Valberedningens brev till styrelsen för #piratpartiet


Så här 42 timmar innan föreningsmötet inleds har jag äntligen fått ta del av valberedningens brev till styrelsen gällande varför de inte haft tid att förbereda valen till föreningsmötet. Inte för att jag på något sätt behövde få det tidigare, utan att jag öppet förklarat mig frågande till varför valberedningen inte anser sig haft tillräckligt med tid.

Valberedningen består av sammankallande Sophia Blomqvist, Isak Gerson, Patrik Hammar, Nils Kadesjö, Marcus Fridholm, Kent Holmblad samt Petra Gustad. De har blivit valda enligt de premisser som dåvarande stadgar samt ordinarie årsmöte ålagt dem. De gör ett tungt jobb och ska ha mycket tack för att de lägger ner tid och kraft på att hitta lämpliga styrelsekandidater. Vissa, särskilt vår partiledare, verkar anse att valberedningen är en onödig maktcenter, men jag hävdar bestämt att de är underbetalna kreatörer som efter genomfört jobb borde skickas iväg på lyxsemester som tack. Men vi har inte de pengarna och inte heller vanan att betala efter prestation. Tyvärr kommer det här inlägget att uppfattas som kritik och det ber jag om ursäkt för i förväg. Det är så klart kritik, men det är inte riktat mot de som ingår i valberedningen utan de rutiner och den organisationsvana som vi saknar inom Piratpartiet. Valberedningen har som mål att lägga ett förslag, men ibland kan det finnas yttre omständigheter som innebär att valberedningen inte har ett förslag att lägga. Det är inget som ska läggas valberedningen till last. Åtminstone anser jag detta.

Beredning av valärenden för medlemsmöte hållet senast den 1/11

Valberedningen är av åsikten att den, givet förutsättningarna, inte kan fullgöra sin uppgift och bereda beslutet styrelseval.

Tidsupplägget innebär att valberedningen, efter riksdagsvalet haft mindre än en och en halv månad på sig att bereda ärendet – diskutera prioriteringar och arbetsordning internt inom gruppen, utlysa nominieringstid, ge utrymme för nomineringar, avhålla intervjuer samt fatta beslut. Detta skall utöver den korta tiden dessutom göras innan partiet på något sätt hunnit utvärdera valrörelsen och såväl styrelsens roll i den samma som eventuella kandidaters.

Först en månad före medlemsmötet kommer styrelsen dessutom fatta beslut om övergångsregler, vilka är av vikt för valberedningsarbetet.

Det är därför valberedningens åsikt och förslag till medlemsmötet, via styrelsen, att val till styrelse bör skjutas upp till ett medlemsmöte efter årsskiftet då ärendet kunnat beredas på ett ansvarsfullt sätt och valen i större utsträckning kan grunda sig på de kompetensbehov som partiet kan anses ha.

Som parentes vill vi uppmärksamma medlemsmötet och styrelsen på att premissen för de som tillfrågades om arbete i valberedningen var att medlemsmöte hålls på våren och att arbetet således skulle sträcka sig över ungefär ett år. På medlemsmötet fattates dock beslut som innebär att stadgebeslut såväl som styrelseval skall genomföras före 1/11 2010 vilket ur valberedningsperspektiv inte är genomförbart.

Valberedningen 2010/11

Notera användandet av medlemsmöte genomgående i hela meddelandet. Det innebär att det verkar finns en likaställning mellan det som stadgar anger som ordinarie årsmöte och medlemsmöte i detta meddelande som inte stämmer överens med förklaringarna som ges i nästa brev från valberedningen.

En stadgad princip är att ”Valberedningens ledamöter ska förbereda alla förekommande personval inför det
årsmöte, som följer på det, där de själva väljs.”
som tillsammans med ”(A16-015) att årsmötet uppdrar åt styrelsen att kalla till medlemsmöte som ska hållas senast 2010-11-01 för en andra läsning av stadgeförslaget, samt att, om förslaget bifalles i en andra läsning, de val som annars skulle hållts på ordinare höstmöte ska genomföras då.” innebär att höstmötet innebär att kompletterande val för valberedningen att förbereda.

