskt uttalande ska göras eller inte. Att motionen dessutom gör undantag i ”brådskande fall” innebär också att styrelsen ändå på egen hand kan besluta att alla sakpolitiska ställningstagande är brådskande (som de ju faktiskt är ur ett medievärdesperspektiv) och att motionens grundtanke alltså kan anses onödig.

A13. Motion angående att byta titel på styrelsens arbetsledare från ordförande till sammankallande

Motionen beskriver mediaförvirringen med att partiet har en separat roll partiledare som inte nödvändigtvis är partistyrelsens ordförande och yrkar på att ordförande istället ska kallas sammankallande. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar avslag eftersom jag anser att mediaförvirringen inte kan rättas till på det föreslagna sättet, samt att ändringen till högre grad ändrar omgivningens uppfattning om vilken roll partistyrelsens ordförande har.

A14. Motion om att låta medlemmarna välja sina DL och VL

Motionen klargör behovet att öka medlemsinflytandet vid tillsättande av partifunktionärer och yrkar på att VL samt DL väljs av respektive regioners medlemmar. Tråden visar på flera olika organisatoriska uppfattningar om vad sådant skulle innebära samt innehåller ett ändringsyrkande som möjliggör att en förening skulle kunna väljas på någon av dessa poster. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar avslag eftersom jag inte tycker ämnet är särskilt genomarbetat. Idag är partiledaren ansvarig för den operativa verksamheten där dessa poster innefattas och partiledaren har i princip oinskränkt vetorätt då PL rent formellt utser VL och DL. I år har vi prövat att ha val på några av de angivna posterna utan att partiledaren har använt sin vetorätt. Jag anser att PL ansvar över VL och DL kräver att samarbetet dem emellan fungerar. Däremot skulle jag vilja att vetorätten ska gå att ifrågasätta, exempelvis genom att vända sig till styrelsen. Jag anser också att valberedningen måste bidra mer för att vi ska få bättre valdeltagande och fler kandidater än de som vi haft nu senast, dess roll kommer då bli att ta fram kandidater och organisera utfrågningen av kandidaterna. Jag ställer mig bakom principen att medlemmarna väljer också sin närmaste operativa ledning, men anser att motionen behövs arbeta mer på.

A15. Trepiraterskrav på motioner

Motionen påtalar problemet med många motioner och yrkar på att tre medlemmar måste stå bakom varje motion för att försvåra impulsmotionerande. Kommentarer rör sig om att det kanske inte är så mycket svårare att hitta två extra medlemmar att ställa sig bakom en motion. Sammanfattning av yrkanden.

Jag yrkar avslag eftersom motionen är ute efter att försvåra läggandet av motioner. Jag skulle hellre se att det blir lättare att lägga motioner exempelvis genom att man har möjlighet att vända sig till piratsupport, orggruppen eller annan passande arbetsgrupp som objektivt hjälper medlemmen formulera sin motion. Jag har svårt att se problemet med impulsmotionerandet eftersom de brukar vara sämre underbyggda och alltså har svårare att få genomslag på mötet.

A16. Motion om komplett revidering av partiets stadga

Motionen belyser problemet med att stadgan inte har hängt med organisationens utveckling trots att den lappats och lagats och yrkar på att en helt komplett ny stadga antas som partiets stadgar. Det är massor diskussion om olika delar av förslaget, bland annat i ett separat forum. Sammanfattande av yrkanden.

Jag yrkar bordläggning till nästa års ordinare årsmöte eftersom det har funnits alldeles för lite tid för diskussioner kring lagda stadgeändringsförslag. Jag anser att ett så stort ingrepp i partiets stadgar behöver vara på bordet minst ett halvår innan årsmötet/medlemsmötet ska besluta om det. Jag tycker också att det är styrelsen som borde stå bakom en sådan komplett revidering även om de naturligtvis kan låta en arbetsgrupp ta fram underlaget till styrelsen. Det blir problem när en grupp under lång tids tystnad arbetar med förändringar som är grundläggande för samtliga medlemmar, även om syftet är gott.


Ett svar till “Motioner rörandes Piratpartiets stadgar”