 • Att valberedningen inte kan fullgöra sin uppgift är inget speciellt konstigt, och valberedningen har sin fulla rätt att välja att göra så. Det kan påverka eventuellt omval, men det gör å andra sidan det mesta som händer. ”Att inte välja när man måste är också ett val.” – William James
 • Om man räknar med perioden innan riksdagsvalet har det snarare varit ett halvår som valberedningen haft på sig. Valberedningen har alltså valt att inte diskutera prioriteringar och arbetsordning, samt påbörja uppgiften, förrän efter riksdagsvalet.
 • Styrelsens jobb behöver inte direkt utvärderas, och därför behöver ej valrörelsen utvärderas då befintliga styrelsemedlemmars ledamotsperiod sträcker sig ett halvår efter föreningsmötet tidpunkt.
 • I våras fanns det en lista på styrelsekandidater som man skulle kunnat tillfrågas för att ha en utgångspunkt till urval.
 • Valberedningen föreslår att valen skjuts upp till om två månader (eller egentligen om 1 månad). Innebär det att de har påbörjat sitt uppdrag trots allt, eller väntar på föreningsmötets beslut om detta?
 • Valberedningen hänvisar till premisserna som var när de tillfrågades men anger själva att uppdraget påverkas av yttre omständigheter som valkampanj och utvärderingar. Vilka premisser som gäller fastställs av stadga samt av tillsättande möte, och det innebär att uppdraget kan ändras under det möte vid vilket man tillsätts oavsett vilket uppdrag man väljs till.

Strax efter mina spekulationer om orsakerna till valberedningens meddelande till styrelsen nåddes styrelsen av ytterligare ett meddelande. Jag antar att min rätt så publika ifrågasättning hade något med meddelandet att göra, men det kan också vara andra orsaker bakom att valberedningen kände behov att komplettera det tidigare brevet. Notera användandet av ordet medlemsmöte i föregående brev och jämför med vad som anges i nedanstående brev.

Till det extrainsatta mötet för Piratpartiet oktober 2010

Med anledning av det beslut som fattats under årsmtet 2010 samt de oklarheter som föreligger därav och i kombination med de stadgar som vid dags dato gäller samt de som eventuellt kommer att gälla från det extrainsatta medlemsmötet i oktober 2010 ber vi medlemsmötet klargöra några punkter.

Bakgrund

Valberedningens ledamöter tillfrågades enligt premissen att de skulle tillträda vid årsmötet våren 2010 och bereda valen för årsmtet våren 2011, då mandaten för flera av styrelseledamöterna löper ut. Detta var vad vi tillfrågades om och accepterade. Jag vill här också passa på att påpeka att de idag (och då) gällande stadgarna säger att valberedningen bereder val vid årsmte, vilket enligt stadgarna skiljer sig från medlemsmöte, vilket är benämningen på mellan årsmöten sammankallade extra medlemsmöten.

17 VALBEREDNING
Valberedning skall best av minst tre ledamöter som väljs på årsmtet. Valberedningens ledamöter ska förbereda alla förekommande personval inför det årsmöte, som följer på det, där de själva väljs. Valberedare ska arbeta under beaktande av de i 5 angivna direktiven över de grundläggande principerna. Valberedningens ledamöter får inte nominera sig själva i de personval som avses i föregende stycke. Valberedningen skall lägga fram sitt förslag på årsmötet.

Under sensommaren uppmärksammades vi på att vårt uppdrag förändrats under årsmötet och att vi förväntades bereda valen till ett möte, som ej fastställts i tid, men som skulle hållas under hösten före november månad.

Vi informerades också (på informell väg, som alltid) om att styrelsen förväntades besluta om övergångsregler. Denna information var antingen felaktig, eller så har styrelsen ändrat sig under vägens gång.

Problemformulering

1. Valberedningens uppdrag och mandatperiod:
Nuvarande stadgar: Anger att valberedningens uppdrag och mandatperiod löper mellan två årsmöten (vilket i stadgarna skiljs från de extrainsatta sammanträden som omnämns medlemsmöte). Formellt gör detta att valberedningen saknar uppdrag inför det kommande medlemsmötet som i nu gällande stadgans terminologi är just ett medlemsmöte. Det kan argumenteras att årsmtet i de flesta fall har rätt att trumfa stadgarna, men det vore då anständigt att först efterhöra om de kandidaturer till valberedningen vars uppdrag påverkas kvarstår.

Enligt de stadgar som eventuellt kommer att gälla efter medlemsmötet i höst är nästa årsmöte med valförfarande det som hålls hösten 2011. Som vi uppfattar årsmötet 2010 års intention förväntas vi bereda val till medlemsmötet 2010, trots att detta står i strid med de stadgar vi valdes under och som ännu gäller. Vi uppfattar också att intentionen var att beredandet skall ske i enlighet med de framtida stadgarna, och på mycket oklar grund eftersom vi då inte vet när ledamöterna förväntas tillträda då nu gällande stadgar på vilka pågående mandat vilar och de mandat vi förväntas bereda som vilar på de nyantagna stadgarna inte är eniga i punkt för avslut och tillträde. Vidare har vi fått intrycket av att går inte stadgarna igenom den andra läsningen förväntas vi ånyo bereda valen, men då till årsmöte våren 2011 i enlighet med de nu gällande stadgarna. Samma stadgar anger att vårt uppdrag löper till dess att vi berett val till nästkommande årsmöte, vilket då får anses vara det medlemsmöte då stadgarna i detta scenario ej antagits i den andra läsningen?

Valberedningen anser sig inte kunna arbeta ledda av stadgar som kan komma att antas som grund, utan måste arbeta under nu gällande stadgar. Ur en demokratisk aspekt finns en orsak till att stadgar skall antas vid konsekutiva möten och denna princip förfelas om man redan efter en första läsning låter stadgarna i praktiken träda i bruk. För att uttrycka sig milt – uppdraget är ytterst oklart och skiljer sig mer än en aning från det vi accepterat och vad vi med gällande stadga som grund hade fog att anta.

2. Styrelsens mandatperiod
Styrelsen väljs enligt nu gällande stadgar på årsmöte (ej medlemsmöte) och för tiden in till nästa årsmöte (alternativt årsmöte mellan 1 och 3 år fram). De nu tjänstgörande styrelseledamöterna har allts inte valts för en period kopplad till verksamhetsåret, till skillnad från de som väljs enligt den eventuellt nyantagna stadgan. Att genomföra valen i höst, med de eventuellt nyantagna stadgarna till grund (så långt möjligt) innebär att nyvalda ledamöter tillträder den 1/1 2011 och skulle alltså innebra att sittande styrelseledamöters mandatperiod förkortas, samtidigt som vare sig nya eller nuvarande stadgarna rymmer en klausul om förtida avsättande av styrelseledamot. Att förrätta valen under höstmötet 2011 och i enlighet med de eventuellt nyantagna stadgarna kommer å andra sidan att förlänga deras mandatperiod med nästan 9 månader, vilket inte enligt vår läsning är i strid med någon av stadgorna, men därmed inte sagt att det är rätt gentemot styrelseledamöterna och det ansvar och uppdrag de accepterat.

Klargöranden

Vi hemställer med anledning av ovanstående att medlemsmötet skall klargöra för vilken period valberedningens mandat anses löpa till vilket möte vi förväntas bereda valen och med vilka stadgar och i brist på sådana, regler som vi skall basera vårt arbete på samt därtill när mandaten för de beredda uppdragen träder i kraft.

Uppmaning

Vi uppmanar medlemsmötet att ta för vana att vid val, infoga i beslutstexten vilken mandatperioden och uppdraget är, att fatta ett följdbeslut om verkställande av skapande av e-postadress och forumtråd eller överlåtande av rättigheter/tekniska uppgifter samt att klargöra vilken budget som finns för uppdraget. Detta skulle skapa klarhet kring arbetsförutsättningarna samt undanröja mycket osäkerhet och tidsspillan.

Detta brev avser att komplettera det första vi tillsände styrelsen och medlemsmötet då vi insåg att förtydliganden var nödvändiga.

Valberdningen 2010/2011

 1. Först och främst är det otvetydligt att fram till och med medlemsmötet är det befintlig stadga som gäller. Medlemsmötet kan naturligtvis ändra på detta för perioden efter medlemsmötet genom att anta den nya stadgan, men fram till och med medlemsmötet finns det ingen annan stadga för valberedningen att ta hänsyn till (rent principiellt) än befintlig stadga samt naturligtvis årsmötets påverkande beslut. Så valberedningen följer den tidigare stadgan men lämnar förslag till den nya stadgans styrelse (samt övriga personval som valberedningen ska förbereda).
 2. Kallelsen, med bifogad dagordning, hade troligtvis redan skickats ut när brevet inkom men jag tror medlemsmötet skulle kunna lägga till en punkt ”Klargörande till valberedning” om valberedningen så önskar. Dock tror jag att det måste ske till i förslag till medlemsmötet, mötespresiediet eller de som har i uppdrag att förbereda mötet. Om nu inte styrelsen vidarebefordrar önskemålet. Eftersom det inte är för föreningen eller stadgeändringen avgörande punkt borde mötet kunna ta frågan även om det rent principiellt är ett brott mot stadgarna. Ordningsfrågan är bra för klargörandet av valberedningens uppdrag, trots att ett eventuellt beslut i frågan inte ens påverkar verkställandet av uppdraget.
 3. Valberedningen föreslår att medlemsmöte är att tolka som ”mellan årsmöten sammankallade extra medlemsmöten”. Jag tror det snarare ska vara extra årsmöte eller kanske icke-ordinarie årsmöte. Jag håller med om att stadgan borde kunnat vara tydligare på dessa punkter, men anser att tolkningen snarare borde vara att föreningsmöte är att likaställa med årsmöte även om det inte är ett ordinarie årsmöte.
 4. Valberedningen meddelar att de först under sensommaren fick information om att årsmötet påverkat uppdraget och det skulle innebära att ingen i valberedningen varit närvarande när årsmötet tog beslutet om att uppdra åt styrelsen att sammankalla till det föreningsmöte där val skulle hållas, alternativt inte noterat att det var val som valberedningen enligt de nya stadgarna borde förbereda till. Man kan visserligen tycka att styrelsen borde ha påtalat det för valberedningen oavsett om valberedningen närvarat eller ej. Jag är besviken på mig själv att jag inte påtalade det till Sophia när jag träffade henne under Almedalsveckan, men jag kopplade helt enkelt inte att det var valberedningens sammankallande när jag träffade henne. Jag borde tänkt lite mer förberedande och haft mindre kul.
 5. Valberedningen påtalar att de fick informationen att styrelsen skulle välja övergångsregler. Styrelsen har tolkningsföreträde till stadgarna och har alltså möjlighet att ta ställning till övergångsregler för övergången till de nya stadgarna. Det tyder på en vilja för medlemsinflytande att styrelsen istället hänskjuter frågan till medlemsmötet att ta ställning till. Jag hoppas att det innebär att styrelsen inte kommer att försöka påverka medlemsmötet allt för mycket i den frågan.
 6. Valberedningen tolkar stadgan att ange att uppdraget gäller mellan två ordinarie årsmöten eftersom stadgan separerar punkterna föreningsmöte och årsmöte. Jag håller inte med om den tolkningen, eftersom årsmötet också är partiets högsta beslutande organ. Jag anser alltså att man behöver separera begreppen årsmöte – som i att medlemmarna samlas och beslutar och ordinarie årsmöte – som i huvudmötet för föreningen. Jag fokuserar också på andra meningen i beskrivningen om valberedningen ”Valberedningens ledamöter ska förbereda alla förekommande personval inför det årsmöte, som följer på det, där de själva väljs.” Eftersom det inte är rimligt att tolka den felaktigt använda inskjutna bisatsen som att valberedningen ska förbereda personval på samma möte som de väljs måste tolkningen snarare vara att valberedningen ska förbereda personval på nästa möte där punkten ’Val av kommande års valberedning’ uppkommer. Enligt de nya stadgarna är det höstmötet och det innebär att ordinarie årsmötet beslutat att de val ska förekomma under föreningsmötet under förutsättning att stadgan går igenom vid en andra läsning.
 7. Valberedningen misstänker att ordinarie årsmötets beslut står i strid med befintliga stadgar, och det håller jag med om. Men att årsmötet är partiets högsta beslutande organ och har alltså större tolkningsföreträde på ett årsmöte än vad styrelsen har mellan årsmöten när det gäller den praktiska användningen av stadgarna. Man kan säga att årsmötet har möjlighet att tillfälligt anpassa enskilda uppdrag till att passa verkligheten och vara flexibel. I det här fallet har årsmötet valt att välja en övergångsregel för att underlätta för de nya stadgarnas skyndsamma införande även om man inte uttryckligen har valt ordet övergångsregel eller övergångsbeslut. Om föreningsmötet väljer att anse att det tidigare beslutet är felaktigt går det att helt förkasta frågan om andraläsning (så att stadgan måste tas om med en ny förstaläsning) eller bordlägga frågan om andraläsning till årsmötet (så tas andraläsningen då istället) och då kan valberedningen fullfölja sitt uppdrag utan att behöva ta hänsyn till några speciella omständigheter förutom att man måste förbereda två alternativa förslag utifrån om andraläsningen går igenom eller ej.
 8. Valberedningen är oklar över vilka uppdrag de ska förbereda kandidater till och även om jag håller med om förvirringen rent principiellt håller jag inte med om det i sak. Andraläsning är en formalitet för att undvika för omfattande ändringar av stadgan. Dock är det vanligtvis bara när kritiska detaljer uppkommer som andraläsning inte brukar gå igenom. Jag har inte hört om några omfattande kritiska detaljer som skulle innebära att en andraläsning skulle misslyckas och baserat på de röstetal som var vid förstaläsningen ser jag det som osannolikt att andraläsningen skulle misslyckas. Dock stämmer uppfattningen att om andraläsningen inte gå igenom kommer valen att ske enligt de tidigare stadgarna. Jag anser dock att om man förberett till föreningsmötet kan man under ett halvår komplettera med det som behövs för att förbereda till ordinarie årsmöte.
 9. Valberedningen påtalar att styrelsens mandatperioder gällande stadgeändringsförslaget överlappar befintliga stadgar med nästan nio månader.
 10. Det är korrekt och något som ledningen missat i sitt framtagande av övergångsregler till omröstning. Jag kommer att kommentera detta i respektive tråd för förslag till övergångsregler när jag funderat lite på vad jag anser är rimligt.

 11. Klargörandet som valberedningen efterfrågar handlar till stor del huruvida de skulle ha hanterat uppdraget annorlunda eller ej. För mig verkar klargörandet till större delen vara ett svar på frågan ”Har valberedningen gjort fel?” och det anser jag alltså inte. Naturligtvis kanske man borde ställa krav på förtroendevalda att hålla koll på relaterade beslut som kan påverka ens uppdrag, men eftersom det alltid kan uppkomma sådana beslut kan man bara förväntas göra det bästa av situationen. Har man missat en avgörande del och därför inte kan fullfölja sitt uppdrag ska man inte plågas i onödan. Oavsett vad föreningsmötet kommer till för klargörandet så påverkar det ju trots allt inte att valberedningen inte kan lägga ett förslag till just föreningsmötet.
 12. Valberedningen anser att det faller på årsmötet att se till att formuleringar innefattar mandatperiod och uppdrag. Jag anser dock att eftersom den enskilda medlemmen som lägger förslaget inte kan krävas ha tillräckligt med formuleringsvana för att kunna infoga allt relaterat till beslutsförslaget, faller det istället på mötespresidie att förtydliga efter genomfört beslut vad som är mötespresidies tolkning om relaterad information. Det är dock styrelsen som ytterst har tolkningsansvar mellan årsmöten och alltså har informationsansvar gentemot förtroendevalda gällande exempelvis vad beslut innebär.
 13. Valberedningen anser också att det ska fattas följdbeslut gällande exempelvis att operativa ledningen ska se till att funktionärsepostadresser skapas och information uppdateras. Jag anser att det faller inom operativa ledningens uppdrag och årsmötet ska absolut inte behöva lägga sig i detaljinformation om vad operativa ledningen ska göra. Operativa ledningen borde kunna se till att sådant verkställs direkt efter genomfört val och styrelsen borde kunna se till att de har åtgärdat det inom rimlig tid i anslutning till genomfört val. Det ska inte behövas att årsmötet tar upp detaljfrågor för att operativa ledningen ska kunna genomföra dem.

De kompletterande frågorna förtydligar hur valberedningen tänker kring det faktiskt rätt komplicerade stadgeändringsförslaget och dess införande. Jag tycker dock inte att det förklarar varför valberedningen inte påbörjade grundläggande diskussioner redan i anslutningen till årsmötet. Och det förklarar inte om någon dialog förekom mellan styrelsen och valberedningen och när i så fall en sådan dialog förekom. Jag saknar också en förklaring om hur valkampanjandet inverkade på valberedningen om den nu påverkat, men det kanske den inte gjort? Dessutom får jag känslan att andra brevet är en efterkonstruktion, att man har tolkat stadgan först i efterhand. Jag menar inte att det är en lögn på något sätt utan snarare som om det är ett försök att försvara sig mot någon kritik eller något personangrepp. Ett omfattande försvar även om jag anser att det är onödigt sådant. Jag anser att det alltid är lätt att vara efterklok, men det är ofta svårt att se lösningen när är mitt i situationen. Man kan enbart göra så bra man kan. Oavsett varför valberedningen inte kan lägga ett förslag påverkar inte det möjligheten till att ett val genomförs. Och ingen kritik kan läggas på valberedningen för detta.

Valberedningen påpekar vissa missar som den operativa ledningen har gjort, och det vore bra om ledningen framöver ser till att det finns rutiner för att hantera även dessa fall. Dessutom påtalar valberedningen om en mindre tydlig regelöverlappning gällande mandatperioder som vi behöver ta ställning till på föreningsmötet.

Jag är tacksam för att valberedningen lade ner tid och ork att framställa förtydligandena och informationen i brev två. Det här blogginlägget blev rätt långt, något längre än jag hade tänkt. Om någon orkar läsa ända ner hit tycker jag att man ska lämna en kommentar, för det är trots allt en rätt fantastisk bedrift att läsa över 3200 ord.


8 svar till “Valberedningens brev till styrelsen för #piratpartiet”

 1. ”Valberedningen påtalar att styrelsens mandatperioder gällande stadgeändringsförslaget överlappar befintliga stadgar med nästan nio månader.
  Det är korrekt och något som ledningen missat i sitt framtagande av övergångsregler till omröstning. Jag kommer att kommentera detta i respektive tråd för förslag till övergångsregler när jag funderat lite på vad jag anser är rimligt.”

  Jag håller inte med dig i ditt påstående om att det är korrekt. I nuvarande stadgan, i §14 Partistyrelsens uppgifter, står det:

  ”Partistyrelsen ansvarar för partiets verksamhet mellan årsmöten. Styrelsen träder in i detta ansvar när den väljs och behåller det tills en ny styrelse väljs.”

  Det innebär att när en ny styrelse väljs så upphör mandatet för den föregående styrelsen, oavsett om det sker 8 månader efter valet istället för 11-13 månader efter (som ju annars brukar vara fallet eftersom årsmöten sällan ligger på exakt samma tidpunkt två år i rad).
  I förslagen till övergångsregler som ligger finns det därför reglering som säger när den nuvarande styrelsens mandat upphör (olika i de tre olika förslagen), så det inte blir så att vi får en styrelselös period i samband med stadgebytet.

  • Det stämmer nästan. Vi har styrelse och vi har styrelsens medlemmar. Styrelsen väljs på ungefär ett år (precis som du skriver till dess att den nya styrelsen väljs) men de ingående styrelsemedlemmarna har olika mandatperioder som innebär att man inte ersätter hela styrelsen. Det innebär att i alla andras ögon (förutom paragrafryttare som dig och mig) är styrelsen i stort sett densamma trots att det väljs nytt varje år. Vissa kallar det för kuppskydd, men det har ingenting med verkligheten att göra. 😉

  • Och det handlar alltså inte om att vi är styrelselösa utan att de ingående styrelsemedlemmarnas mandatperioder påverkas med antingen tre månader eller nio månader utan att det lyfts fram bland övergångsreglerna. (I första förslaget till övergångsregler är det nio månader som det påverkas, i andra är det tre månader, i tredje är det typ fyra och en halv månad eller något sådant.)

 2. Skriv kortare?

  Valberedningen borde föreslå fri nominering på de poster där de inte har funnit någon kandidat.

  • Det är inte valberedningens uppgift att föreslå lösningar utan det faller snarare på styrelsen (som inte ser någon lösning) eller mötespresidie (som är fullt upptagen med att vara just mötespresidie). Valberedningen ska lägga fram ett komplett förslag, eller låta bli att lägga fram ett komplett förslag. 🙂